course-details-portlet

RFEL3100 - Forskningsmetoder i matematikk- og realfagsdidaktikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet er ment for studenter som skal skrive en fagdidaktisk masteroppgave i matematikk eller realfag. Emnet gir en innføring i vitenskapsteori der en diskuterer ulike forskningsparadigmer og hvordan ontologiske og epistemologiske antakelser hos forskeren er bestemmende for en studies metodiske tilnærming. Videre vil emnet gi en innføring i forskningsdesign og forskningsmetoder som er relevante innen matematikk- og realfagsdidaktikk. Dette innebærer å diskutere ulike metoder for innsamling og analyse av fortrinnsvis kvalitative data. Studentene gjennomfører en småskala kvalitativ studie som fungerer som en pilot til den enkeltes masterprosjekt.

Læringsutbytte

Emnet gir studenten innsikt i ulike forskningstradisjoner som er relevante for forskning i matematikk- og realfagsdidaktikk. Studenten skal utvikle kunnskaper om ulike forskningsdesign og ulike metoder for innsamling og analyse av empiriske data. Dette skal gjøre studenten i stand til å utarbeide forskbare spørsmål og gjøre begrunnede valg av metoder for innsamling og analyse av data for å kunne designe og gjennomføre selvstendige empiriske undersøkelser. Studenten skal også utvikle kunnskap om spørsmål knyttet til validitet og reliabilitet og om etiske aspekter ved forskning. Dette emnet skal, sammen med andre emner og relevant teori, forberede studenten på å gjennomføre et forskningsprosjekt og skrive en masteroppgave.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen gis som forelesninger, seminarer og student-presentasjoner. Undervisningen i emnet vil i stor grad knyttes til studentens egen problemstilling og metoder for masterprosjektet. Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling er en viktig arbeids- og læringsform, og det forventes at alle studenter bidrar aktivt i diskusjoner, presentasjoner og andre aktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80 % oppmøte
  • Empirisk undersøkelse
  • Presentasjon

Mer om vurdering

Se «Læringsformer og aktiviteter».

Forkunnskapskrav

For opptak til emnet kreves fullført minst 30 studiepoeng av praktisk-pedagogisk utdanning/profesjonsfaget.

Kursmateriell

Rienecker, L., & Jørgensen, P. S. (2013). Den gode oppgaven. Håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole (2. utg.). Bergen: Høyskoleforlaget.

Robson, C., & McCartan, K. (2016). Real world research (4. utg). Chichester, UK: Wiley.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
RFEL3092 7.5 HØST 2014
EDU3510 7.5 HØST 2014
SKOLE6214 6.0 VÅR 2020
SKOLE6224 6.0 VÅR 2020
SKOLE6933 6.0 HØST 2018
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Matematikkdidaktikk
  • Realfagsdidaktikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for matematiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
15.12.2023


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU