course-details-portlet

PPU4581 - Yrkesdidaktikk - deltid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave/Rapport/Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Vår

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 1/3
Oppgave 1/3
Hjemmeeksamen 1/3 5 dager

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Vår

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 1/3
Hjemmeeksamen 1/3 3 dager
FoU-rapport 1/3

Faglig innhold

Emnet er en del av praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y). Emnet skal, sammen med undervisningen i pedagogikk og praksis, gi studentene grunnlag for å undervise i yrkesfag i videregående opplæring og å undervise / utføre veiledningsoppgaver i tilknytting til opplæring i bedrift. Emnet gir også grunnlag for å undervise i grunnskolens ungdomstrinn. Veiledet undervisningspraksis i yrkesfag er en integrert del av studiet i yrkesdidaktikk.

Studiets innhold er organisert med utgangspunkt i to emnegrupper: (1) Ledelse av læringsprosesser, (2) Skolen i samfunnet. Emnegruppene danner rammen for organiseringen av innholdet i studiet i yrkesdidaktikk. Studiet i yrkesdidaktikk fokuserer på undervisning og læring av yrkesspesifikke arbeidsoppgaver og funksjoner, og skal bidra til å utvikle studentens kompetanse når det gjelder planlegging, tilrettelegging, gjennomføring, vurdering, dokumentasjon og kritisk analyse av undervisning i eget yrkesfag/utdanningsprogram. Læring omfatter både kognitive faktorer og affektive faktorer, som motivasjon, holdninger, identitet og følelser.

Yrkesfaglæreren må forholde seg til to praksisfelt - læreryrket og sitt eget yrkesfelt. Innholdet i studiet i yrkesdidaktikk ligger i skjæringspunktet mellom yrkesfeltet og yrkesopplæring. Sentralt i studiet står lærings- og utviklingsarbeid hvor studenten velger problemstillinger med utgangspunkt i egen yrkespraksis som overføres til lærerpraksis. Profesjonskunnskap, innsikt i det yrkesdidaktiske feltet og forskning gir kompetanse til å forbedre egen praksis og skolens virksomhet, og drive systematisk forsknings- og utviklingsarbeid i skolen og bedrift.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har yrkesdidaktisk og pedagogisk kunnskap om opplæringen rettet mot trinn 8-13
 • har kunnskap om opplæring i bedrift/virksomhet og kan se faget /yrket i et historisk og kulturelt perspektiv
 • har bred kunnskap om skolens mandat og fag- og yrkesopplæringens verdigrunnlag i et samfunnsperspektiv
 • har bred kunnskap om gjeldende læreplaner i fagene/utdanningsprogrammene og andre gjeldende styringsdokumenter som har betydning for fag- og yrkesopplæring
 • har kunnskap om ulike teoretiske og praktiske perspektiver og relevant forskning og utviklingsarbeid knyttet til opplæring i fagene/yrkene -har kunnskap om forskningsmetode og utviklingsarbeid
 • har bred kunnskap om relevante lærings- og arbeidsmetoder, HMS- tiltak, ulike læringsarenaer (skole og bedrift) i et yrkesdidaktisk perspektiv
 • har bred kunnskap om ungdomskultur
 • har god kunnskap om kommunikasjon og samhandling
 • har bred kunnskap om ulike vurderingsformer
 • har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner

Ferdigheter

Studenten

 • kan analysere læreplaner i fag/utdanningsprogram for ungdomstrinnet og videregående opplæring som grunnlag for planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon
 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over opplæring basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og teori
 • kan planlegge, gjennomføre og begrunne en praktisk og variert opplæring, som inkluderer bruk av ulike læringsarenaer, teknologiske og digitale verktøy
 • kan lede elever/lærlinger i et læringsfellesskap og legge til rette for gode relasjoner i den hensikt å fremme likeverd og elevenes/lærlingenes faglige og sosiale læring og utvikling
 • kan tilrettelegge og gjennomføre et profesjonsrettet FoU-prosjekt under veiledning
 • kan begrunne fagets/yrkets plass og relevans i skolen/bedrift/virksomhet og samfunnet
 • kan vurdere elevenes/lærlingers opplæring, gi læringsfremmede tilbakemeldinger og bidra til at elevene/lærlingene reflekterer over egen opplæring og faglig utvikling
 • kan anvende kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling knyttet til opplæringen
 • kan tilpasse opplæringen og ta hensyn til barn og unges ulike behov og legge til rette for et motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • kan etablere tverrfaglig samarbeid med aktuelle tjenesteinstanser til barn og unges beste

Generell kompetanse

Studenten

 • kan formulere og formidle faglige, yrkesetiske og yrkesdidaktiske problemstillinger, undersøke og drøfte disse kritisk gjennom praktisk, teoretisk og forskningsbasert kunnskap
 • kan legge til rette for og anvende FoU-arbeid, entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, for å videreutvikle egen praksis og bidra til skolens og bedriftens/virksomhetens utvikling
 • kan opptre profesjonelt og reflektere kritisk over faglige, yrkesdidaktiske og yrkesetiske problemstillinger
 • kan bygge gode relasjoner til elever/lærlinger med fokus på inkluderende læringsmiljø
 • kan bygge gode relasjoner til foresatte, kolleger og andre aktører som er aktuelle for samarbeid om opplæringen
 • kan reflektere over og utvikle egen praksis i møte med elevenes/lærlingenes forutsetninger, interesser og behov med bakgrunn i forsknings-og erfaringsbasert kunnskap og teori
 • kan formidle yrkesfagene på en motiverende måte som bidrar til utvikling av elevenes/ lærlingenes yrkesstolthet og yrkesidentitet

Læringsformer og aktiviteter

Yrkesdidaktikken i lærerutdanningen er samlingsbasert og går over fire semester. For å realisere målene i emnet kreves et samspill mellom praksiserfaringer, tilegnelse av relevante teorier og begreper, og refleksjon. Dette innebærer nært samarbeid med praksisfeltet og pedagogikken i forberedelse og oppfølging av praksisopplæringen og i utviklingen av lærerkompetansen.

Foruten samlinger består studiet av undervisningspraksis og selvstendig arbeid, individuelt og i grupper, der kommunikasjonen mellom studenter og mellom studenter og faglærere i stor grad er nettbasert. Studiet er organisert slik at studentenes arbeid veksler mellom individuelt arbeid og arbeid i grupper. Arbeidsformer som blir benyttet på samlingene omfatter forelesninger, diskusjoner i grupper og i plenum, praktiske øvelser, arbeid med oppgaver individuelt eller i grupper, presentasjoner i seminarform og ulike former for veiledning. Veiledning gis også mellom samlingene.

All undervisning er obligatorisk, og det legges vekt på tverrfaglighet, blant annet ved gjennomføring av et gruppebasert FoU-prosjekt med tilhørende prosessrapport.

Obligatoriske aktiviteter

 • 75% deltakelse i undervisning
 • Arbeider til veiledning
 • FoU-arbeidskrav
 • Underveisarbeid
 • Definerte arbeidskrav
 • 75% oppmøte i undervisning

Mer om vurdering

Vurderingsbesvarelsen kan skrives på norsk, svensk eller dansk. For detaljert beskrivelse av vurderingen i emnet, se studie- og undervisningsplan og eget dokument som beskriver FoU-prosjektet.

En student som ikke har bestått i emnet på grunn av stryk i en av delvurderingene behøver bare framstille seg til ny vurdering i den delen studenten har strøket i. Det samme gjelder gjentak av bestått vurdering. Emnet består av flere delvurderinger, og studenten(e) kan klage først når alle delkarakterer i emnet er kunngjort. Studenten må angi hvilken eller hvilke delvurdering(er) klagen gjelder.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Fleksibel PPU for yrkesfag (FPPU-Y)

Forkunnskapskrav

Studiet forutsetter opptak og studierett til fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (FPPU) ved NTNU.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Praktisk pedagogisk utdanning

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 3
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2023

Termin nr.: 4
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Lærer- og lektorutdanning
 • Praktisk pedagogikk
 • Yrkesfaglærer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave/Rapport/Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 1/3

Utlevering
05.06.2023

Innlevering
09.06.2023


09:00


17:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 1/3

Utlevering
22.05.2023

Innlevering
26.05.2023


15:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 1/3

Utlevering
30.05.2023

Innlevering
02.06.2023


15:00


15:00

Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 1/3 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 1/3

Utlevering
22.05.2023

Innlevering
26.05.2023


15:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD FoU-rapport 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU