course-details-portlet

PSYPRO4604 - Praktisk klinisk terapiopplæring - voksen

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksis 100/100

Faglig innhold

I tillegg til at studentene får erfaring med psykologisk behandling av voksne, vil de, gjennom internpraksis, få møte varierte problemstillinger og ulike arbeidsoppgaver, som er relevant for deres senere yrkesutøvelse som psykolog i terapeutrollen.Veiledningen skal omfatte bl.a. utredninger, diagnostiske vurderinger, kontaktetablering, allianse, utforming og gjennomføring av behandlingsopplegg, samt utvikling av samarbeidsforhold, terapiavslutning og evaluering av terapi. Føring av journal inngår også i opplæringen. Godkjenning av internpraksis skjer i henhold til egne retningslinjer for praksis.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:

 • Studenten har praktisk erfaring og kunnskap om psykologisk behandling av voksne.
 • Studenten har erfaring med varierte kliniske problemstillinger og arbeidsoppgaver knyttet til regulært klinisk psykolog arbeid.
 • Studenten har kunnskap om utredning, diagnostiske vurderinger, kontaktetablering, allianse, utforming og gjennomføring av behandlingsopplegg basert på psykologisk teori og kunnskap om virksomme behandlingsmetoder.
 • Studenten har kunnskap om å etablere samarbeidende relasjoner, avslutte en terapi og evaluere sin egen terapeutiske praksis.
 • Studenten kan retningslinjene for journalføring og dokumentasjon av klinisk psykologisk arbeid.

Ferdighetsmål:

 • Studenten kan utrede, planlegge og gjennomføre et behandlingsopplegg basert på klinisk psykologisk teori og kunnskap om virksomme behandlingsmetoder.
 • Studenten kan gi konstruktive tilbakemeldinger på klinisk arbeid til sine medstudenter.
 • Studenten kan forholde seg til og gjøre bruk av veiledning i forhold til klinisk problemstillinger og i forhold til personlig fungering i kliniske sammenhenger og i læringssituasjonen.

Generell kompetanse:

 • Studenten har evne til å reflektere over egen praksis og fungering i klinisk psykolog arbeid
 • Studenten har evne til å planlegge, gjennomføre og evaluere psykologisk behandling i henhold til gjeldende retningslinjer for internklinisk praksis og i henhold til lover og retningslinjer for klinisk psykologisk arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Vil omfatte både forelesning, egenaktivitet i form av øvelser/gruppearbeid, kasusfremlegg, seminarer, og øvelser med individuell veiledning. Studentpresentasjoner kan være aktuelt.Relevant pensum er plukket ut for de ulike tilstandsbildene, og består av både lærebøker, artikler og kompendium. I tillegg er relevant støttelitteratur satt opp. Studentene vil også oppfordres til å være nysgjerrig på litteratur, og dele med hverandre tips om litteratur i forhold til relevante problemstillinger.Emnet evalueres i henhold til Retningslinjer for gjennomføring og evaluering av klinisk praksis.

Obligatoriske aktiviteter

 • Kasusfremlegg
 • 80% oppmøte på klinisk praksis

Mer om vurdering

Studenten har adgang til å ta emnet én gang dersom første gang vurderes til ikke bestått. Ved stryk må emnet og all obligatorisk aktivitet tas på nytt. Emnet evalueres i henhold til "Retningslinjer for gjennomføring og evaluering av praksis".

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)

Forkunnskapskrav

Emnene PSYPRO4201-4204 må være bestått for å ta emnet. Kullet deles i to fra dette semesteret. Den ene gruppen skal ta de to barneklinikkemnene PSYPRO4601 og PSYPRO4602. Den andre gruppen skal ta de to voksenklinikkemnene PSYPRO4603 og PSYPRO4604, og omvendt det påfølgende semester. En student som ikke har bestått praksisemne, enten PSYPRO4602 - Praktisk klinisk terapiopplæring - barn og ungdom, eller PSYPRO4604 - Praktisk klinisk terapiopplæring - voksen, kan ikke gå videre til neste internpraksis, før dette emnet er bestått.

Kursmateriell

Eventuelle artikler/støttelitteratur oppgis ved behov av kurslederne. Pensum i emnet PSYPRO4603 - Praktisk klinisk terapiopplæring - voksen, må også anses som støttelitteratur.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSYPRO4073 7.5 HØST 2011
PSYK4604 7.5 HØST 2024
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU