RAD3033 - Systemorientert rådgivning: "Person i relasjon" ut fra Psykosyntese- og Gestaltperspektiv

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet tar sikte på å se utover individperspektivet og forstå personbegrepet i lys av større sammenhenger som også inkluderer den transpersonlige dimensjonen. Både kontekst og situasjon danner bakgrunn for utvikling av helhetsforståelse. Blant annet rettes fokus mot hvordan rådgiveren kan forstå og påvirke et system slik at relasjonen mellom individ og system blir tilfredsstillende. Hvordan kan rådgiveren hjelpe klienten til å forstå og utvikle seg selv som en vesentlig del av forskjellige systemer? Studenten er aktiv og deltar i ulike arbeidsprosesser som fremmer forståelse for hva person i relasjon betyr i et helhetsperspektiv. Utvikling av rådgivingsferdigheter til anvendelse av teorier innen Psyko-syntese og Gestalt står sentralt i denne modulen.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål: Studenten skal ha tilegnet seg kunnskap om sentrale rådgivningsperspektiver innenfor gestalt- og psykosynteseteori, og ha utviklet forståelse for, og kunne se sammenheng mellom grunnleggende teoretiske begreper og praktisk rådgivning.

Ferdighetsmål: Studenten skal ha tilegnet seg oppmerksomhets- og påvirkningsferdigheter som gir grunnlag for å veilede på en helhetlig måte, der klientens tanker, følelser og kroppsspråk danner grunnlaget for rådgivningsprosessen.

Kompetansemål: Studenten skal gjennom studiet ha lært seg å reflektere over ulike valgalternativer for å kunne integrere klientens ressurser og kontekster i den helhetlige rådgivingsprosessen.

Læringsformer og aktiviteter

Erfaringsbasert læring; forelesninger og seminarer. Sjekk blackboard for nærmere opplysninger om obligatorisk aktivitet i semesterstarten.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på 80% av undervisningen

Mer om vurdering

Innlevering av emneoppgave. Tema for oppgaven er gitt av emneansvarlig faglærer. Oppgaven deles ut på siste samling i emnet og skal ha et omfang på 8-10 sider (A4, linjeavstand 1,5, Times New Roman 12 pkt.)

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Rådgivningsvitenskap (MRÅDG)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED3033 7.5 01.09.2011
SVPED212 7.5 01.09.2011
SVPED212 7.5 01.09.2011
SVPED312 7.5 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Innlevering
14.12.2017

Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.