course-details-portlet

PSY3135 - Organisering og ledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 E

Faglig innhold

Emnet er et videregående emne innenfor fagfeltet arbeids- og organisasjonspsykologi. I emnet vil det særlig legges vekt på anvendelse av ulike teoretiske felt, som eksempelvis endringsledelse, fag- og kunnskapsledelse, sikkerhetsledelse, ledelse i psykososialt arbeidsmiljø, samt muligheter, begrensninger og konsekvenser av ulike organiseringsformer. Målsetningen med emnet er å gi studentene anledning til å anvende teoretisk kunnskap på empiriske og praktiske problemstillinger.
I emnet vil det benyttes workshop/seminar som primær læringsform hvor arbeid med case står sentralt.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet har studenten inngående kunnskap om ulike former for organisering av arbeid og hvilke ledelsesutfordringer disse skaper. I tillegg har studenten kunnskap om anvendelse av ulike teoretiske ledelsesperspektiv.

Kunnskap:
Studenten har inngående kunnskap om relevant teori og empiri om ledelse på ulike felt.
Studenten har inngående kunnskap om ulike former for arbeidsorganisering.

Ferdigheter:
Studenten kan analysere fordeler og ulemper med ulike organiseringsformer.
Studenten kan gjennomføre kritiske analyser av organisasjoners ledelsesutfordringer.
Studenten kan gjennomføre lederutvikling.

Generell kompetanse:
Studenten kan kritisk analysere ledelsesrelaterte problemstillinger
Studenten kan anvende denne kunnskapen på praktiske organisasjons- og ledelsesutfordringer

Læringsformer og aktiviteter

Seminarsyklus, workshop.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgaver
  • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet må være godkjent før eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Psykologi (MPSY) - enkelte retninger
Psykologutdanning, 6-årig løp (CPSY6)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY3058 3.5 01.09.2012
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 E 12.10.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU