course-details-portlet

PSY3135 - Organisering og ledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 E

Faglig innhold

Emnet er et videregående emne innenfor fagfeltet arbeids- og organisasjonspsykologi. I emnet vil det særlig legges vekt på anvendelse av ulike teoretiske felt, som eksempelvis endringsledelse, fag- og kunnskapsledelse, sikkerhetsledelse, ledelse i psykososialt arbeidsmiljø, samt muligheter, begrensninger og konsekvenser av ulike organiseringsformer. Målsetningen med emnet er å gi studentene anledning til å anvende teoretisk kunnskap på empiriske og praktiske problemstillinger. I emnet vil det benyttes workshop/seminar som primær læringsform hvor arbeid med case står sentralt.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet har studenten inngående kunnskap om ulike former for organisering av arbeid og hvilke ledelsesutfordringer disse skaper. I tillegg har studenten kunnskap om anvendelse av ulike teoretiske ledelsesperspektiv.

Kunnskap: Studenten har inngående kunnskap om relevant teori og empiri om ledelse på ulike felt. Studenten har inngående kunnskap om ulike former for arbeidsorganisering.

Ferdigheter: Studenten kan analysere fordeler og ulemper med ulike organiseringsformer. Studenten kan gjennomføre kritiske analyser av organisasjoners ledelsesutfordringer. Studenten kan gjennomføre lederutvikling.

Generell kompetanse: Studenten kan kritisk analysere ledelsesrelaterte problemstillinger Studenten kan anvende denne kunnskapen på praktiske organisasjons- og ledelsesutfordringer

Læringsformer og aktiviteter

Seminarsyklus, workshop.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgaver
  • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent før eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykologi (MPSY) - enkelte retninger
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY3058 3.5 HØST 2012
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU