course-details-portlet

RAT3111 - Introduksjon til MR

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Emnet gir et bredt fundament for MR avbildning, med disse hoved-temaene:

 1. MR-fysikk med kontrastmekanismer (T1, T2, T2*, kontrastmidler)
 2. MR maskinvare
 3. MR sikkerhet
 4. MR bildedannelse
 5. MR pulssekvenser
 6. Parallell avbildning
 7. Diffusjonsvektet MR
 8. Artefakter

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten skal kunne:

 • redegjøre for oppbygningen av en MR-enhet
 • forstå og redegjøre for grunnleggende fysikk innen MRI
 • beskrive prinsippene for dannelse av kontrast i MR-bilder
 • redegjøre for teoretiske aspekter knyttet til sikkerhet ved en MR-undersøkelse
 • forstå og redegjøre for ulike pulssekvenser
 • forstå mekanismene for bildedannelse i MR

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • ivareta pasientsikkerhet ved ulike MR-undersøkelser
 • redegjøre for og ta i bruk forskjellige pulssekvenser
 • kan utføre MR avbildning i henhold til kunnskapsbasert praksis
 • kan gjøre vurdering av teknisk bildekvalitet i MR-bilder
 • foreta litteratursøk og skrive rapport etter vitenskapelige retningslinjer

Generelle kompetanse

Studenten skal kunne:

 • bruke MR-teori i praktiske MR bildediagnostiske formål
 • reflektere over og kommunisere om faglige problemstillinger innenfor emnets innhold

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er i stor grad nettbasert, og mye av læringsaktiviteten er digitalt. Vi har en samling ved NTNU i Trondheim i starten av semesteret, med en blanding av forelesninger, gruppearbeid og seminar. Denne vil være av 3-4 dagers varighet. Undervisning og læring gjennom semesteret skjer via digitale plattformer. Undervisninga er strukturert etter tema og med flere typer aktiviteter, som forelesninger, praktiske lab-øvinger og seminar.

Studentene må levere og få godkjent 6 obligatoriske aktiviteter.

Lære-ressurser gjøres tilgjengelig via e-læringsplattform.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oblig

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen, 5 timer. Vurdering blir gitt med bokstavkaraktersystemet. Karakterene A til E gis for besvarelser vurdert til bestått, mens F gis for besvarelser vurdert til ikke bestått.

Studentene må levere seks obligatoriske arbeidskrav. Arbeidskravene vil være studentaktive og inneholde både teoretiske og praktiske element. De praktiske elemententene vil inneholde MR bildedata; enten bilder tatt opp på eget arbeidssted, eller tilrettelagte øvingssett. Oppgavene kan også kobles til pågående forskningsprosjekter ved instituttet og omhandler sentrale tema i emnet, som bildedannelse, MR fysikk og MR sikkerhet.

Øvingsoppgaver kommer med veileder for praktisk gjennomføring. Arbeidskrav tilrettelegger for tematisk sammenkobling av teori og praksis. Besvarelser til arbeidskrav skal følge beskrevne rammer for innhold, struktur og omfang.

Obligatoriske aktiviteter er som hovedregel gyldig i et kalenderår, men instituttet kan etter søknad og vurdering gjøre unntak.

Dato for utsatt eksamen er august/september påfølgende år.

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

McRobbie m fl. From picture to proton.

Vitenskapelige artikler og web-sider.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
RAT3101 7.5 HØST 2022
RAT6100 5.0 HØST 2022
RAT3102 2.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
 • Medisin
 • Radiografi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU