course-details-portlet

RAG1002 - Radiografi 1: Strålefysikk, apparatlære og bildedannelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 3 timer D

Faglig innhold

Emnet tar for seg grunnleggende strålefysikk, apparatlære, strålevern, bildedannelse og statistikk innen konvensjonell røntgen. Radiografens yrkesrolle. Observasjonspraksis og refleksjon med fokus på radiograftekniske metoder og radiografens yrkesrolle.

Læringsutbytte

Det forventes at studenten skal kunne:

Kunnskaper

Strålefysikk

 • Forklare fysiske prinsipper for dannelse av stråling og vekselvirkningsprosesser mellom stråling og materie
 • Forklare grunnleggende begreper, teorier og prinsipper som anvendes i strålefysikken

Apparatlære og bildedannelse

 • Beskrive hovedprinsippene ved røntgenavbilding og faktorer som påvirker dannelsen av røntgenbildet
 • Forklare oppbygning og funksjon av konvensjonelt røntgenutstyr
 • Beskrive faktorer som har betydning for optimal eksponeringsteknikk og bildekvalitet og dose til pasient
 • Forklare ulike metoder for å vurdere og måle bildekvalitet i medisinske bilder
 • Kjenne til prinsipper og metoder for kvalitetskontroll og kalibrering av bildedannende medisinsk utstyr

Strålevern

 • Beskrive prinsippene for beskyttelse av pasienters strålefølsomme organer ved ulike røntgenundersøkelser
 • Identifisere gjeldende nasjonale og internasjonale strålevern lov- og regelverk relatert til pasienter, ansatte, pårørende og befolkning generelt
 • Forklare grunnleggende prinsipper innen strålevern og sette strålerisiko inn i en samfunnsmessig sammenheng
 • Forklare begrepene berettigelse og optimalisering av røntgenundersøkelser
 • Beskrive håndtering av utilsiktet eksponering

Statistikk

 • Kjenne til utvalgte kvantitative forskningsmetoder på et innføringsnivå
 • Kjenne til utvalgte analysemetoder brukt i kvantitativ forskning

Etikk

 • Gjengi radiografers taushetsplikt og etiske retningslinjer

Ferdigheter

 • Vurdere teknisk bildekvalitet
 • Foreta og velge egnede eksponeringsfaktorer tilknyttet billedfremstilling ved konvensjonell røntgen
 • Forklare prinsipper som tid, avstand og skjerming for beskyttelse av personell
 • Gjenkjenne strålerisiko knyttet til eget arbeid og tiltak for å minimere risiko
 • Foreta enkel innsamling, analyse og presentasjon av måledata

Generell kompetanse

 • Forklare oppbygging og funksjon av et konvensjonelt røntgenlaboratorium
 • Forklare anvendelse av lover, forskrifter og retningslinjer tilknyttet strålevern
 • Beskrive radiografens profesjonelle rolle og ansvar
 • Beskrive radiografifagets historie og utvikling

Læringsformer og aktiviteter

Langsgående undervisning. Forelesninger, gruppearbeid, labøvinger, seminar, observasjonspraksis og egenstudier.

Obligatoriske aktiviteter

 • Godkjenning i bruk av røntgenlab
 • Labøvinger med målinger innen strålevern
 • Observasjonspraksis
 • Labjournal

Mer om vurdering

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester.

Alle obligatoriske aktiviteter må være vurdert godkjent for at studenten kan avlegge eksamen. Obligatoriske aktiviteter er som hovedregel gyldig i et kalenderår, men instituttet kan etter søknad og vurdering gjøre unntak.

Utsatt eksamen avholdes for kandidater med gyldig fravær eller resultatet "ikke bestått".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Radiografi (BRADIO)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav. Dette betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp til bachelor i radiografi ved NTNU. Emnet gjennomføres ved det studiestedet der studenten har fått opptak.

Kursmateriell

Anbefalt litteratur publiseres i emnerommet i den digitale læringsplattformen Blackboard.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
RAT1002 7.5 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Radiografi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 11.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
M433-Eksamensrom 4.etg Mustad, Inngang A 43
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU