course-details-portlet

RAG1003 - Radiografi 2: Skjelett- og thoraxradiografi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praktisk eksamen 100/100 E

Faglig innhold

Emnet gir studentene en innføring i grunnleggende prinsipper for røntgenfotografering av de mest vanlige skjelett- og thoraxundersøkelser. Emnet bygger videre på emnene RAG1001/RAT1001 Anatomi og fysiologi og RAG1002/RAT1002 Radiografi 1: Strålefysikk, apparatlære og bildedannelse. Det legges vekt på bildefremstilling, ulike eksponeringsteknikker, bildekriterier, bildekvalitet, kommunikasjon og samhandling med pasient, og praktisk strålevern. Studentene skal gjennom emnet lage egen metodebok for skjelett- og thoraxundersøkelser, og har obligatoriske ferdighetstreninger gruppevis på røntgenlab. Etter endt emne skal studentene kunne utføre de vanligste skjelett- og thoraxundersøkelser ut fra henvisning og pasientens kliniske tilstand, og kunne gi informasjon og råd til pasient og pårørende, med utgangspunkt i det enkelte menneskets behov.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført og bestått RAG1003 skal studenten kunne:

Kunnskaper:

 • gjøre rede for grunnleggende metodiske prinsipper og prosedyrer for de vanligste skjelett- og thoraxundersøkelser.
 • forklare årsaker, symptomer, diagnostikk (med vekt på bildediagnostikk) og komplikasjoner ved de vanligste sykdomsprosesser og skader i bevegelsesapparatet.
 • kjenne til medisinske bilde- og informasjonssystemer, og hvordan disse brukes til informasjonsoverføring og bildelagring.

Ferdigheter

 • utføre og tilpasse de vanligste skjelett- og thoraxundersøkelser ut fra henvisning og pasientens kliniske tilstand.
 • begrunne valg av eksponeringsteknikker ved skjelett- og thoraxundersøkelser.
 • anvende faglig kunnskap for å vurdere fremstilling av normal anatomi, og gjenkjenne vanlig forekommende patologi ved skjelett- og thoraxundersøkelser.
 • anvende faglig kunnskap om medisinsk strålebruk og strålevernprinsipper til å ivareta pasienter, pårørende og samarbeidende helsepersonell.
 • gi informasjon til pasient og pårørende, med utgangspunkt i det enkelte menneskets behov.

Generell kompetanse

 • ha innsikt i og bidrar til sikker strålebruk, i overenstemmelse med lover, regler og prinsipper for strålevern.
 • være oppmerksom på radiografens profesjonelle rolle og ansvarsområde knyttet til aspekter for berettigelse, optimalisering og sikkerhet.
 • beherske fagområdets uttrykksformer og kunne diskutere spørsmål knyttet til strålevern med samarbeidende yrkesgrupper, kolleger og studenter
 • gjøre rede for arbeidet bak en retningslinje/ prosedyre og kunne søke i artikkeldatabaser og referere ved hjelp av referanseverktøy

Læringsformer og aktiviteter

Langsgående undervisning i deler av semesteret. Forelesninger, gruppearbeid, labøvelser / ferdighetstrening.

Obligatoriske aktiviteter

 • Ferdighetstrening
 • Øvinger

Mer om vurdering

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester.

Alle obligatoriske aktiviteter må være vurdert godkjent for at studenten kan avlegge eksamen. Obligatoriske aktiviteter er som hovedregel gyldig i et kalenderår, men instituttet kan etter søknad og vurdering gjøre unntak.

Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (BRADIO)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i radiografi ved NTNU. Emnet gjennomføres ved det studiestedet der studenten har fått opptak.

Kursmateriell

Anbefalt litteratur publiseres i emnerommet i den digitale læringsplattformen Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
RAT1003 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Radiografi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU