PPU4120 - Praksis - heltid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praktisk eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet er en del av praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Sammen med emnene i pedagogikk og fagdidaktikk gir det grunnlag for å undervise på trinn 5-13. Veiledet praksis er en integrert del av studiet.

Utdanningen etterstreber helhet og sammenheng mellom pedagogikk, fagdidaktikk og praksisopplæring. Praksisfeltet er en viktig læringsarena i studiet og det legges vekt på å skape sammenhenger mellom erfaringene studenten gjør i praksis, og teorien som inngår i studiet. Undervisningen er forskningsbasert og utviklingsorientert.

Praksis skal gjennomføres i studentens to undervisningsfag. Studenter med ett fag skal ha all praksis i sitt ene undervisningsfag. All praksis er veiledet og foregår i autentiske yrkessituasjoner med elever i skolen. Studentene skal ha praksisopplæring både i grunnskolen fra 5. trinn og i videregående opplæring. Det er ønskelig at studenter med fagbakgrunn i fellesfagene i videregående opplæring skal møte elever på ulike studieprogrammer i løpet av praksisopplæringen. Praksisen kan gjennomføres som individuell praksis og parpraksis. Minimum 50 % av praksisen skal være individuell.

Læringsutbytte

Det forutsettes at studenten har kunnskap, kan utføre og har utvikling innen de nevnte mål under, jfr. rammeplanens «Profesjonskunnskap», «Profesjonsutøvelse» og «Profesjonsutvikling».

Studenten
- kan utøve god klasseledelse i et inkluderende læringsfellesskap med gode relasjoner mellom elevene og mellom lærer og elev i den hensikt å fremme likeverd og elevenes faglige og sosiale læring og utvikling
- kan planlegge og gjennomføre praktisk og variert undervisning basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap
- kan vurdere elevers læring for å fremme elevenes egen læring og faglig utvikling i lys av aktuelle læreplaner og profesjonsetiske perspektiver
- kan vurdere og dokumentere elevenes læring og gi læringsfremmende tilbakemeldinger
- kan tilpasse undervisningen i samsvar med gjeldende læreplaner og lovverk
- kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep, og raskt iverksette nødvendige tiltak på bakgrunn av faglige vurderinger og i samarbeid med tverrfaglig samarbeidspartnere til barnets beste
- kan opptre profesjonelt og kritisk reflektere over egen utvikling, faglige, fagdidaktiske og fagetiske problemstillinger
- har et profesjonelt elevsyn og kan realisere skolens fellesskapsverdier, rettigheter og plikter, lærerarbeidet på organisasjonsnivå, teamarbeid og om skole-hjem-samarbeid
- kan initiere og gjennomføre FoU-prosjekt i samarbeid med utdanningsinstitusjonen og praksisskolen
Læringsformer og aktiviteter

Praksisopplæringen i lærerutdanningen går over to semester. For å realisere målene i emnet, kreves et samspill mellom praksiserfaringer, tilegnelse av relevante teorier og begreper, og refleksjon. Praksisopplæringen består av seminarer og 70 dager undervisningspraksis, noe som betyr 100 timer veiledet undervisningspraksis. I tillegg vil kurs i skolens indre liv, lærerprofil, mikroundervisning og utviklingssamtaler inngå som en sentral del av praksisopplæringen i emnet.


Sluttvurdering i emnet forutsetter innlevert og godkjent praksiskort. Sluttvurderingen i emnet er en helhetlig vurdering av undervisningspraksisen knyttet til læringsmål, hvor tilhørende rapporter og praksisbesøk inngår.

Obligatoriske aktiviteter

  • Lærerprofil
  • Mikroundervisning
  • Veiledningssamtale
  • Opplæring i skolens indre liv
  • Utviklingssamtale
  • 75 % oppmøte i undervisning
  • Veiledningsdokument
  • Godkjent deltakelse på Oppstartsdagene
  • Refleksjonsnotat

Mer om vurdering

Dersom praksis vurderes til ikke bestått, har studenten adgang til ny praksisperiode ytterligere en gang. Ved ny praksis kan det stilles krav om at obligatoriske aktiviteter knyttet til praksis må gjennomføres på nytt. For detaljert beskrivelse av vurderingen i emnet, se studieårets studie- og undervisningsplan.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Praktisk-pedagogisk utdanning - heltid (PRPED)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Praktisk eksamen 100/100
Vår ORD Praktisk eksamen 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.