course-details-portlet

PSYPRO4505 - Rettspsykologi og sakkyndighet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

De hyppigste anvendelsene av psykologi i rettspleiens tjeneste vil bli gjennomgått. Dette omfatter bistand i straffesaker i form av judisielle observasjoner, bistand i sivile saker i form av erstatningsrett, og i form av bistand i barnefordelings- og barnevernssaker. Det legges vekt på at psykologrollen vil være forskjellig i slike sammenhenger sammenlignet med vanlig klinisk praksis.

Videre finnes en del kliniske tilstander som vi treffer oftere i retts-og fengselssammenhenger enn i andre kliniske sammenhenger. Det vil bli gitt en gjennomgang av disse, hvilken betydning de kan ha for utvikling av antisosial atferd, samt hvilken betydning de kan ha for vurdering av voldsrisiko.

Vitnepsykologi vil også bli gjennomgått, noe som omfatter faktorer som kan produsere hukommelsesforskyvninger, falske minne og falske tilståelser, samt vitner og troverdighet.

Sakkyndighet krever i dag ingen obligatorisk opplæring, men ideelt følger kvalifisering en ABC-modell for leger og psykologer. Profesjonsutdanningen er A-delen, B-kursene er felles for alle disipliner og arrangeres av Den Rettsmedisinske Kommisjon, C-kursene er fagspesifikke etterutdanningskurs som arrangeres av SIFER. Psykologforeningen har i tillegg egne spesialiseringskurs rettet mot barnesaker.

Læringsutbytte

Kunnskapsmål:

 • Studenten har gjennom emnet en oversikt over rettsapparatet, saksgang og rettsprosedyrer.
 • Studenten vil ha en forståelse av det juridiske begrepsapparatet i relasjon til psykologifaget og av sakkyndigrollen.
 • Studenten har utdypende kunnskap om en del tilstander som man oftere møter i retts- og fengselssystemet, samt de mest brukte vurderingsmetodene for risiko for voldelig atferd.
 • Studenten har kunnskap om faktorer som kan produsere hukommelsesforskyvninger, falske minner og falske tilståelser, samt vitner og troverdighet.

Ferdighetsmål:

 • Studenten har et fortrinn gjennom emnets innblikk i sakkyndigpraksisen.
 • Studenten blir i stand til å formidle grunnleggende teoretisk, empirisk og metodisk kunnskap i rettspsykologi.
 • Studenten har en forståelse av hvordan utforme en sakkyndigrapport til retten.
 • Studenten har innblikk i hvordan vurdering av risiko for voldsatferd utføres, og skal kunne formidle kunnskap om denne.
 • Studenten blir i stand til å bruke strukturerte profesjonelle vurderingsverktøy.

Generell kompetanse:

 • Studenten har evne til kritisk refleksjon av sakkyndigrollen.
 • Studenten er i stand til å se fagets begrensninger.
 • Studenten har et bevisst forhold til habilitet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)

Forkunnskapskrav

Emnene PSYPRO4201, PSYPRO4202, PSYPRO4203 og PSYPRO4204 må være bestått for å ta emnet. Kullet deles i to i dette semesteret. Den ene gruppen skal ta PSYPRO4605 og PSYPRO4606, den andre gruppen PSYPRO4505 og perspektivemne, og omvendt det påfølgende semester.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSYPRO4082 7.5 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
06.12.2023

Innlevering
06.12.2023


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU