course-details-portlet

PSY3133 - Praksis i bedrifter og virksomheter

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100 A

Faglig innhold

Praksis vil være knyttet til en bedrift eller virksomhet hvor studenten får praktisert sin kunnskap innenfor arbeids- og organisasjonspsykologi. Studenten vil få tildelt en veileder ved instituttet. Studenten får et avgrenset oppdrag fra bedriften. Oppdraget kan være alt fra en arbeidsmiljøundersøkelse, observasjons- og/eller intervjustudier, analyser, litteraturgjennomgang og presentasjoner, være en endringsagent eller bidra i personal/HR-avdelinger/rekruttering etc. Studentene oppfordres til å skaffe praksisplasser selv. Emnet har en del obligatoriske aktiviteter som vil redegjøres for videre. Studentene skal delta på et oppstartsmøte hvor det gis informasjon om opplegg for praksisperioden, et refleksjonsseminarer midtveis i semesteret med muntlig presentasjon med tilbakemeldinger til hverandre, og innlevering av problemstilling. Studentene skal holde en muntlig presentasjon for studentgruppen ved instituttet på slutten av praksisperioden. Presentasjonen skal omhandle en aktuell problemstilling som studenten har jobbet med i bedriften og som skal aktualiseres ved hjelp av relevant arbeids- og organisasjonspsykologisk teori og empiri. Den vil bli vurdert som ikke bestått/bestått.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet har studenten praktiske erfaringer med å anvende arbeids- og organisasjonspsykologisk kunnskap.

Kunnskap: Studenten har inngående kunnskap om hvordan anvende arbeids- og organisasjonpsykologiske teorier og empiri i en praktisk kontekst

Ferdigheter: Studenten kan anvende arbeids- og organisasjonsteoretisk kunnskap, analysere og håndtere praktiske problemstillinger fra et arbeids- og organisasjonsteoretisk perspektiv

Generell kompetanse: Studenten kan kritisk analysere praktiske problemstillinger i arbeidslivet Studenten kan anvende arbeids- og organisasjonsteoretiske perspektiv på praktiske arbeids- og organisasjonsutfordringer

Læringsformer og aktiviteter

Refleksjons- og erfaringsutvekslingsseminarer og praksis. Obligatorisk oppmøte ved en bedrift i en periode og muntlig presentasjon.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk oppmøte ved en bedrift
  • Deltakelse på oppstartsmøte, og refleksjons- og erfaringsutvekslingsseminar. Innlevering av problemstilling. Muntlig presentasjon på refleksjons- og erfaringsutvekslingsseminar for studentgruppen, samt muntlig presentasjon for studentgruppen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk oppmøte ved en bedrift, og presentasjon og deltakelse på erfaringsutvekslingsseminarer

Mer om vurdering

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykologi (MPSY) - enkelte retninger

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 100/100 A

Utlevering
14.11.2023

Innlevering
28.11.2023


14:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU