course-details-portlet

RFEL3082 - Sustainable Management of Ecosystem Services

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 75/100 4 timer D
Rapport 25/100

Faglig innhold

Presset på natur på grunn av menneskelige aktiviteter øker. Utfordringene er sammensatte og det er behov for et tverrfaglig kunnskapsgrunnlag for å forstå hvordan forskjellige drivkrefter påvirker natur- og økosystemtjenester, samt hvilke konsekvenser slike endringer har for menneskers velferd. Vi trenger og kunnskap om hvordan samfunnet kan respondere på disse utfordringene for å sikre en mer bærekraftig fremtid. Dette tverrfaglige kurset har som formål å integrere kunnskap om natur- og samfunn inkludert økonomi, etikk og teknologiske perspektiver, samt vise hvordan økosystemtjenester er relevante for vitenskap, politikk og praksis mot en mer bærekraftig fremtid. Kurset skal gi en introduksjon til FNs bærekraftsmål, samt FNs Naturpanel sitt rammeverk forøkosystemtjenester. Status og trender for økosystemtjenester (tilbud, støtte, regulering, sosiale og kulturelle) naturgoder og direkte og indirekte drivkrefter for endring av økosystemtjenester vil bli gjennomgått på et globalt, regionalt og lokalt nivå med eksempler fra forskjellige regioner, lokalsamfunn og naturtyper. Mulige fremtids-scenarier for økosystemtjenester, alternative visjoner og mål for bærekraft samt mulige veier til et mer bærekraftig samfunn vil bli presentert. Kurset inkluderer viktigheten av politikk, institusjonelle ordninger, private og offentlige beslutninger for menneskelig velvære og bærekraftig bruk og bevaring av økosystemtjenester.

Læringsutbytte

Etter fullført emne vil studenten kunne:

Kunnskap:

 • Demonstrere betydelig kunnskap og oversikt over alternative visjoner for bærekraftig utvikling og hvordan helthetlige rammeverk for økosystemtjenester kan brukes til å forstå og fremme bærekraftige sosioøkologiske systemer som underbygger menneskelig velferd.
 • Demonstrere betydelig kunnskap om:
  • status og trender for økosystemtjenester (forsynende, støttende, regulerende, sosiale and kulturelle) og økosystemer, og hvordan direkte og indirekte drivkrefter av økosystemtjenester endres i forskjellige økosystemer og på forskjellige skalaer,
  • scenarier, visjoner og veier for bærekraftig utvikling av økosystemtjenester,
  • hvordan politikk, institusjonelle ordninger og beslutninger kan bidra til bærekraftig utvikling av sosioøkosystemer.

Ferdigheter:

 • Evne til å:
  • Evaluere og anvende kunnskap om hvordan endringer i sosioøkologiske systemer påvirker økosystemtjenester og menneskelig velvære på global, regional og lokal skala.
  • Evaluere et bredt spekter av tilnærminger, metoder og teknikker som er nødvendige for bærekraftige beslutninger og overganger mot et mer bærekraftig samfunn.
  • Integrere studentens fag og utdanning i en bredere tverrfaglig kontekst for å fremme bærekraftig forvaltning av økosystemtjenester.

Generell kompetanse:

 • Kommunisere forskningsresultater og sentrale teorier til relevante fagmiljø og til et bredere publikum, og reflektere rundt viktigheten av bærekraftig forvaltning av økosystemtjenester som er svært verdifulle både for vitenskapelige og forvaltningsmessige formål.
 • Bidra til innovativ tenking innen feltet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, seminardiskusjon og prosjektarbeid.

Undervisningen er basert på forelesninger gitt av kurslærere og inviterte gjesteforelesere hvor det vektlegges at studentene deltar aktivt i diskusjoner. I prosjektarbeidet skal studentene arbeide i grupper omkring et tema nært knyttet til bærekraftig forvaltning av økosystemtjenester. Studentgruppene vil presentere prosjektene sine.

Forelesninger / seminarer: 30 timer

Prosjektarbeid: 15 timer

Obligatoriske aktiviteter

 • Oral project presentation

Mer om vurdering

Emnet består av to vurderingsdeler: skriftlig eksamen (75%) og projektoppgave (25%). Det gis karakter på de enkelte delene, og én samlet karakter til slutt. Alle vurderingsdelene som inngår må være bestått for å få totalkarakter.

Ved stryk:

 • Skriftlig avsluttende eksamen kan tas på nytt også i semesteret emnet ikke undervises. Eksamen kan avholdes muntlig utenom undervisningssemesteret.
 • Undervisning må følges på nytt og ny prosjektoppgave må leveres.

Ved gjentak:

 • Skriftlig avsluttende eksamen kan tas på nytt også i semesteret emnet ikke undervises.
 • Undervisning må følges på nytt og ny prosjektoppgave må leveres.

Ved begrunnelse/klage på karakter kan både skriftlig eksamen og prosjektarbeid vurderes på nytt.

Eksamensspråk: Engelsk

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: https://i.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Opptak+til+adgangsbegrensede+emner

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024
Spesiell frist for melding til undervisning: 01.12.2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Etikk
 • Naturressursforvaltning
 • Biologi
 • Samfunnsfag
 • Økologi
 • Økonomi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for biologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 25/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 75/100 D 23.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 25/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 75/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU