course-details-portlet

PPU4512 - Klassemiljø og tilpasset opplæring med spesialpedagogisk arbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager

Faglig innhold

Emnet er en del av fleksibel praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Emnet er beregnet på studenter i praktisk-pedagogisk utdanning som har kun ett undervisningsfag. Emnet tar sikte på å gi innsikt og faglig-etisk klokskap i arbeidet med å utvikle robuste og trygge læringsmiljø som inkluderer et mangfold av elever, gjennom motiverende, varierte, fleksible og utbytterike læringsprosesser. Teoretisk og praktisk tilnærming til tilpasset opplæring gir muligheter til kritisk å undersøke og reflektere over hensyn knyttet til læreres profesjonelle arbeid i det mangfoldige klasserommet. Skolens oppdrag og formelle prosedyrer blir spesielt aktualisert i tilfeller der elever ikke får tilfredsstillende utbytte av den ordinære undervisningen. Kritisk undersøkelse av didaktiske og etiske utfordringer og dilemmaer knyttet til læreres undervisning i klasserommet, er en viktig beredskap når elever har behov for spesiell tilrettelegging og/eller individuell opplæringsplan (IOP) i ett eller flere fag.

Læringsutbytte

Til grunn for vurdering av læringsutbytte ligger det å kunne snakke, lese og skrive et fagspråk som danner studenten til å bli en selvstendig lærer.

Studenten

  • kan vise årvåkenhet overfor læringsmiljøet, kan anvende kunnskap om relasjonsbasert læringsledelse og konflikthåndtering, og kan sette i verk forebyggende relasjonsarbeid
  • kan opptre profesjonelt og etisk etterrettelig, basert på verdier som ligger til grunn for en inkluderende skole.
  • kan kritisk reflektere over hvordan faglige og pedagogiske prioriteringer og praksiser gir ulike betingelser for å ivareta målet om inkludering i skolen
  • kan analysere og planlegge undervisning med mål om å ivareta ulike elevers behov for tilrettelegging
  • har kunnskap om forholdet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning og samarbeid med relevante faginstanser

Læringsformer og aktiviteter

Studiet sikter mot å utvikle en eksemplarisk undervisningsform. Dette innebærer en aktiv praksis- og erfaringsorientert undervisningsform med vekt på informasjonsinnhenting fra ulike praksisarenaer, som gjøres til gjenstand for bearbeiding og refleksjonsdanning.

Arbeidsformene i studiet omfatter for eksempel korte innledningsforedrag, ulike praktiske og teoretiske oppgaver i gruppearbeid og presentasjon og drøfting av studentarbeid

Arbeidsformene er krevende, arbeidsintensive og prosessorienterte, og forutsetter at studentene er tilstede og bidrar til hverandres læring. All undervisning er obligatorisk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Definerte arbeidskrav
  • Underveisarbeid
  • 75% oppmøte i undervisning

Mer om vurdering

Vurderingsbesvarelsen kan skrives på norsk, svensk eller dansk.

For detaljert beskrivelse av vurderingen i emnet, se studie- og undervisningsplanen for ditt kull.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Fleksibel PPU for allmennfag (FPPU-A)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Praktisk pedagogisk utdanning

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 3
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Termin nr.: 4
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Praktisk pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
29.11.2023

Innlevering
01.12.2023


09:00


17:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
10.06.2024

Innlevering
12.06.2024


09:00


17:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU