course-details-portlet

RAD6501 - Relasjonell ledelses- og teamutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Modul: Spesialisering i relasjonell ledelse; coaching, veiledning, motivasjon, team- og ledelsesutvikling.

Emnet har som mål å fremme avansert kunnskap om og forståelse av relasjonell ledelses- og teamutvikling gjennom fokus på styrkebaserte tilnærminger, samt prosesslederrollen i lærings- og utviklingsarbeid. Våre styrker og verdier kommer til uttrykk i måter vi kommuniserer, løser konflikter, i læringsfellesskaper og i innovasjonsprosesser. Emnet vil bidra til å utvikle kunnskap om, og forståelse for, utvikling av dialog og relasjonell kapasitet som grunnlag for samskaping i arbeidsgrupper, team og ledelse. Teamutvikling og ledelse blir presentert og drøftet som et sentralt punkt med tanke på å utvikle selv- og relasjonsinnsikt, og gjennom en narrativ forståelse se hvordan samspillet mellom mennesker kan utvikles for å skape mening, sammenheng, produktivitet og bærekraftig ledelses- og teamarbeid.

Temaer:

Kommunikasjon og dialog i team
Styrkebaserte tilnærminger
Styrker, verdier og tilbakemelding
Sammensetning og utvikling av team
Prosesslederrollen i lærings- og utviklingsarbeid
Narrativ forståelse og perspektivtaking som grunnlag for endring, konfliktløsning og nyskaping

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:
- Har inngående kunnskap om dialog som grunnlag for samarbeid og samskaping i arbeidsgrupper, team og ledelse.
- Har inngående kunnskap om teamutvikling og det styrkebaserte fagfeltet
- Har inngående kunnskap om hvordan bruke styrkebaserte tilnærminger i lærings- og utviklingsarbeid i organisasjoner
- Har inngående kunnskap om betydning av styrker og positive følelser i lærings- og utviklingsarbeid
- Har kunnskap om ledelse av relasjonelle læringsprosesser, konfliktløsning, og effektivitet i team

Ferdigheter

Studenten:
- Kan fasilitere kommunikasjon og utvikle bedre samspillsmønster i team og grupper
- Kan vurdere og tilrettelegge for samarbeid og produktivitet i team, grupper og organisasjoner
- Kan planlegge og gjennomføre/lede styrkebaserte prosesser i team, organisasjon og/ eller lokalsamfunn

Generell kompetanse

Studenten:
- Kan skape fellesskap i team, grupper, organisasjoner og samfunn som aktivt arbeider med å gjøre hverandre gode, finne hverandres styrker og ta disse i bruk
- Har avansert forståelse for faktorer ved prosessveilederrollen og derigjennom kan fasilitere og (vei)lede lærings-, utviklings-, nyskapings-, og samskapingsprosesser i team-, gruppe-, organisasjons- og samfunnskontekster.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres som to samlinger, den første på to dager og den siste på tre dager med forelesninger, øvinger, gruppearbeid og plenumsdrøftinger. Deltakerne får kunnskap, ferdigheter og handlingskompetanse gjennom utprøving, refleksjon og dialogbasert undervisning. Et kommunikasjonsverktøy vil bli brukt som grunnlag for bevissthet og refleksjon rundt egne erfaringer for å skape forståelse av egen og andres handlingsstiler. Mellom de to samlingene skal deltakerne gjennomføre en oppgave basert på pensum. Emnet avsluttes med hjemmeeksamen.

Obligatoriske aktiviteter:
- Obligatorisk mellomoppgave
- Obligatorisk oppmøte på samlingene (80%)

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk pensumoppgave
  • Obligatorisk oppmøte på samlingene

Mer om vurdering

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Organisasjon og ledelse (MORG)
Videreutdanningsemner i organisasjon og ledelse (MORGEMNER)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav/forkunnskapskrav/adgangsbegrensning: Jf.opptakskrav til emner i masterprogrammet i organisasjon og ledelse. Emnet er adgangsbegrenset, og rangeringsregler gjelder iht. studieplanens generelle del.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED3034 7.5 01.09.2011
PED6203 7.5 01.09.2011
RAD3034 7.5 01.09.2011
RAD6050 7.5 01.09.2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisasjon og ledelse
  • Pedagogikk
  • Rådgivning
  • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 25.11.2020

Innlevering 09.12.2020

Utlevering 09:45

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU