course-details-portlet

RAT2900 - Bacheloroppgave i radiografi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet omfatter et vitenskapelig arbeid som utføres i grupper på normalt 2-3 studenter. Emnet gir studentene en innføring i forberedelser til, gjennomføring av, og formidling av forskning som tematisk knyttes til den radiografifaglige yrkesutøvelsen.

Læringsutbytte

Det forventes at studenten skal kunne

Kunnskap:  

 • drøfte et avgrenset selvvalgt radiograffaglig tema i en vitenskapelig form
 • kjenne til det vitenskapsteoretiske grunnlaget for eget vitenskapelig arbeid
 • vurdere forskningsresultaters betydning for eget fagområde
 • avgjøre kilders pålitelighet og relevans  
 • formulere radiograffaglige problemstillinger og forskningsspørsmål  
 • begrunne valg av teorier, perspektiver og metoder i eget forsknings- og utviklingsarbeid

Ferdigheter:  

 • forberede og gjennomføre et utviklings- eller vitenskapelig arbeid på bachelornivå
 • anvende vitenskapelige metoder på et innføringsnivå  
 • gjennomføre systematiske litteratursøk i vitenskapelige databaser
 • ivareta etiske grunnprinsipper i eget forsknings- eller utviklingsarbeid, som å vurdere risiko, vise respekt for andres integritet, frihet, selvbestemmelse og personvern, herunder krav til konfidensialitet og rett til privatliv
 • beherske bruk av kilder og referanser etter gjeldende retningslinjer   
 • presentere eget forskningsarbeid for et publikum

Generell kompetanse:  

 • ta ansvar for at forsknings- og utviklingsprosjekter gjennomføres på en etisk forsvarlig måte 
 • utnytte egne og andres forskningsresultater i yrkesutøvelsen  
 • reflektere over faglig yrkesutøvelse i lys av ny kunnskap

Læringsformer og aktiviteter

Innsamling, bearbeiding og analyse av innsamlete data. Gruppearbeid, prosjektplanlegging, veiledning og oppgaveskriving i grupper, samt muntlige og skriftlige presentasjoner.

Ved engelsktalende innreisende studenter vil all undervisning og veiledning foregå på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Innlevering av forskningsprotokoll
 • Fremlegg og opponering på underveisseminar

Mer om vurdering

Emnet vurderes med karakterer fra A-F på grunnlag av den skriftlige bacheloroppgaven, et gruppevis muntlig framlegg av prosjektet og en posterpresentasjon. Det muntlige framlegget kan trekke hele gruppens sluttkarakter en bokstavkarakter opp eller ned dersom den skriftlige bacheloroppgaven er vurdert til å vippe mellom to karakterer. Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultat «ikke bestått» (F). Dersom kandidaten ikke består (karakter F) eller ønsker å forbedre karakteren, må vedkommende levere ny skriftlig besvarelse og gjennomføre ny presentasjon. Forbedring/omarbeiding er ikke tilstrekkelig, men det er mulig å levere et arbeid innenfor samme tema og benytte samme empiri/datagrunnlag. 

Retten til klage og begrunnelse for karakter er individuell, og gjelder kun skriftlig besvarelse etter gjeldende studieforskrift §5-3(4).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (BRADIO)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i radiografi ved NTNU. Emnet gjennomføres ved det studiestedet der studenten har fått opptak.

Følgende forkunnskapskrav må være oppnådd for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen i emnet:

 • Alle teoretiske og praktiske emner tilhørende første og andre studieår må være bestått. Dette gjelder:
 • EXPH0400 Examen philosophicum for medisin og helsefag
 • RAT/RAG1001 Anatomi og fysiologi
 • RAT/RAG1002 Radiografi 1: Strålefysikk, apparatlære og bildedannelse
 • RAT/RAG1003 Radiografi 2: Skjelett- og thoraxradiografi
 • RAT/RAG1004 Praksisstudier 1: Skjelett- og thoraxrøntgen
 • RAT/RAG1005 Patologi, farmakologi og kliniske ferdigheter
 • RAT/RAG2201 Computertomografi (CT)
 • RAT/RAG2202 Magnetisk resonans (MR)
 • RAT/RAG2203 Sykdomslære og bildediagnostiske modaliteter
 • RAT/RAG2204 Praksisstudier 2
 • RAT/RAG2205 Onkologi: Utredning og behandling
 • RAT/RAG2206 Bildebehandling for radiografer
 • All obligatorisk aktivitet i RAT/RAG2303 Innføring i forskningsmetode må være godkjent.

Studenten kan starte i emnet, men ikke fremstille seg til eksamen, før samtlige forkunnskapskrav er oppnådd.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
RAG2900 15.0 HØST 2020
HRAD3006 15.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Radiografi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Bacheloroppgave (1) 100/100

Utlevering
30.04.2024

Innlevering
30.05.2024


10:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
 • 1) Muntlig fremlegg 6.6.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU