course-details-portlet

PSY1123 - Innføring i biologisk psykologi og genetikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer E

Faglig innhold

Emnet «Innføring i biologisk psykologi» gir en innføring i det biologiske grunnlaget for menneskets persepsjon, adferd og emosjoner - både på genetisk nivå, nevronnivå og systemnivå. I tillegg til å gi en grunnleggende innføring i nervesystemets oppbygging og funksjon, dekker kurset spesielle tema som de ulike sansesystemene, hukommelse, stress og kjønn. Dessuten dekkes genetikk fra et molekylærbiologisk ståsted. Det gis også en innføring i sentrale forskningsmetoder som benyttes innen biologisk psykologi.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har

  • en grunnleggende forståelse av den biologiske basis for adferd, persepsjon og emosjoner
  • kunnskap om nervesystemets generelle anatomi og funksjon, med hovedvekt på hjernens virkemåte
  • forståelse for basal genetikk inkludert DNA-molekylets struktur og funksjon
  • kjennskap til sentrale metoder som benyttes innen moderne nevrovitenskapelig forskning.

Ferdigheter

  • Studenten kan analysere og diskutere vitenskapelige problemstillinger innenfor biologisk psykologi. studenten kunne utrykke seg skriftlig på en måte som er egnet for å videreformidle sentrale tema innenfor fagområdet.

Generell kompetanse

  • Studenten har utviklet en grunnleggende forståelse for vitenskapelig tenkemåte, med evne til selvstendig refleksjon over faglige og forskningsetiske problemstillinger.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger 2 timer pr. uke, kollokvier.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig innlevering

Mer om vurdering

Tidligere godkjent obligatorisk aktivitet gjelder ved gjentak av eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Psykologi (BPSY)
Psykologi (ÅPSY)

Forkunnskapskrav

Ingen

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PSY1013 7.5 HØST 2021
PSYPRO4113 7.5 HØST 2021
PSY1003 7.5 HØST 2021
PSY1503 7.5 HØST 2021
PSYK4123 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Psykologi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for psykologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E 23.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL111+SL210 Sluppenvegen 14 2
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU