course-details-portlet

RAT1004 - Praksisstudier 1: Skjelett- og thoraxrøntgen

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksis 100/100

Faglig innhold

Studentene skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og kompetanse knyttet til undersøkelsesforløp, metoder og teknikker på ulike undersøkelsesmodaliteter. Aktuelle modaliteter er skjelett- og thoraxrøntgen og gjennomlysning.

Læringsutbytte

Det forventes at studenten skal kunne:

Kunnskaper:

 • Påvise normalanatomi og gjenkjenne vanlig forekommende patologi
 • Kjenne til retningslinjer for dokumentasjon av uønskede hendelser og avvikshåndtering på røntgenavdelingen
 • Kjenne til aktuelle rutiner for akuttberedskap på røntgenavdelingen
 • Forklare teknisk og diagnostisk bildekvalitet

Ferdigheter:

 • Være oppmerksom på pasientens kliniske tilstand
 • Identifisere forverring i pasientens tilstand
 • Tilpasse bildediagnostiske undersøkelser til den enkelte pasient
 • Gi informasjon til pasient, med utgangspunkt i det enkelte menneskets behov
 • Vise medmenneskelighet og respekt i alle møter med pasient og eventuelt pårørende
 • Faglig begrunne kunnskap innen fysikk og apparatlære for å tilpasse en skjelett- og thoraxundersøkelse
 • Benytte aktuelle medisinske bilde- og informasjonssystemer
 • Beherske hygieniske prinsipper for å forhindre smittespredning
 • Vise interesse for faglige og etiske diskusjoner
 • Delta i og vise interesse for teamarbeid og tverrfaglig samarbeid
 • Ta stilling til berettigelse i sammenheng med indikasjon/henvisning og valg av prosedyre
 • Anvende strålevernprinsipper for å optimalisere bruk av ioniserende og ikke-ioniserende stråling
 • Behandle sensitiv informasjon på en ansvarlig og sikker måte
 • Overholde taushetsplikten

Generell kompetanse:

 • Gjennomføre aktuelle prosedyrer faglig forsvarlig
 • Gi faglige begrunnelser for utførelse av aktuelle prosedyrer
 • Planlegge, gjennomføre og vurdere bildediagnostiske prosedyrer ut fra henvisning
 • Kommunisere og samhandle med pasienter, pårørende og kollegaer

Læringsformer og aktiviteter

Eksterne praksisstudier i bildediagnostisk avdeling ved helseforetak eller ved private røntgeninstitutt i Helse Midt-Norge. Selvstendig arbeid med skriftlige arbeidskrav/rapporter. Gruppearbeid og deltagelse på seminardag i etterkant av praksis.

Obligatoriske aktiviteter

 • Statusrapport
 • Egenvurdering (midt- og sluttvurdering)
 • Daglig logg
 • Praksisseminar

Mer om vurdering

Gjennomføring av eksterne praksisstudier og tilhørende obligatoriske aktiviteter regnes som vurderingsgrunnlag.

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent før endelig vedtak om bestått praksisstudieemne fattes. Obligatoriske aktiviteter må tas på nytt dersom praksisperioden ikke bestås ved første forsøk.

Det henvises til Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av veiledet praksisstudier ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.

Studenten har adgang til ny praksisperiode én gang dersom første gang vurderes til ikke bestått, jf. studieforskriften § 5-10.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (BRADIO)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i radiografi ved NTNU. Emnet gjennomføres ved det studiestedet der studenten har fått opptak.

Følgende forkunnskapskrav må være oppnådd for at studenten skal kunne starte i emnet:

 • Obligatorisk aktivitet (test i skjelettanatomi) i RAT/RAG1001 Anatomi og fysiologi må være godkjent.
 • Obligatoriske aktiviteter i RAT/RAG 1002 Radiografi 1: Stålefysikk, apparatlære og bildedannelse må være godkjent.
 • Emnet RAT/RAG1003 Radiografi 2: Skjelett- og thoraxradiografi må være bestått.

Studenten kan ikke starte i emnet før samtlige forkunnskapskrav er oppnådd.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
RAG1004 7.5 HØST 2020
HRAD108P 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Radiografi
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU