course-details-portlet

RAD6504 - Samskaping av relasjonell velferd og sosial bærekraft i organisasjoner og samfunn

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 uker

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om samskaping, relasjonell velferd og sosial bærekraft i organisasjoner og samfunn.
 • har inngående kunnskap om livskvalitet på individ, gruppe og samfunnsnivå
 • kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i ledelse av samskaping i organisasjoner og samfunn.

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan analysere, kartlegge og mobilisere sentrale aktører for å lede fram samskaping av relasjonell velferd og sosial bærekraft
 • kan bruke relevante relasjonelle tilnærminger til å lede og fasilitere samskapingsprosesser.
 • kan arbeide selvstendig med aktuelle temaer både på praktisk og teoretisk nivå

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • har avansert kompetanse om ledelse av samskaping, relasjonell velferd og sosial bærekraft i organisasjoner og samfunn
 • kan bidra til ledelse av innovasjonsprosesser rettet mot livskvalitet på individ, gruppe, organisasjons- og samfunnsnivå
 • kan bidra til brobyggende ledelse i egen organisasjon og i samspill med andre organisasjoner og omgivelser

Læringsformer og aktiviteter

Læringsformene og aktivitetene foregår gjennom dialogbasert undervisning som innebærer aktiv deltakelse fra kandidatene. Undervisningen innebærer at kandidatene både tilegner seg teoretisk kunnskap og trener på praktiske ledelsesferdigheter.Undervisningen består av forelesninger og øvinger. Sjekk Blackboard i semesterstarten for nærmere opplysninger om obligatorisk aktivitet.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse på 80% av undervisningen

Vurderingsordning:

 • Emneoppgave
 • Karakter: Bokstavkarakterer

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk mellomoppgave
 • Obligatorisk oppmøte på samling (80%)

Mer om vurdering

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Organisasjon og ledelse (MORG)
Videreutdanningsemner i organisasjon og ledelse (MORGEMNER)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav/forkunnskapskrav/adgangsbegrensning:

Jf.opptakskrav til emner i masterprogrammet i organisasjon og ledelse.

Emnet er adgangsbegrenset, og rangeringsregler gjelder iht. studieplanens generelle del.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Organisasjon og ledelse
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
01.11.2023

Innlevering
22.11.2023


10:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU