PSY3135 - Organisering og ledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 E

Faglig innhold

Emnet er et videregående emne innenfor fagfeltet arbeids- og organisasjonspsykologi. I emnet vil det særlig legges vekt på anvendelse av ulike teoretiske felt, som eksempelvis endringsledelse, fag- og kunnskapsledelse, sikkerhetsledelse, ledelse i psykososialt arbeidsmiljø, samt muligheter, begrensninger og konsekvenser av ulike organiseringsformer. Målsetningen med emnet er å gi studentene anledning til å anvende teoretisk kunnskap på empiriske og praktiske problemstillinger.
I emnet vil det benyttes workshop/seminar som primær læringsform hvor arbeid med case står sentralt.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet har studenten inngående kunnskap om ulike former for organisering av arbeid og hvilke ledelsesutfordringer disse skaper. I tillegg har studenten kunnskap om anvendelse av ulike teoretiske ledelsesperspektiv.

Kunnskap:
Studenten har inngående kunnskap om relevant teori og empiri om ledelse på ulike felt.
Studenten har inngående kunnskap om ulike former for arbeidsorganisering.

Ferdigheter:
Studenten kan analysere fordeler og ulemper med ulike organiseringsformer.
Studenten kan gjennomføre kritiske analyser av organisasjoners ledelsesutfordringer.
Studenten kan gjennomføre lederutvikling.

Generell kompetanse:
Studenten kan kritisk analysere ledelsesrelaterte problemstillinger
Studenten kan anvende denne kunnskapen på praktiske organisasjons- og ledelsesutfordringer

Læringsformer og aktiviteter

Seminarsyklus, workshop.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgaver
  • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent før eksamen.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykologi (MPSY) - enkelte retninger
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, det betyr at emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på master i arbeids- og organisasjonspsykologi. Emnet kan også etter søknad velges av studenter på profesjonsstudiet i psykologi, så fremt de fyller forkunnskapskravene og at det er ledige plasser.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY3058 3.5 01.09.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 E
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.