course-details-portlet

RAD3034 - Grupperådgivning: Teori, prosess og ekstern praksis

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeks/Muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 2 dager
Muntlig gruppeeksamen

Faglig innhold

Emnet har fokus på samspillet mellom individ og gruppe, og kandidaten får avansert kunnskap om og erfaring med gruppeprosesser, ut fra et veilednings- og rådgivningsperspektiv. I emnet fremmes inngående teoretisk kunnskap om, og spesialisert praktisk kompetanse i gruppekommunikasjon. Dette innebærer å lede og veilede gruppeprosesser ut fra en forståelse av gruppedynamikk, konflikthåndterings- og samarbeidsstrategier, samt læring i grupper gjennom debriefing. Emnet bidrar til innsikt i praksisområder hvor rådgivning og veiledning utgjør en del av virksomheten.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten...

- har inngående kunnskap om sentrale gruppeutviklingsteorier.

- har avansert teoretisk kunnskap om grunnlaget for å utvikle ressurser i grupper.

- har kunnskap om hva som kan fremme og hemme gruppeutvikling.

- kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter:

Kandidaten...

- har spesialiserte ferdigheter knyttet til å forstå og analysere gruppeprosesser, og stimulere, påvirke og veilede team og grupper til utvikling.

- kan observere gruppeprosesser og gi tilbakemeldinger til gruppen og dens enkeltindivider.

- kan veilede grupper til økt bevissthet, mer effektiv gruppekommunikasjon, og bedre oppgaveprestasjon.

- kan bidra til forebygging og håndtering av konflikter og kan tilrettelegge for godt gruppesamarbeid - kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagfeltet.

- kan lede læringsprosesser i grupper gjennom debriefing.

Generell kompetanse:

Kandidaten...

- kan anvende grupperådgivning for å stimulere til gruppesamarbeid og teamutvikling - kan lede og veilede i utviklingsprosesser i grupper både under gunstige og ugunstige forhold.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsopplegget har både et teoretisk og et praktisk fokus, og tar sikte på erfaringsbasert læring gjennom deltakelse i, og ledelse av, grupper og team. Kandidatene organiseres i grupper som arbeider sammen og gjennom dette utforsker og utfordrer egne og andres kommunikasjonsmønstre og arbeider med utviklingsprosesser i gruppen. Forelesninger 4 timer pr. uke, 3-dagers gruppeprosessmodul 1, og en 3-dagers gruppeprosessmodul 2. En liten andel av undervisningen vil foregå på engelsk. Emnet har ekstern observasjonspraksis for å gi forståelse for og innsikt i ett av flere praksisområder hvor rådgivning og veiledning utgjør en del av virksomheten. Praksisveileder legger til rette slik at kandidaten kan utvikle kunnskap om og kompetanse innenfor det aktuelle praksisområdet. En felles presentasjon og refleksjon av praksiserfaringer gjennomføres ut fra innlevert praksisrapport som må være bestått før eksamen. Sjekk Blackboard for nærmere opplysninger om obligatorisk aktivitet i semesterstarten.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på 80 % av undervisningen
  • Deltakelse på 80% av gruppeprosessmodul 1
  • Deltakelse på 80% av gruppeprosessmodul 2
  • Deltakelse på 80% av ekstern praksis
  • Deltakelse på presentasjon av praksis på bakgrunn av praksisrapport

Mer om vurdering

2-dagers skriftlig gruppeeksamen (hjemmeeksamen) med muntlig gruppeeksamen. Hjemmeeksamen skal være på 4000 ord +/- 10% (A4, linjeavstand 1,15, Verdana 10 pkt). Alle vurderinger må tas på nytt ved gjentak. Fullstendig godkjent obligatorisk aktivitet må ikke taes på nytt.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Rådgivningsvitenskap (MRÅDG)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED3034 15.0 HØST 2011
SVPED212 15.0 HØST 2011
SVPED312 15.0 HØST 2011
PED6501 0.0 HØST 2011
SVPED212 15.0 HØST 2011
RAD6501 7.5 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
  • Rådgivning
  • Samfunnsvitenskapelige fag
  • Veiledningspedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeks/Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig gruppeeksamen
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
03.06.2024

Innlevering
04.06.2024


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig gruppeeksamen
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU