course-details-portlet

RAG2201 - Computertomografi (CT)

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer H

Faglig innhold

CT-maskinens oppbygging, virkemåte og bildedannelse. Skann- og rekonstruksjonsparametere samt skann-teknikker. Bildekvalitet og strålevern. Kvalitetssikring. CT-anatomi og patologi. Multitraumatiserte pasienter på CT. Metodiske prinsipper for klinisk bruk av CT. Kontrastmidler. Forberedelseregimer. Innleggelse av PVK. Ivaretagelse av pasient på CT. Innsamling, analyse og presentasjon av måledata

Læringsutbytte

Det forventes at studenten skal kunne

Kunnskap: 

 • forklare og gjenkjenne anatomi, fysiologi og vanlig forekommende patologi i alle organsystemer og hvordan disse framstilles med CT.
 • gjøre rede for hvordan patologiske prosesser påvirker gjennomføring av CT undersøkelser 
 • gjøre rede for fysikk, apparatlære, bildedannelse, opptaksteknikker, sikkerhet og bruk av kontrastmidler knyttet til CT 
 • gjøre rede for prinsipper og metoder for bildebehandling og dens betydning for bildekvalitet og diagnostisk bruk.
 • forklare ulike metoder for å vurdere og måle bildekvalitet i CT-bilder 
 • beskrive lover, regler, prinsipper for strålevern, doser og dosimetri ved CT (herunder ulike organers strålefølsomhet og dosegrenser for yrkeseksponerte og hvordan CT bidrar til stråledose til pasienten og befolkningen generelt. beskrive dosebegrepene spesifikke for CT, doseenheter og dosemengder og deres relevans til egen profesjonell praksis, samt gjøre rede for de spesielle aspekter tilknyttet til strålebeskyttelse av gravide (pasient, ansatt, pårørende) og barn på CT og kunne beskrive risikoen for føtus)
 • beskrive prinsipper og metoder for kvalitetskontroll og kalibrering ved CT 
 • gjøre rede for kliniske symptomer og utredning av multitraumatiserte pasienter
 • gjøre rede for generelle metodiske prinsipper ved CT-undersøkelser av ulike organer og hvilke forandringer/patologi man ser etter ved bruk av ulike protokoller. 
 • gjøre rede for informasjon, råd, forberedelsesrutiner, observasjoner og ivaretakelse av pasient på CT.

Ferdigheter 

 • anvende faglig kunnskap innen fysikk og apparatlære til å vurdere berettigelsen av og optimalisere en CT-undersøkelse med fokus på stråledose og bildekvalitet.
 • vurdere teknisk bildekvalitet, anvende ulike bildebehandlingsteknikker og sammenheng mellom disse og bildekvalitet
 • beherske verktøy for å beregne doser for ioniserende stråling 
 • vurdere berettigelse og anvende strålevernprinsipper for å optimalisere bruk av CT og beskrive profesjonelle roller og ansvarfordeling i forhold til det. 
 • gjennomføre relevant prosedyre PVK

Generell kompetanse 

 • gjøre rede for strålehygieniske problemstillinger og se dette i sammenheng med krav til bildekvalitet, og planlegge og utføre kunnskapsbasertr CT-undersøkelser.
 • identifisere risikofaktorer ved bruk av kontrastmidler.
 • gjøre rede for CT-maskinens oppbygning og virkemåte og kan formidle og diskutere sentrale tekniske problemstillinger.
 • vurdere og ta ansvar for sikker strålebruk og optimalisering i overenstemmelse med lover, regler og prinsipper for strålevern. 
 • formidle berettigelse og ivaretakelse av strålevern inkludert pasientens rett til samvalg.  
 • er bevisst på radiografens profesjonelle rolle og ansvarsområde knyttet til alle aspekter for berettigelse, optimalisering og sikkerhet 

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, oppgaver, ferdighetstrening og demonstrasjon av CT 

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger
 • Ferdighetstrening
 • Utarbeide brosjyre/film som presenteres på seminar

Mer om vurdering

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Alle obligatoriske aktiviteter må være vurdert godkjent for at studenten kan avlegge eksamen.

Obligatoriske aktiviteter er som hovedregel gyldig i et kalenderår, men instituttet kan etter søknad og vurdering gjøre unntak.

Utsatt eksamen avholdes for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått"

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (BRADIO)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i radiografi ved NTNU. Emnet gjennomføres ved det studiestedet der studenten har fått opptak.

Følgende forkunnskapskrav må være oppnådd for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen i emnet:

Følgende emner må være bestått. Dette gjelder:

 • RAT/RAG1001 Anatomi og fysiologi
 • RAT/RAG1002 Radiografi 1: Strålefysikk, apparatlære og bildedannelse
 • RAT/RAG1005 Patologi, farmakologi og kliniske ferdigheter

Studenten kan starte i emnet, men ikke fremstille seg til eksamen, før samtlige forkunnskapskrav er oppnådd.

Kursmateriell

Anbefalt litteratur publiseres i emnerommet i den digitale læringsplattformen Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
HRAD2003 5.0 HØST 2020
RAT2201 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Radiografi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 H 04.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M414-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 2
T119 Topas 16
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 H INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU