course-details-portlet

RAT2303 - Innføring i forskningsmetode

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 2 dager

Faglig innhold

Emnet introduserer et utvalg av kvalitative og kvantitative forskningsmetoder parallelt med undervisning i forskningsetikk og kriterier for kvalitet i forskning.

Læringsutbytte

Det forventes at studenten skal kunne

Kunnskaper

 • redegjøre for forskningsprosessens ulike deler (forskningsspørsmål, design, metodevalg, bearbeiding og rapportering) og sammenhengen mellom disse
 • gjenkjenne forskningsprosessen i vitenskapelige publikasjoner
 • gjøre rede for faktorer som kan påvirke kvaliteten på et utviklings / forskningsarbeid, herunder forstå begrepene validitet, reliabilitet og overførbarhet/generaliserbarhet 
 • gjøre rede for etiske hensyn i alle leddene i forskningsprosessen

Ferdigheter

 • anvende utvalgte kvalitative og kvantitative forskningsmetoder på et innføringsnivå
 • følge utvalgte kvalitative og kvantitative analysemetoder
 • følge etiske grunnprinsipper i forsknings- og utviklingsarbeid
 • planlegge og gjennomføre relevante prosjekter, samt formidle faglig kunnskap i en vitenskapelig form

Generell kompetanse

 • reflektere over sammenhengen mellom valg av forskningsmetode og det vitenskapsteoretiske grunnlaget
 • vurdere kvalitet i forskning generelt og i eget arbeid spesielt
 • identifisere forskningsetiske problemstillinger med vekt på informert samtykke, sikkerhet, konfidensialitet og personvern

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger/workshops, seminar, gruppearbeid og egenstudier

Obligatoriske aktiviteter

 • 3 øvinger
 • Skisse til forskningsprotokoll
 • Kort vitenskapelig essay

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen er individuell.

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester.

Alle obligatoriske aktiviteter må være vurdert godkjent for at studenten kan avlegge eksamen. Obligatoriske aktiviteter er som hovedregel gyldig i et kalenderår, men instituttet kan etter søknad og vurdering gjøre unntak.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet F (ikke bestått)

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (BRADIO)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i radiografi ved NTNU. Emnet gjennomføres ved det studiestedet der studenten har fått opptak.

Følgende forkunnskapskrav må være oppnådd for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen i emnet:

 • Alle teoretiske emner tilhørende første og andre studieår må være bestått. Dette gjelder:
 • EXPH0400 Examen philosophicum for medisin og helsefag
 • RAT/RAG1001 Anatomi og fysiologi
 • RAT/RAG1002 Radiografi 1: Strålefysikk, apparatlære og bildedannelse
 • RAT/RAG1003 Radiografi 2: Skjelett- og thoraxradiografi
 • RAT/RAG1005 Patologi, farmakologi og kliniske ferdigheter
 • RAT/RAG2201 Computertomografi (CT)
 • RAT/RAG2202 Magnetisk resonans (MR)
 • RAT/RAG2203 Sykdomslære og bildediagnostiske modaliteter
 • RAT/RAG2205 Onkologi: Utredning og behandling
 • RAT/RAG2206 Bildebehandling for radiografer
 • Praksisemnet tilhørende første studieår må være bestått. Dette gjelder:
 • RAT/RAG1004 Praksisstudier 1: Skjelett- og thoraxrøntgen

Studenten kan starte i emnet, men ikke fremstille seg til eksamen, før samtlige forkunnskapskrav er oppnådd.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
RAG2303 7.5 HØST 2020
HRAD3001 5.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Radiografi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
17.01.2024

Innlevering
19.01.2024


10:00


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår NY Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
13.03.2024

Innlevering
15.03.2024


10:00


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
09.04.2024

Innlevering
11.04.2024


10:00


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU