course-details-portlet

RAG1005 - Patologi, farmakologi og kliniske ferdigheter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 30 minutter E

Faglig innhold

Patologi: Cellepatologi, immunologiske prosesser, betennelseslære, tumorlære og sirkulasjonsforstyrrelser, mikrobiologi, strålebiologi.

Farmakologi: Farmakokinetikk, farmakodynamikk, bivirkninger og ulik legemiddelrespons, kilder til LM-informasjon, legemidler ved anafylaksi, sentrale lungelegemidler, sentrale legemidler ved hjerteundersøkelser/ behandlinger, legemidler ved smerte, kontrastmidler, legemiddelregning og legemiddelhåndtering.

Kliniske ferdigheter: pasientobservasjon og kliniske prosedyrer, akuttmedisinske tiltak, hygiene. Bruk av observasjon som metode og bevissthet på egen rolle som observatør.

Den pediatriske og den geriatriske pasienten.

Punktpraksis på sykehjem/sengepost.

Refleksjonsdag.

Læringsutbytte

Det forventes at studenten skal kunne:

Kunnskaper

 • Forklare grunnleggende mekanismer og prosesser innenfor generell patologi ved cellepatologi, immunologiske prosesser, betennelseslære, tumorlære og sirkulasjonsforstyrrelser. 
 • Forklare hvordan slike grunnleggende sykdomsprosesser kommer til uttrykk i celler og vev.
 • Beskrive ulike mikrobers oppbygging, formering og funksjon.
 • Navngi og beskrive de vanligste sykdomsfremkallende mikrobene, deres forekomst og virkning på kroppen.
 • Forklare hvordan smitte spres og begrunne generelle hygieniske tiltak og forsterkede smittevernstiltak.
 • Forklare strålingens effekt på celle og DNA.
 • Identifisere de ulike medikamentelle administrasjonsformer.
 • Forklare hvordan legemidler absorberes, distribueres og brytes ned i kroppen.
 • Gjøre rede for indikasjoner, interaksjoner, kontraindikasjoner, virkningsmekanismer og eventuelle bivirkninger for utvalgte legemidler, inklusive kontrastmidler.
 • Kjenner til relevant lovgivning og forskrifter for legemiddelbruk, herunder retningslinjer for dokumentasjon og avvikshåndtering.
 • Kjenner til kliniske symptomer og sykdomstegn ved utvalgte medisinske tilstander og akuttmedisinske situasjoner.
 • Forklare rutiner ved sykehjem / sengeposter.

Ferdigheter: 

 • Forberede og administrere aktuelle legemidler.
 • Gjennomføre og forstå behovet for pasientobservasjon i forhold til ABCDE-prinsippet.
 • Gjennomføre relevante prosedyrer for å gi individtilpasset omsorg til pasienter (herunder forflytting, injeksjoner, PVK, BT-måler, pulsoksymeter, respirasjonsfrekvens).
 • Vurdere risiko og identifisere forverring i pasientens tilstand, og kan iverksette nødvendige akuttmedisinske tiltak, inkludert hjerte-lungeredning.
 • Gjennomføre hygieniske prinsipper, inkludert sterile prosedyrer, for å forhindre smittespredning.
 • Kommunisere med ulike pasientgrupper med særlig fokus på eldre.

Generell kompetanse:

 • Formidle legemiddelinformasjon om bruk, bivirkninger og identifisere risikofaktorer ved bruk av utvalgte kontrastmidler og andre aktuelle medikamenter. 

Læringsformer og aktiviteter

Langsgående undervisning. Forelesninger, veiledning / seminar, nettressurs, oppgaver, ferdighetstrening, simulering, punktpraksis på sykehjem / sengepost, refleksjonsdag.

Obligatoriske aktiviteter

 • Skriftlig test i legemiddelregning
 • Innleveringer
 • Ferdighetstrening og simulering
 • Punktpraksis og refleksjonsdag

Mer om vurdering

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Alle obligatoriske aktiviteter må være vurdert godkjent for at studenten kan avlegge eksamen.

 • Skriftlig test i legemiddelregning arrangeres tre ganger i løpet av undervisningsterminen. Man må ha 100 % riktig svar for å få godkjent.
 • Utfyllende informasjon om innleveringer (omfang og innhold), punktpraksis og refleksjonsdag, samt ferdighetstrening og simulering spesifiseres i emnerommet i den digitale læringsplattformen Blackboard.

Obligatoriske aktiviteter er som hovedregel gyldig i et kalenderår, men instituttet kan etter søknad og vurdering gjøre unntak.

Utsatt eksamen avholdes for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (BRADIO)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i radiografi ved NTNU. Emnet gjennomføres ved det studiestedet der studenten har fått opptak.

Kursmateriell

Anbefalt litteratur publiseres i emnerommet i den digitale læringsplattformen Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
RAT1005 15.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Radiografi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 E 10.06.2024
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU