course-details-portlet

PSYPRO4603 - Klinisk psykologi - voksen

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker A

Faglig innhold

Emnet er videreføring av kliniske emner med fokus på de viktigste terapeutiske retningene innen klinisk voksenpsykologi. Psykoterapiforskning og indikasjoner og effekt ved ulike psykologiske tilnærminger er emnets hovedtema samt terapi i et livsløpsperspektiv. Det gis en innføring i de vanligste psykoterapeutiske retningene for arbeid med voksne. I tillegg til terapi-spesifikke forhold legges det vekt på fellesfaktorenes betydning for vellykket behandling. Undersøkelser av terapimetoders effektivitet og anvendbarhet i ordinær klinisk praksis gjennomgås. Emnet skal også fokusere på utvikling og fordypning når det gjelder praktisk psykologiske ferdigheter i psykoterapi, samt gi grunnlag for rådgivningsarbeid til pårørende, andre klinikere, institusjonspersonale, lærere m.fl. Hjemmeeksamen over en uke. Oppgaven bør være i størrelsesorden 5000 - 8000 ord

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:

 • Studenten har kunnskap om psykoterapiforskning og indikasjoner og effekt ved de vanligste behandlingsformene
 • Studenten har kunnskap om å tilpasse terapi i et livsløpsperspektiv.

Ferdighetsmål:

 • Studenten behersker relevante faglige uttrykksformer og kan reflektere rundt ulike fortrinn og svakheter ved forskjellige former for psykologisk behandling.
 • Studenten behersker å utvikle psykologisk behandling basert på psykopatologi og kunnskap om virksomme behandlingsmetoder.
 • Studenten behersker å være kritisk til forskningslitteratur og begrensninger ved ulike psykologiske behandlingsformer.

Generell kompetanse:

 • Studenten har innsikt i sentrale kliniske psykologiske problemstillinger, og kan formidle og beskrive de sentrale behandlingsformene.
 • Studenten har evne til å reflektere over egen praksis og fungering i klinisk psykolog arbeid og velge mellom ulike tilnærminger i arbeid med voksne.
 • Studenten har evne til å planlegge, gjennomføre og evaluere psykologisk behandling
 • Studenten kan søke etter relevant vitenskapelig litteratur, og kan lese denne selvstendig og kritisk for å holde seg faglig oppdatert

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, seminar, øvelser med individuell veiledning.

Mer om vurdering

Tidligere godkjent obligatorisk aktivitet gjelder ved gjentak av eksamen.Det vil være anledning til å ta utsatt eksamen i emnet i sommertermin. Dette gjelder studenter som har gyldig legeerklæring eller har strøket ved siste ordinære eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)

Forkunnskapskrav

Emnene PSYPRO4201-4204 må være bestått for å ta emnet. Kullet deles i to fra dette semesteret. Den ene gruppen skal ta de to barneklinikkemnene PSYPRO4601 og PSYPRO4602. Den andre gruppen skal ta de to voksenklinikkemnene PSYPRO4603 og PSYPRO4604, og omvendt det påfølgende semester. En student som ikke har bestått praksisemne, enten PSYPRO4602 - Praktisk klinisk terapiopplæring - barn og ungdom, eller PSYPRO4604 - Praktisk klinisk terapiopplæring - voksen, kan ikke gå videre til neste internpraksis, før dette emnet er bestått.

Kursmateriell

Se egen pensumliste

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSYPRO4064 7.5 HØST 2011
PSYPRO4076 7.5 HØST 2016
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering
29.11.2023

Innlevering
06.12.2023


14:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering
23.05.2024

Innlevering
30.05.2024


14:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU