course-details-portlet

PSY3122 - Individ og samfunn

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emne dekker en rekke temaer innen modern psykologi som favner spenningsfeltet mellom individet og samfunnet. Fokus ligger på å anvende psykologiske teorier for å forstå samfunnsrelevante problemer og komme med faglig funderte løsninger. Faget er organisert i fire tematiske moduler.

Modul læring og ferdighetsutvikling:

I denne modulen vil hovedfokuset ligge på læring og utvikling av kunnskap og ferdigheter. Det vil bli tatt utgangspunkt i biologisk psykologi, læringspsykologi og positiv psykologi når utvikling og læring blir forklart. Ferdigheter og evner, dypere kunnskap, læringsprosesser, læringsprinsipper, lidenskap, pågangsmot, tankesett og flyt blir viktige perspektiver som blir diskutert. Eksempler på tema kan være leseferdigheter, utvikling av språk, flyt i læringsprosessen, og pågangsmot for måloppnåelse. Hvilke perspektiver som tas opp og hvilke tema som blir fokusert på vil variere.

Modul samfunnspsykologi:

Denne modulen tar innledningsvis opp verdier og perspektiver som er sentrale i samfunnspsykologi. Det som kjennetegner samfunnspsykologien er at fokus primært er på ressurser hos den enkelte person og i det miljøet hvor vedkommende befinner seg. Deretter drøftes de sosiale ressurser som samfunnspsykologiske intervensjoner er basert på. Det omfatter blant annet empowerment, mestringstro, fremtidstro, sense of community og sosial støtte. Forholdet mellom psykologi, makt og politikk drøftes også. Til slutt behandles hvordan disse prinsippene kan praktiseres gjennom konkrete eksempler på intervensjoner basert på en samfunnspsykologisk forståelse, og erfaringer med slik intervensjoner. Det gjelder blant annet samhandling for å utvikle sterke sider blant marginaliserte grupper av langtidsledige unge og voksne, langtidsfravær i skolen, recoveryperspektiver, mestringsorienterte tilnærminger, og lavterskeltilbud.

Modul Evolusjonspsykologi:

Denne modulen dekker temaer innenfor seksuelle strategier og individuelle taktikker med utgangspunkt i evolusjonspsykologiske teorier/modeller og empiriske tester av disse. Det fokuseres på både sosiale kontekster for mating og individuelle faktorer i forklaringen av sosiale fenomener som seksuell trakassering, selvpromotering, flørting, og nedrakking av konkurrenter. Evolusjonspsykologien tar utgangspunkt i at menneskesinnet i likhet med kroppen er et resultat av seleksjonspress, og sinnet består av en rekke evolverte mentale mekanismer eller psykologiske tilpasninger som hører hjemme i hjernen. Disse mekanismene består av regler eller algoritmer for tolkning av informasjon fra omgivelsene og danner også grunnlaget for læring.

Modul miljøpsykologi:

Denne modulen tar et anvendt perspektiv på en miljøpsykologisk tilnærming. Det blir gitt en forskningsbasert innføring i samspillet mellom mennesker og deres fysiske miljø, både med fokus på hvordan mennesker er påvirket i atferd og velværet av det miljøet de beveger ser i og hvordan mennesker påvirker det fysiske miljøet gjennom sine valg og handlinger. Eksempler blir presentert for intervensjoner basert på miljøpsykologisk forskning og muligheter og begrensninger av psykologisk intervensjon diskuteres.

Læringsutbytte

Kunnskaper

• Studenten har inngående kunnskap om de viktigste måtene individ og samfunn påvirker hverandre på innen de fire fordypningsområdene.

• Studenten har avansert kunnskap om sentrale begrep, teorier og empiriske funn fra forskning når det gjelder læring og ferdighetsutvikling, samfunnspsykologi, evolusjonspsykologi, og miljøpsykologi.

• Studenten har i tillegg dyp kunnskap om hvordan disse teorier og funn har blitt brukt til å endre samfunnet i en positiv retning.

Ferdigheter

• Studenten kan analysere og forholde seg kritisk til sentrale teorier innen de fire fordypningsområdene med presist vitenskapelig språk og anvende disse for å analysere relevante problemstillinger innenfor samfunnet.

• Studenten kan bruke teoriene og empiriske funn fra emne til å gjennomføre egne analyser av sentrale samfunnsutfordringer innen de fire fordypningsområdene.

Generell kompetanse

• Studenten har avansert kunnskap innenfor fagområdet og spesialisert innsikt i et avgrenset område, og kan fremme egne forskningsbaserte løsningsstrategier for samfunnsutfordringer basert på bred forståelse av komplekse sammenheng mellom individ og samfunn.

• Studenten kan analysere fagstoffet og bruke vitenskapelig litteratur fra de fire fordypningsområdene for å underbygge argumentasjonen og kan bruke fagstoffer selvstendig på nye utfordringer.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 2 timer pr. uke. Hele eller deler av undervisningen kan bli gitt på engelsk. 80% obligatorisk oppmøte.

Obligatoriske aktiviteter

  • 80% obligatorisk oppmøte

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykologi (MPSY)

Forkunnskapskrav

Bachelor i psykologi

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100

Utlevering
30.11.2023

Innlevering
14.12.2023


14:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
08.05.2024

Innlevering
22.05.2024


14:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU