course-details-portlet

RAT3900 - Masteroppgave i medisinsk bildeteknologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100 A

Faglig innhold

I dette emnet skal studentene gjennomføre et selvstendig prosjekt innen medisinsk bildeteknologi. Det skal være et selvstendig, vitenskapelig forskningsprosjekt basert på empiriske data, som skal vise studentens kompetanse innenfor fagfeltet og i forhold til målene i masterprogrammet. Studenter kan utforme eget prosjekt i samråd med veileder ved NTNU, og det vil stimuleres til og tilrettelegges for oppgave ved studentens egen arbeidsplass, gjerne i tilknytning til pågående prosjekt. NTNU vil også tilby masteroppgaver tilknyttet pågående og planlagte forskningsprosjekt. Arbeidet med oppgaven tilsvarer 45 studiepoeng, og går over semester 6, 7 og 8. Emnet starter med en samling med fokus på praktisk arbeid for oppstart av prosjekt. På samling veiledes studentene i selvstendig arbeid med studieplanlegging, og skal resultere i en forskningsprotokoll og en utformet kontrakt med veileder. Midtveis i semester 7 avholdes et evalueringsseminar hvor studentene legger fram resultater, status i forhold til tidsplan og tidsplan for resten av arbeid med masteroppgave. Ved seminaret skal studentene gi tilbakemeldinger og diskutere problemer og ulike løsninger med hverandre.

Læringsutbytte

Kandidater som har fullført emnet skal oppnå følgende læringsutbytter:

Kunnskaper

Studenten skal:

 • ha inngående kunnskap om vitenskapelig litteratur og metoder relatert til medisinsk bildeteknologi
 • kunne reflektere over ulike vitenskapelig metoder og kilder innen fagfeltet
 • kunne identifisere utfordringer relatert til hovedtema i masterprogrammet, og vurdere hensiktsmessige metodisk tilnærminger til løsning av disse

Ferdigheter

Studenten skal:

 • kunne mestre vitenskapelig tilnærming for problemstillinger i fagfeltet, velge en hensiktsmessig forskningsmetode og begrunne valget
 • kunne etablere forskningsprotokoll for prosjekt som ivaretar regelverk for medisinsk forskning
 • kunne presentere en problemstilling og diskutere resultatene ved bruk av relevant vitenskapelig litteratur og kildekritikk

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • kunne formidle eget forskningsarbeid i form av en vitenskapelig rapport
 • kunne formidle eget forskningsarbeid ved muntlig presentasjon tilpasset et akademisk publikum
 • utvise en forskningsetisk og sunn kritisk holdning til forskningsarbeid innen medisinsk bildeteknologi
 • kunne gå videre til en doktorgrad innen samme fagområde

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig arbeid og individuell veiledning vil være de mest sentrale arbeidsformene for masteroppgaven. Studentens egne faglige interesser og forståelse for relevante problemstillinger bør være utgangspunkt for masteroppgaven, og studiet vil stimulere til utforsking av ideer for aktuelle problemstillinger i god tid før oppstart av selve masterarbeidet. Det skal gjennomføres minimum 45 timer veiledning i masteroppgaven, og det oppfordres til regelmessige veiledningsmøter, fastsatt i kontrakt mellom student og veileder. Veileder som gir tilbakemelding vedrørende prosjektets potensiale og gjennomførbarhetsevne basert på forskningsprotokoll. I tillegg vil det også inngå oppgaveseminar og fremlegg for medstudenter. Det vil bli avholdt to samlinger i løpet av de tre semestrene studentene jobber med masteroppgaven, et oppstartsseminar og et evalueringsseminar etter ca. 1 ½ semester. I tillegg vil skolen tilrettelegge for og oppfordre til regelmessig erfaringsutveksling mellom mindre grupper av studenter via E-læringsplattform eller annen nettbasert ressurs. Normalt gjennomføres masteroppgaven individuelt, men 2 studenter kan skrive sammen dersom dette vurderes som hensiktsmessig. Vurdering foretas av emneansvarlig i samråd med veileder(e). Oppgaven skrives som vitenskapelig artikkel, og kan skrives på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Masteroppgave kan også skrives som monografi.

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:

Veiledningskontrakt må være signert av både student og veileder. Forskningsprotokoll må være godkjent av veileder. Presentasjon ved evalueringsseminar er obligatorisk. Alle obligatoriske og valgte emner i masterprogrammet tilsvarende minimum 75 studiepoeng må være bestått før masteroppgaven kan leveres til sensur.

Vurdering av masteroppgaven skal skje i henhold til Universitets- og høyskoleloven § 3-9 (2), hvilket innebærer at det skal være minst en ekstern sensor. Masteroppgaven vurderes av en sensurkomite oppnevnt av NTNU, som vil bestå av vitenskapelig ansatt ved NTNU som ikke er veileder, og ekstern sensor. Vurderingsgrunnlaget er masteroppgaven og en muntlig, åpen høring. I den muntlige høringen skal kandidaten utdype og forklare masteroppgavens vitenskapelige innhold og slutninger ovenfor sensurkomiteen. Den skriftlige masteroppgaven og den muntlige redegjørelsen utgjør et samlet grunnlag for vurderingen, og den muntlige høringen kan derfor medføre en justering i karakteren tilsvarende en bokstavkarakter. Til bedømming av masteroppgaven benyttes NTNUs gjeldende karakterskala og tilhørende beskrivelser av karaktertrinnene: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Karakterbeskrivelse+for+masteroppgaver. Se også Retningslinjene for masteroppgave ved Fakultet for medisin og helsevitenskap: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Masteroppgave+ved+MH

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Medisinsk bildeteknologi (MMEDBT)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. For å avlegge eksamen i emnet må studenten være tatt opp til master i medisinsk bildeteknologi.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HMMR5002 45.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  45.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 3
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Termin nr.: 4
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Radiografi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Masteroppgave 100/100 A

Innlevering
15.05.2024


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU