course-details-portlet

PPU4581 - Yrkesdidaktikk - deltid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 1/3
Hjemmeeksamen 1/3 3 dager
FoU-rapport 1/3

Faglig innhold

Emnet er en del av praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y). Emnet skal, sammen med undervisningen i pedagogikk og praksis, gi studentene grunnlag for å undervise i yrkesfag i videregående opplæring og å undervise / utføre veiledningsoppgaver i tilknytting til opplæring i bedrift. Emnet gir også grunnlag for å undervise i grunnskolens ungdomstrinn. Veiledet undervisningspraksis i yrkesfag er en integrert del av studiet i yrkesdidaktikk.

Studiets innhold er organisert med utgangspunkt i to emnegrupper: (1) Ledelse av læringsprosesser, (2) Skolen i samfunnet. Emnegruppene danner rammen for organiseringen av innholdet i studiet i yrkesdidaktikk. Studiet i yrkesdidaktikk fokuserer på undervisning og læring av yrkesspesifikke arbeidsoppgaver og funksjoner, og skal bidra til å utvikle studentens kompetanse når det gjelder planlegging, tilrettelegging, gjennomføring, vurdering, dokumentasjon og kritisk analyse av undervisning i eget yrkesfag/utdanningsprogram. Læring omfatter både kognitive faktorer og affektive faktorer, som motivasjon, holdninger, identitet og følelser.

Yrkesfaglæreren må forholde seg til to praksisfelt - læreryrket og sitt eget yrkesfelt. Innholdet i studiet i yrkesdidaktikk ligger i skjæringspunktet mellom yrkesfeltet og yrkesopplæring. Sentralt i studiet står lærings- og utviklingsarbeid hvor studenten velger problemstillinger med utgangspunkt i egen yrkespraksis som overføres til lærerpraksis. Profesjonskunnskap, innsikt i det yrkesdidaktiske feltet og forskning gir kompetanse til å forbedre egen praksis og skolens virksomhet, og drive systematisk forsknings- og utviklingsarbeid i skolen og bedrift.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har yrkesdidaktisk og pedagogisk kunnskap om opplæringen rettet mot trinn 8-13
 • har kunnskap om opplæring i bedrift/virksomhet og kan se faget /yrket i et historisk og kulturelt perspektiv
 • har bred kunnskap om skolens mandat og fag- og yrkesopplæringens verdigrunnlag i et samfunnsperspektiv
 • har bred kunnskap om gjeldende læreplaner i fagene/utdanningsprogrammene og andre gjeldende styringsdokumenter som har betydning for fag- og yrkesopplæring
 • har kunnskap om ulike teoretiske og praktiske perspektiver og relevant forskning og utviklingsarbeid knyttet til opplæring i fagene/yrkene -har kunnskap om forskningsmetode og utviklingsarbeid
 • har bred kunnskap om relevante lærings- og arbeidsmetoder, HMS- tiltak, ulike læringsarenaer (skole og bedrift) i et yrkesdidaktisk perspektiv
 • har bred kunnskap om ungdomskultur
 • har god kunnskap om kommunikasjon og samhandling
 • har bred kunnskap om ulike vurderingsformer
 • har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere læreplaner i fag/utdanningsprogram for ungdomstrinnet og videregående opplæring som grunnlag for planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon
 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over opplæring basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og teori
 • kan planlegge, gjennomføre og begrunne en praktisk og variert opplæring, som inkluderer bruk av ulike læringsarenaer, teknologiske og digitale verktøy
 • kan lede elever/lærlinger i et læringsfellesskap og legge til rette for gode relasjoner i den hensikt å fremme likeverd og elevenes/lærlingenes faglige og sosiale læring og utvikling
 • kan tilrettelegge og gjennomføre et profesjonsrettet FoU-prosjekt under veiledning
 • kan begrunne fagets/yrkets plass og relevans i skolen/bedrift/virksomhet og samfunnet
 • kan vurdere elevenes/lærlingers opplæring, gi læringsfremmede tilbakemeldinger og bidra til at elevene/lærlingene reflekterer over egen opplæring og faglig utvikling
 • kan anvende kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling knyttet til opplæringen
 • kan tilpasse opplæringen og ta hensyn til barn og unges ulike behov og legge til rette for et motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • kan etablere tverrfaglig samarbeid med aktuelle tjenesteinstanser til barn og unges beste

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formulere og formidle faglige, yrkesetiske og yrkesdidaktiske problemstillinger, undersøke og drøfte disse kritisk gjennom praktisk, teoretisk og forskningsbasert kunnskap
 • kan legge til rette for og anvende FoU-arbeid, entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, for å videreutvikle egen praksis og bidra til skolens og bedriftens/virksomhetens utvikling
 • kan opptre profesjonelt og reflektere kritisk over faglige, yrkesdidaktiske og yrkesetiske problemstillinger
 • kan bygge gode relasjoner til elever/lærlinger med fokus på inkluderende læringsmiljø
 • kan bygge gode relasjoner til foresatte, kolleger og andre aktører som er aktuelle for samarbeid om opplæringen
 • kan reflektere over og utvikle egen praksis i møte med elevenes/lærlingenes forutsetninger, interesser og behov med bakgrunn i forsknings-og erfaringsbasert kunnskap og teori
 • kan formidle yrkesfagene på en motiverende måte som bidrar til utvikling av elevenes/ lærlingenes yrkesstolthet og yrkesidentitet

Læringsformer og aktiviteter

Yrkesdidaktikken i lærerutdanningen er samlingsbasert og går over fire semester. For å realisere målene i emnet kreves et samspill mellom praksiserfaringer, tilegnelse av relevante teorier og begreper, og refleksjon. Dette innebærer nært samarbeid med praksisfeltet og pedagogikken i forberedelse og oppfølging av praksisopplæringen og i utviklingen av lærerkompetansen.

Foruten samlinger består studiet av undervisningspraksis og selvstendig arbeid, individuelt og i grupper, der kommunikasjonen mellom studenter og mellom studenter og faglærere i stor grad er nettbasert. Studiet er organisert slik at studentenes arbeid veksler mellom individuelt arbeid og arbeid i grupper. Arbeidsformer som blir benyttet på samlingene omfatter forelesninger, diskusjoner i grupper og i plenum, praktiske øvelser, arbeid med oppgaver individuelt eller i grupper, presentasjoner i seminarform og ulike former for veiledning. Veiledning gis også mellom samlingene.

All undervisning er obligatorisk, og det legges vekt på tverrfaglighet, blant annet ved gjennomføring av et gruppebasert FoU-prosjekt med tilhørende prosessrapport.

Obligatoriske aktiviteter

 • 75% deltakelse i undervisning
 • Oppgave
 • Arbeider til veiledning
 • FoU-arbeidskrav

Mer om vurdering

Vurdering av den obligatoriske aktiviteten «Arbeider til veiledning» og sluttvurdering av vurderingsdelen «Arbeider» skjer i andre semester. Vurderingsbesvarelsen kan skrives på norsk, svensk eller dansk. For detaljert beskrivelse av vurderingen i emnet, se studie- og undervisningsplan og eget dokument som beskriver FoU-prosjektet.

En student som ikke har bestått i emnet på grunn av stryk i en av delvurderingene behøver bare framstille seg til ny vurdering i den delen studenten har strøket i. Ved stryk på delvurdering «Arbeider», kan denne leveres som en utbedret versjon en gang til. Det samme gjelder gjentak av bestått vurdering. Emnet består av flere delvurderinger, og studenten(e) kan klage først når alle delkarakterer i emnet er kunngjort. Studenten må angi hvilken eller hvilke delvurdering(er) klagen gjelder.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Fleksibel PPU for yrkesfag (FPPU-Y)

Forkunnskapskrav

Studiet forutsetter opptak og studierett til fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU) ved NTNU.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 3
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2025

Termin nr.: 4
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Praktisk pedagogikk
 • Yrkesfaglærer
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 1/3 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 1/3 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD FoU-rapport 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU