course-details-portlet

RAG1002 - Radiografi 1: Strålefysikk, apparatlære og bildedannelse

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet tar for seg grunnleggende strålefysikk, strålevern, bildedannelse og statistikk innen konvensjonell røntgen. Radiografens yrkesrolle, etikk og taushetsplikt tilknyttet radiografens yrkesrolle.
Observasjonspraksis og refleksjonsdag med fokus på observasjon som metode, taushetsplikt og radiografens yrkesrolle.

Læringsutbytte

Det forventes at studenten skal kunne
Kunnskaper
•forklare fysiske prinsipper for dannelse av stråling og vekselvirkningsprosesser mellom stråling og materie
•forklare grunnleggende begreper, teorier og prinsipper som anvendes i strålefysikken
•beskrive hovedprinsippene ved røntgenavbilding og dannelse av røntgenbildet
•forklare oppbygning og funksjon av konvensjonelt røntgenutstyr
•forklare faktorer som har betydning for optimal eksponeringsteknikk og bildekvalitet og dose til pasient
•forklare ulike metoder for å vurdere og måle bildekvalitet i medisinske bilder
•beskrive prinsippene for beskyttelse av pasienters strålefølsomme organer ved ulike røntgenundersøkelser
•identifisere gjeldende nasjonale og internasjonale strålevern lov- og regelverk relatert til pasienter, ansatte, pårørende og befolkning generelt
•forklare grunnleggende prinsipper innen strålevern
•forklare begrepene berettigelse og optimalisering av røntgenundersøkelser
•forstå yrkesrisiko og plassere strålerisiko i relasjon med andre risikoer i samfunnsmessig sammenheng
•forstå de spesielle aspekter tilknyttet til strålebeskyttelse av gravide (pasient, ansatt, pårørende) og barn og kunne beskrive risikoen for føtus.
•beskrive håndtering av utilsiktet eksponering
•kjenne til prinsipper og metoder for kvalitetskontroll og kalibrering av bildedannende medisinsk utstyr
•redegjøre for radiografers taushetsplikt
•beskrive radiografens etiske retningslinjer

Ferdigheter
•vurdere teknisk bildekvalitet
•foreta og velge egnede eksponeringsfaktorer tilknyttet billedfremstilling ved konvensjonell røntgen
•forklare prinsipper som tid, avstand og skjerming for beskyttelse av personell
•gjenkjenne strålerisiko knyttet til eget arbeid og tiltak for risikominimering
•foreta enkel innsamling, analyse og presentasjon av måledata

Generell kompetanse:
•forklare oppbygging og funksjon av et konvensjonelt røntgenlaboratorium
•forklare kvalitetssikring og kvalitetskontrollpraksis: lover, forskrifter og retningslinjer, testutstyr og metoder, gjennomføring og rapportering
•beskrive profesjonelle rolle og ansvarsfordeling i forhold til berettigelse og optimalisering
•beskrive radiografifagets historie og utvikling

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, labøvinger, seminar, observasjonspraksis, egenstudier.

Obligatoriske aktiviteter

  • Observasjonspraksis
  • Sertifisering i bruk av røntgenlab
  • Labøvinger

Mer om vurdering

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Alle obligatoriske aktiviteter må være vurdert godkjent for at studenten kan avlegge eksamen. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.
Utsatt eksamen avvikles for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått"
Ved gjentak av eksamen må skriftlig eksamen tas på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (BRAD)
Radiografi (BRADIO)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i radiografi ved NTNU. Emnet gjennomføres ved det studiestedet der studenten har fått opptak.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
RAT1002 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Radiografi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 E 09.12.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU