course-details-portlet

RAT3112 - Avansert MR-fysikk

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig/praktisk eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig/praktisk eksamen 100/100 40 minutter E

Faglig innhold

Emnet omhandler teoretiske prinsipp for avanserte MR-teknikker med relevans innen klinikk eller forskning. Tema for emnet er avanserte metoder for MR-avbildning; datasamling i K-space inkludert ikke-kartesiske metoder, metoder for undertrykking av signal fra fett, artefakter og metoder for reduksjon av disse, teknikker for raske opptak (parallell imaging, multiband mm), perfusjon (DCE-MRI, DSC-MRI og ASL), klinisk 7T MR, fMRI, DTI m/fiber tracking, MRS, og multimodal MRI inkludert PET/MR. Emneinnhold vil tilpasses endringer som følge av teknologisk utvikling over tid.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført emne skal ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten skal kunne:

 • forstå MR-fysikk forklart med matematiske modeller
 • redegjøre for avanserte MR-teknikker som er vanlig tilgjengelig ved kliniske MR-skannere
 • redegjøre for avanserte MR-teknikkers mekanismer og fremstilling av fysiologiske prosesser
 • forklare hvordan avanserte MR-teknikker kan påvise spesifikk patologi eller patofysiologi

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • bruke matematiske modeller til forklaring av MR-teori
 • forstår hvordan avanserte MR-teknikker virker ved klinisk MR-system
 • vurdere skanneparametere for bilde-opptak med avanserte MR-teknikker

Generell kompetanse

Studenten skal kunne:

 • formidle selvstendig arbeid og beherske fagområdets uttrykksformer
 • vurdere om nye MR-metoder og teknikker er gjennomførbare ved bestemte MR-skannere
 • ha oversikt over de viktigste og vanligste avanserte teknikkene for fremstilling av fysiologiske prosesser
 • vise oversikt over forskning innen feltet

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbaserte forelesninger og gruppearbeid med obligatoriske innleveringer. Læringsressurser gjøres tilgjengelig via nettet (E-læringsplattform). Dette kan være artikler, lenker, kortfilmer (animasjoner, forelesninger ol.), selvtester, besvarelser på oppgaver og diskusjonsforum med studenter og faglærere. Studentene må levere seks obligatoriske arbeidskrav.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppgaver

Mer om vurdering

Studentene må levere seks obligatoriske arbeidskrav. Arbeidskravene vil være studentaktive og inneholde både teoretiske og praktiske element. De praktiske elemententene vil inneholde MR bildedata; enten bilder tatt opp på eget arbeidssted, eller tilrettelagte øvingssett. Oppgavene kan også kobles til pågående forskningsprosjekter ved instituttet og omhandler sentrale tema i emnet, som raske opptaksteknikker, diffusjonsvektet MR og ulike perfusjonsteknikker.

Arbeidskrav tilrettelegger for tematisk sammenkobling av teori og praksis. Besvarelser til arbeidskrav skal følge beskrevne rammer for innhold, struktur og omfang.

Obligatoriske aktiviteter er som hovedregel gyldig i et kalenderår, men instituttet kan etter søknad og vurdering gjøre unntak.

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. For å avlegge eksamen i emnet må studenten være tatt opp til Videreutdanning i MR.

Kursmateriell

Publiseres i e-læringsplattformen ved oppstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
RAT3104 7.5 HØST 2022
RAT3105 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Radiografi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig/praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig/praktisk eksamen 100/100 E

28.05.2024 - 31.05.2024

Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig/praktisk eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU