course-details-portlet

RAG2900 - Bacheloroppgave i radiografi

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Emnet omfatter et vitenskapelig arbeid som utføres i grupper på normalt 2-3 studenter. Emnet gir studentene en innføring i forberedelser til, gjennomføring av, og formidling av forskning som tematisk knyttes til den radiografifaglige yrkesutøvelsen.

Læringsutbytte

Det forventes at studenten skal kunne
Kunnskap:  
•gjøre rede for radiografifagets idegrunnlag, praktiske fagutøvelse og samfunnsoppdrag
•forklare radiografifagets teoretiske og praktiske sider ut fra en vitenskapsteoretisk forståelse
•avgjøre kilders pålitelighet og relevans  
•formulere radiograffaglige problemstillinger og forskningsspørsmål  
•begrunne valg av teorier, perspektiver og metoder i eget forsknings- og utviklingsarbeid
Ferdigheter:  
•gjennomføre og dokumentere systematiske litteratursøk i vitenskapelige databaser
•beherske bruk av kilder og referanser etter gjeldende retningslinjer   
•anvende vitenskapelige arbeidsmetoder på et innføringsnivå  
•forberede og gjennomføre et utviklings- eller vitenskapelig arbeid på bachelornivå
•presentere eget forskningsarbeid for et publikum
Generell kompetanse:  
•ta ansvar for at forsknings- og utviklingsprosjekter gjennomføres på en etisk forsvarlig måte 
•utnytte egne og andres forskningsresultater i yrkesutøvelsen  
•reflektere over faglig yrkesutøvelse i lys av ny kunnskap

Læringsformer og aktiviteter

Innsamling, bearbeiding og analyse av innsamlete data. Gruppearbeid, prosjektplanlegging, veiledning og oppgaveskriving i grupper, samt muntlige og skriftlige presentasjoner.

Obligatoriske aktiviteter

  • Innlevering av forskningsprotokoll
  • Deltagelse på oppstartsmøte med veileder

Mer om vurdering

Emnet vurderes gruppevis med karakter fra A-F på grunnlag av skriftlig besvarelse, og individuelt med bestått/ikke bestått på muntlig prosjektframlegg inkludert posterpresentasjon. Både den skriftlige besvarelsen og det muntlige framlegget sammen med posterpresentasjonen, må være bestått for at studenten skal få karakter i emnet.
Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultat «ikke bestått» (F). Dersom kandidaten ikke består (karakter F) eller ønsker å forbedre karakter på den skriftlige besvarelsen, må han/hun levere ny skriftlig besvarelse. Forbedring/omarbeiding er ikke tilstrekkelig, men det er mulig å levere et arbeid innenfor samme tema og benytte samme empiri/datagrunnlag. Kandidater som blir vurdert til «ikke bestått» på muntlig prosjektframlegg/posterpresentasjon, tilbys en ny mulighet for framlegg ca. en uke etter ordinært framlegg.
Retten til klage og begrunnelse for karakter er individuell, og gjelder kun skriftlig besvarelse etter gjeldende studieforskrift §5-3(4).

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (BRADIO)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i radiografi ved NTNU. Emnet gjennomføres ved det studiestedet der studenten har fått opptak. Alle emner fra første og andre studieår må være må være bestått for å fremstille seg til eksamen i emner i tredje studieår.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HRAD3006 15.0 01.09.2020
RAT2900 15.0 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Radiografi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU