course-details-portlet

RAD6501 - Relasjonell ledelses- og teamutvikling

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100

Faglig innhold

Modul: Spesialisering i relasjonell ledelse. Emnet har som mål å fremme avansert kunnskap om og forståelse av relasjonell ledelses- og teamutvikling gjennom fokus på styrkebaserte tilnærminger, samt prosesslederrollen i lærings- og utviklingsarbeid. Våre styrker og verdier kommer til uttrykk i måter vi kommuniserer, løser konflikter, i læringsfellesskaper og i innovasjonsprosesser. Emnet vil bidra til å utvikle kunnskap om, og forståelse for, utvikling av dialog og relasjonell kapasitet som grunnlag for samskaping i arbeidsgrupper, team og ledelse. Teamutvikling og ledelse blir presentert og drøftet som et sentralt punkt med tanke på å utvikle selv- og relasjonsinnsikt, og gjennom en narrativ forståelse se hvordan samspillet mellom mennesker kan utvikles for å skape mening, sammenheng, produktivitet og bærekraftig ledelses- og teamarbeid.

Temaer:

 • Kommunikasjon, tilbakemelding og dialog i team
 • Styrkebaserte tilnærming og perspektivtaking som grunnlag for endring, utvikling og nyskapning.
 • Psykologisk trygghet i team
 • Modeller for utvikling av team
 • Prosesslederrollen i lærings- og utviklingsarbeid
 • Debriefing som prosess for læring i grupper og organisasjoner

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • Har kunnskap om dialog og psykologisk trygghet som grunnlag for samarbeid i grupper, team og ledelse.
 • Har inngående kunnskap om sentrale gruppeutviklingsteorier
 • Har inngående kunnskap om styrkebaserte tilnærminger og positive følelser i lærings- og utviklingsarbeid
 • Har kunnskap om ledelse av relasjonelle læringsprosesser, og effektivitet i team
 • Har kunnskap om debrifing som prosess for læring i team og organisasjoner

Ferdigheter

Studenten:

 • Kan fasilitere psykologisk trygghet kommunikasjon i team og grupper
 • Kan forstå og analysere gruppeprosesser, og stimulere å veilede team og grupper til utvikling
 • Kan planlegge og gjennomføre/lede styrkebaserte prosesser i team og organisasjoner
 • Kan planlegge og lede debriefingsprosesser for å ivareta medarbeidere, relasjoner og teamutvikling.

Generell kompetanse

Studenten:

 • Kan skape psykologisk trygghet og fellesskap i team, grupper og organisasjoner som aktivt arbeider med å gjøre hverandre gode, finne hverandres styrker og ta disse i bruk
 • Har avansert forståelse for faktorer ved prosessveilederrollen og kan fasilitere og (vei)lede lærings-, utviklings-, nyskapings-, og samskapingsprosesser i team-, grupper-, og organisasjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres som to samlinger, den første på to dager og den siste på tre dager med forelesninger, øvinger, gruppearbeid og plenumsdrøftinger. Deltakerne får kunnskap, ferdigheter og handlingskompetanse gjennom utprøving, refleksjon og dialogbasert undervisning. Mellom de to samlingene skal deltakerne gjennomføre en oppgave basert på pensum og egne erfaringer. Emnet avsluttes med hjemmeeksamen.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatorisk mellomoppgave
 • Obligatorisk oppmøte på samlingene (minst 80 %)

Mer om vurdering

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Organisasjon og ledelse (MORG)
Videreutdanningsemner i organisasjon og ledelse (MORGEMNER)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav/forkunnskapskrav/adgangsbegrensning: Jf.opptakskrav til emner i masterprogrammet i organisasjon og ledelse. Emnet er adgangsbegrenset, og rangeringsregler gjelder iht. studieplanens generelle del.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED3034 7.5 HØST 2011
PED6203 7.5 HØST 2011
RAD3034 7.5 HØST 2011
RAD6050 7.5 HØST 2020
IØ6206 3.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Organisasjon og ledelse
 • Pedagogikk
 • Rådgivning
 • Samfunnsvitenskapelige fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
17.11.2023

Innlevering
08.12.2023


14:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
24.11.2023

Innlevering
15.12.2023


14:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU