course-details-portlet

RAD3033 - Rådgivning i et relasjonelt, helhetlig og kreativt perspektiv

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet bidrar med fordypende kunnskap og teorier om helhetlig rådgivning i et system- og relasjonsperspektiv. Emnet gir inngående kunnskap om sammenhengen mellom interpersonlige relasjoner og ulike kontekst og situasjonsvariabler, som bakgrunn for å analysere og forstå samskapende vekst- og utviklingsprosesser i et helhetlig og kreativt perspektiv. Kandidaten utvikler innsikt i hvordan en rådgiver kan forstå og påvirke et person- og organisasjonssystem slik at relasjonen mellom person og system utvikles. Emnet legger til rette for utvidet innsikt i hvordan en rådgiver kan hjelpe klienter til å forstå og utvikle seg selv i interaksjon med forskjellige systemer.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten...

 • har spesialisert kunnskap om rådgivningsteorier som setter fokus på innovative, helhetlige, utforskende og kreative tilnærminger og metoder.
 • har inngående kunnskap om sammenhengen mellom teori og praktisk utøvelse av rådgivning i et systemperspektiv.
 • kan analysere og drøfte hvordan kreative tilnærminger i rådgivning kan bidra til vekst og utvikling.

Ferdigheter:

Kandidaten...

 • kan anvende kreative rådgivningsteorier og -metoder i rådgivningsfaglige sammenhenger.
 • kan på selvstendig grunnlag og i samarbeid med andre bruke kreative tilnærminger og tilrettelegge for erfaringslæring og -utforskning i et utviklings- og integrasjonsperspektiv.
 • kan anvende kommunikasjonsferdigheter og har inngående innsikt i rådgivningsfagets praktiske felt og mulige problemstillinger.
 • kan kritisk reflektere over og vurdere etiske aspekter ved rådgivingsrelasjonens kvalitet.
 • kan iverksette aktuelle kreative utviklings- og endringstiltak.

Generell kompetanse:

Kandidaten...

 • kan analysere, anvende og overføre sine kunnskaper og ferdigheter i kreative utviklingsprosesser mer generelt og i ulike rådgivningssettinger.
 • kan analysere ulike rådgivningsbehov i et systemperspektiv og anvende relevante kreative metoder.
 • kan formidle og kommunisere verdien av kreative kunnskaper og metoder som fremmer ressursutvikling hos den enkelte og de systemer den enkelte inngår i.

Læringsformer og aktiviteter

Dialogbaserte forelesninger og samtaler, erfaringslæring og kreative veilednings- og coachingøvelser.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse på 80% av undervisningen

Mer om vurdering

Innlevering av emneoppgave. Tema for oppgaven er gitt av emneansvarlig faglærer. Oppgaven deles ut på siste samling i emnet og skal ha et omfang på 4000 ord +/- 10% (A4, linjeavstand 1,15, Verdana 10 pkt).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Rådgivningsvitenskap (MRÅDG)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED3033 7.5 HØST 2011
SVPED212 7.5 HØST 2011
SVPED312 7.5 HØST 2011
SVPED212 7.5 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Pedagogikk
 • Rådgivning
 • Samfunnsvitenskapelige fag
 • Veiledningspedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
15.11.2023

Innlevering
06.12.2023


09:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
06.05.2024

Innlevering
13.05.2024


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU