RAD3034 - Grupperådgivning: Teori, prosess og ekstern praksis

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen
Hjemmeeksamen 100/100 2 dager

Faglig innhold

Emnet vil ha et fokus på samspillet individ - gruppe, og gruppeprosesser ut fra et veilednings- og rådgivningsperspektiv. En tar sikte på å fremme kunnskap om, og gi kompetanse i gruppekommunikasjon. Dette innebærer både å lede og veilede gruppeprosesser ut fra en forståelse av gruppedynamikk og konflikt- og samarbeidsstrategier. Undervisningsopplegget har både et teoretisk og et praktisk fokus. Det gis innføring i, og opplæring i bruk av en metode for klargjøring av arbeidsstil og kommunikasjonsstil (LIFO®-metoden).
Emnet tar også sikte på gjennom ekstern praksis å gi forståelse for, og innsikt i ett av flere praksisområder hvor rådgivning og veiledning utgjør en del av virksomheten. Praksisveileder legger til rette for studenten slik at de får kunnskap om, og kompetanse innenfor det aktuelle praksisområdet.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål: Studenten skal som aktivt deltakende ha skaffet seg innsikt i og kunnskap om sentrale grupperådgivningsteorier og gruppedynamiske utviklingsperspektiver. Videre har studenten tilegnet seg teoretisk kunnskap om grunnlaget for å utvikle ressursene i grupper, team og organisasjoner. Studenten kan reflektere over og skille mellom hva som fremmer og hemmer gruppeutvikling.

Ferdighetsmål: Studenten skal aktivt ha deltatt i gruppeprosesser og selv gjort erfaringer som skal bidra til ferdigheter i å lese, stimulere og påvirke grupper og team, og veilede team- og grupper i deres utvikling. Studenten kan observere gruppeprosesser og gi tilbakemeldinger som grunnlag for å analysere, fasilitere og veilede gruppemedlemmer til økt gruppebevissthet, oppgaveprestasjoner og effektiv gruppekommunikasjon. Studenten vil kunne tilrettelegge prosesser konstruktivt både i forhold til gruppesamarbeid og gruppekonflikter.

Kompetansemål: Studenten skal ha utviklet kompetanse i å arbeide med grupperådgivning for å stimulere til gruppesamarbeid og teamutvikling, og kunne lede og veilede i utviklingsprosesser i grupper både under gunstige og ugunstige forhold.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 4 timer pr. uke, 3 dagers gruppeprosesskurs, 3 dagers kurs i LIFO®-metoden (6t/pr. dag). Ca 20% av undervisningen vil foregå på engelsk.Praksisrapport: En avsluttende presentasjon og evaluering av praksis ut fra innlevert praksisrapport som må være bestått før eksamen. Sjekk blackboard for nærmere opplysninger om obligatorisk aktivitet i semesterstarten.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på 80 % av undervisningen
  • Deltakelse på 80% av gruppeprosesskurs
  • Deltakelse på 80% av ekstern praksis
  • Deltakelse på 80% av kurs i LIFO-metoden
  • Praksisrapport. Presentasjon og evaluering ut i fra praksisrapport

Mer om vurdering

2 dagers skriftlig gruppeeksamen (hjemmeeksamen) med muntlig gruppeeksamen. Hjemmeeksamen skal være på 8-10 sider (A4, linjeavstand 1,5, Times New Roman 12 pkt.).

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Rådgivningsvitenskap (MRÅDG)

Forkunnskapskrav

RAD3031

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED3034 15.0 01.09.2011
RAD6501 7.5 01.09.2011
SVPED212 15.0 01.09.2011
SVPED212 15.0 01.09.2011
SVPED312 15.0 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen og muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen
Høst ORD Hjemmeeksamen 100/100
Vår ORD Muntlig eksamen 11.06.2018 09:00
Vår ORD Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
04.06.2018

Innlevering
05.06.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.