course-details-portlet

RVI3600 - Selvstudium - Erstatningsemne for Eksperter i team

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet er et tilbud til studenter som etter søknad er gitt rett til å erstatte Eksperter i team (EiT) med annet programrelevant masteremne av samme omfang. Slik dispensasjon fra Eksperter i team kan blant annet gis på grunnlag av
- mange års yrkeserfaring
- bestått praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
- tvingende praktiske årsaker som gjør det umulig å møte til obligatorisk undervisning
- psykiske/fysiske årsaker som gjør det umulig å møte til obligatorisk undervisning
Emnet er et selvstudium med et oppgitt pensum på ca. 750 sider. Kurset vil gi anledning til fordypning i et selvvalgt fagområde innenfor studieprogrammet.

Læringsutbytte

En kandidat som har bestått emnet forventes å ha følgende totale læringsutbytte i henhold til studieplanens beskrivelse for emnet, definert som kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:
Kandidaten
- har kunnskap om søk etter litteratur i ulike nettbaser aktuelle for religionsvitenskap
- har kunnskap om kriteriene for vurdering av faglig nivå i religionsvitenskapelig litteratur
- har kunnskap om forskjellen på journalistikk, populærvitenskap og fagvitenskap
- har kunnskap om litterære kilder for aktuelt religionsmateriale
- har kunnskap om utforming av religionsvitenskapelige framstillinger med litterært materiale

Ferdigheter:
Kandidaten
- kan vurdere, og velge, litteratur ut fra aktuelle problemstillinger i religionsvitenskap
- kan bruke kriteriene for faglig nivå i møte med religionsvitenskapelig litteratur
- kan vurdere, og gjøre seg nytte av, både avisartikler, populærvitenskap og fagvitenskap
- kan finne fram til, hente inn og analysere litterært religiøst kildemateriale
- kan gi en selvstendig faglitterær framstilling i religionsvitenskap ut fra selvvalgt pensum

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudium. Pensumlisten må godkjennes av veileder og leveres fysisk til instituttet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent pensumliste

Mer om vurdering

Studenten skriver en hjemmeoppgave på 3000-4000 ord, på bakgrunn av pensumlitteraturen.

Studenten må selv påse at pensum i emnet ikke overlapper med pensum i tidligere avlagte emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Religionsvitenskap (MRVI)

Forkunnskapskrav

Opptak til masterprogrammet i religionsvitenskap.

Kursmateriell

Studenten legger opp pensumliste på 750 sider i samråd med veileder.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Religionsvitenskap
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering 10.12.2020

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 30.04.2021

Innlevering 01.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU