course-details-portlet

RAT2205 - Onkologi: utredning og behandling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Individuell muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet skal gi en innføring i forekomst, risikofaktorer og utvikling av de vanligste kreftformene samt organisering av kreftbehandlingstilbudet i Norge. Kreftdiagnostikk med vektlegging av mammografi og nukleærmedisin. Behandling av kreft med spesiell vektlegging av strålebehandling.

Introduksjon til vitenskapelig skriving og formidling.

Sentrale tema vil være: onkologi (læren om kreft), strålebiologi og strålevern, stråleterapifysikk, apparatlære, planlegging og gjennomføring av strålebehandling, kvalitetsutvikling, bivirkningsproblematikk, seneffekter etter kreftbehandling og pasientomsorg

Læringsutbytte

Det forventes at studenten skal kunne

Kunnskap

 • redegjøre for kreftepidemiologi og hvilke utviklingstrender vi ser innen de vanligste kreftformene i Norge
 • beskrive risikofaktorer for å utvikle kreft
 • beskrive prinsippene for pakkeforløp og screening for kreft
 • beskrive etiologi, prognose, diagnostikk og behandling ved utvalgte kreftsykdommer
 • forklare hvordan klinisk mammografi og nukleærmedisin benyttes innen kreftdiagnostikken
 • kjenne til utviklingen av fremtidsrettede behandlinger
 • forklare bakgrunnen for, planlegging og gjennomføring av strålebehandling
 • forklare bivirkningsproblematikk knyttet til stråleterapi (akutte og sene), og forklare mulige tiltak
 • gjøre rede for strålevern innen strålebehandling

Ferdigheter

 • anvende faglig kunnskap og delta i planlegging og gjennomføring av strålebehandling
 • anvende faglig kunnskap for ivaretakelse av pasient ved strålebehandling

Generell kompetanse

 • ha innsikt i radiografens rolle innen kreftdiagnostikk og -behandling
 • ha innsikt i radiografens rolle i faglige beslutningsprosesser innen onkologi, som for eksempel screeningprogram, pakkeforløp og behandling

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, oppgaver, temadag, seminar/punktpraksis, veiledning

Obligatoriske aktiviteter

 • Punktpraksis
 • Innleveringer

Mer om vurdering

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester.

Alle obligatoriske aktiviteter må være vurdert godkjent for at studenten kan avlegge eksamen. Obligatoriske aktiviteter er som hovedregel gyldig i et kalenderår, men instituttet kan etter søknad og vurdering gjøre unntak.

Individuell muntlig eksaminering baserer seg på de skriftlige gruppevise innleveringene fra hver gruppe.

Utsatt eksamen avholdes for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (BRADIO)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i radiografi ved NTNU. Emnet gjennomføres ved det studiestedet der studenten har fått opptak.

Følgende forkunnskapskrav må være oppnådd for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen i emnet:

 • Alle teoretiske og praktiske emner fra første studieår må være bestått. Dette gjelder:
 • EXPH0400 Examen philosophicum for medisin og helsefag
 • RAT/RAG1001 Anatomi og fysiologi
 • RAT/RAG1002 Radiografi 1: Strålefysikk, apparatlære og bildedannelse
 • RAT/RAG1003 Radiografi 2: Skjelett- og thoraxradiografi
 • RAT/RAG1004 Praksisstudier 1: Skjelett- og thoraxrøntgen
 • RAT/RAG1005 Patologi, farmakologi og kliniske ferdigheter
 • Obligatorisk aktivitet (Trinn 1) i MH2001 Tverrfaglig samhandling - områdeemne innen studieområde medisin og helse må være godkjent.

Studenten kan starte i emnet, men ikke fremstille seg til eksamen, før samtlige forkunnskapskrav er oppnådd.

Kursmateriell

Anbefalt litteratur publiseres i emnerommet i den digitale læringsplattformen Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
RAG2205 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Radiografi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Individuell muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Individuell muntlig eksamen 100/100

31.05.2023 - 01.06.2023

Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Individuell muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU