course-details-portlet

RAT2301 - Praksisstudier 3

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksis 100/100

Faglig innhold

Studentene skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse knyttet til undersøkelsesforløp, metoder og teknikker på ulike undersøkelsesmodaliteter. Det vil variere hvilke undersøkelsesmodaliteter studentene får tilgang til på de ulike praksisstedene. Aktuelle modaliteter er skjelettrøntgen, gjennomlysnings- og kontrastundersøkelser, CT, MR, mammografi, nukleærmedisin, stråleterapi og ultralyd.

Læringsutbytte

Det forventes at studenten skal kunne

Kunnskaper:

 • bedømme normalanatomi og gjøre rede for vanlig forekommende patologi
 • beskrive retningslinjer for dokumentasjon av uønskede hendelser og avvikshåndtering på røntgenavdelingen
 • gjøre rede for aktuelle rutiner for akuttberedskap på røntgenavdelingen
 • vurdere teknisk og diagnostisk bildekvalitet

Ferdigheter:

 • systematisk observere og vurdere pasientens kliniske tilstand
 • vurdere risiko og identifisere forverring i pasientens tilstand, og iverksette nødvendige tiltak
 • tilpasse bildediagnostiske undersøkelser til den enkelte pasient
 • gi informasjon og råd til pasient og pårørende, med utgangspunkt i det enkelte menneskets behov
 • vise medmenneskelighet og respekt i alle møter med pasient og pårørende
 • faglig begrunne kunnskap innen fysikk og apparatlære for å tilpasse en bildediagnostisk undersøkelse beherske aktuelle medisinske bilde- og informasjonssystemer
 • beherske forberedelser og administrering av aktuelle legemidler
 • anvende retningslinjer for dokumentasjon av legemiddelbruk på den aktuelle avdeling
 • identifisere bivirkninger og risikofaktorer ved bruk av kontrastmidler, radiofarmaka og andre aktuelle medikamenter
 • beherske hygieniske prinsipper, inkludert sterile prosedyrer der det er aktuelt, for å forhindre smittespredning
 • delta aktivt i faglige og etiske diskusjoner, og begrunne valg og handlinger i forhold til etikk og fagutøvelse
 • ta initiativ til og delta aktivt i teamarbeid og tverrfaglig samarbeid
 • vurdere berettigelse i sammenheng med indikasjon/henvisning og valg av prosedyre
 • vurdere og ta ansvar for sikker strålebruk og optimalisering i overenstemmelse med lover, regler og prinsipper for strålevern
 • behandle sensitiv informasjon på en ansvarlig og sikker måte
 • overholde taushetsplikten

Generell kompetanse:

 • vurdere forberedelsesrutiner og informasjonsskriv
 • kan gjennomføre aktuelle prosedyrer faglig forsvarlig
 • kan gi faglige begrunnelser for utførelse av aktuelle prosedyrer
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere bildediagnostiske prosedyrer ut fra henvisning
 • kan kommunisere målrettet og samhandle med pasienter, pårørende og kollegaer

Læringsformer og aktiviteter

Eksterne praksisstudier i bildediagnostisk avdeling ved helseforetak eller ved private røntgeninstitutt i Helse Midt-Norge, samt praksis ved avdeling for stråleterapi. Selvstendig arbeid med skriftlige arbeidskrav/rapporter.

Obligatoriske aktiviteter

 • Statusrapport
 • Egenvurdering (midt- og sluttvurdering)
 • Daglig logg

Mer om vurdering

Gjennomføring av eksterne praksisstudier og tilhørende obligatoriske aktiviteter regnes som vurderingsgrunnlag.

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før endelig vedtak om bestått praksisstudieemne fattes.

Det henvisestil "Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av veiledet praksisstudier" ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU .

Som karakteruttrykk for praksisstudier brukes: Bestått / ikke bestått

Studenten har adgang til ny praksisperiode én gang dersom første gang vurderes til ikke bestått, jf. studieforskriften § 5-10.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (BRADIO)

Forkunnskapskrav

Følgende forkunnskapskrav må være oppnådd for at studenten skal kunne starte i emnet:

 • RAT/RAG1001 Anatomi og fysiologi
 • RAT/RAG1002 Radiografi 1: Strålefysikk, apparatlære og bildedannelse
 • RAT/RAG1003 Radiografi 2: Skjelett- og thoraxradiografi
 • RAT/RAG1005 Patologi, farmakologi og kliniske ferdigheter

All obligatorisk aktivitet tilhørende emner i 3. semester må være godkjent. Dette gjelder:

 • RAT/RAG2201 Computertomografi (CT)
 • RAT/RAG2202 Magnetisk resonans (MR)
 • RAT/RAG2203 Sykdomslære og bildediagnostiske modaliteter

Alle praktiske emner tilhørende første og andre studieår må være bestått. Dette gjelder:

 • RAT/RAG1004 Praksisstudier 1: Skjelett- og thoraxrøntgen
 • RAT/RAG2204 Praksisstudier 2

Studenten kan ikke starte i emnet før samtlige forkunnskapskrav er oppnådd.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
RAG2301 15.0 HØST 2020
HRAD302P 10.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Radiografi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU