PSYPRO4606 - Praktisk opplæring i klinisk nevropsykologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praktisk eksamen 100/100

Faglig innhold

Kunnskap om hjernen og dens fungering øker forståelsen for pasienten, og nevropsykologisk kompetanse er viktig innen all type klinisk psykologisk virksomhet. Emnet skal, i kombinasjon med det teoretiske faget PSYPRO 4605, gi studenten forståelse for den nevropsykologiske metoden og gi opplæring i praktisk klinisk nevropsykologi.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:
Etter å ha fullført emnet skal studenten:
Kunne redegjøre for hva en nevropsykologisk undersøkelse innebærer, hvorfor denne utføres og hva slags informasjon vi får fra denne.

Kunne anvende et utvalg sentrale nevropsykologiske tester og vite hva disse måler.

Kunne beskrive forhold som potensielt har innvirkning på reliabilitet og validitet ved nevropsykologisk testing.

Kunne beskrive spesifikke utfordringer ved nevropsykologisk utredning av spesielle grupper (f.eks. barn, eldre).
Ferdighetsmål:

Etter å ha fullført emnet skal studenten:
Kunne vurdere når det er indikasjon for å utføre/ rekvirere en nevropsykologisk undersøkelse, og hva denne kan brukes til i de ulike sykdomstilfeller.

Kunne utføre et anamneseopptak av pasient og samle inn relevante bakgrunnsopplysninger.

Kunne administrere og skåre noen sentrale nevropsykologiske tester.

Ha observert bruk av et større antall nevropsykologiske tester og metoder.

Kunne trekke slutninger angående pasientens kognitive fungering ut fra nevropsykologisk profil.

Generell kompetanse:
Etter å ha fullført emnet skal studenten:
Kunne integrere nevropsykologisk kunnskap med øvrig kliniske erfaring.

Inneha den kompetanse og de ferdigheter som er nødvendige for å initiere en nevropsykologisk testing, og å ha grunnleggende kunnskap for å forstå nevropsykologiske testresultater.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen består av testkurs og nevropsykologisk praksis. Vurdering gjøres på grunnlag av aktiv deltagelse i faget, samt i henhold til Retningslinjer for gjennomføring og evaluering av klinisk praksis.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% oppmøte på Staff og praksis
  • 80% oppmøte på testkurs

Mer om vurdering

Studenten har adgang til å ta emnet én gang dersom første gang vurderes til ikke bestått. Ved stryk må emnet og all obligatorisk aktivitet tas på nytt. Emnet evalueres i henhold til "Retningslinjer for gjennomføring og evaluering av praksis".

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykologutdanning (CPSY)
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at det er forbeholdt studenter som er tatt opp til profesjonsstudiet i psykologi, 6-årig løp. Emnene PSYPRO4201-4204 og PSYPRO4601-4604 må være bestått for å ta emnet.
Kullet er delt i to dette semesteret. Den ene gruppen skal ta PSYPRO4605 og PSYPRO4606. Den andre gruppen skal ta PSYPRO4505 og perspektivemne, og omvendt det påfølgende semester.

Kursmateriell

Eventuelle artikler/støttelitteratur oppgis ved behov av kurslederne. Pensum i emnet PSYPRO4605 - Klinisk nevropsykologi, må også anses som støttelitteratur.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSYPRO4081 7.5 01.09.2011
PSYPRO4084 7.5 01.09.2011 30.08.2015

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Praktisk eksamen 100/100
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.