course-details-portlet

PPU4120 - Praksis - heltid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praksis
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Praksis 100/100

Faglig innhold

Emnet er en del av praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Sammen med emnene i pedagogikk og fagdidaktikk gir det grunnlag for å undervise på trinn 5-13. Veiledet praksis er en integrert del av studiet.

Utdanningen etterstreber helhet og sammenheng mellom pedagogikk, fagdidaktikk og praksisopplæring. Praksisfeltet er en viktig læringsarena i studiet, og det legges vekt på å skape sammenhenger mellom erfaringene studenten gjør i praksis og teorien som inngår i studiet. Undervisningen er forskningsbasert og utviklingsorientert.

Praksisopplæringen skal gjennomføres i studentens to undervisningsfag. Studenter med ett fag skal ha all praksis i sitt ene undervisningsfag. All praksis er veiledet og foregår i autentiske yrkessituasjoner med elever i skolen. Studentene skal ha praksisopplæring både i grunnskolen og i videregående opplæring. Studenter med fagbakgrunn i fellesfagene i videregående opplæring skal møte elever på ulike utdanningsprogram i løpet av praksisopplæringen. Praksisen kan gjennomføres som individuell praksis og parpraksis.

Læringsutbytte

Det forutsettes at studenten har kunnskap, kan utføre og har utvikling innen de nevnte mål under, jfr. rammeplanens «Kunnskap», «Ferdigheter» og «Generell kompetanse».

Studenten

 • kan utøve god klasseledelse i et inkluderende læringsfellesskap i den hensikt å fremme likeverd og elevenes faglige og sosiale læring og utvikling
 • kan bygge relasjoner mellom elevene og mellom lærer og elev, og samarbeide med alle elever, foresatte, kolleger og andre aktører som er relevante for skoleverket
 • kan planlegge og gjennomføre praktisk og variert undervisning basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap
 • kan vurdere elevers læring for å fremme læring og faglig utvikling i lys av gjeldende læreplaner
 • kan dokumentere elevenes læring og gi læringsfremmende tilbakemeldinger
 • kan tilpasse undervisningen i samsvar med gjeldende læreplaner og lovverk
 • kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep, og raskt iverksette nødvendige tiltak på bakgrunn av faglige vurderinger og i samarbeid med tverrfaglig samarbeidspartnere til barnets beste
 • kan opptre profesjonelt og kritisk reflektere over egen utvikling, faglige, fagdidaktiske og fagetiske problemstillinger
 • har et profesjonelt elevsyn og kan realisere skolens fellesskapsverdier, rettigheter og plikter, lærerarbeidet på organisasjonsnivå, teamarbeid og om skole-hjem-samarbeid
 • kan initiere og gjennomføre FoU-prosjekt i samarbeid med utdanningsinstitusjonen og praksisskolen

Læringsformer og aktiviteter

For å realisere målene i emnet, kreves et samspill mellom praksiserfaringer, tilegnelse av relevante teorier, begreper og refleksjon. Praksisopplæringen i lærerutdanningen går over to semester. Normalt avvikles praksis med 6 uker i høstsemesteret og 8 uker i vårsemesteret. Studenten skal i størst mulig grad følge normale arbeidsdager på praksisskolen og delta i skolens møtevirksomhet og alternative læringsaktiviteter. En fullverdig praksisopplæring vil innebære 70 dager som utgjør omtrent 350 arbeidstimer. Disse timene fordeler seg på 100 timer til veiledet observasjon og undervisning, 50 timer til veiledning, 100 timer til forberedelse og etterarbeid og 100 timer til andre aktiviteter. I tillegg vil lærerprofil, mikroundervisning, utviklingssamtaler, refleksjon og kurs i «skolens indre liv» inngå som en sentral del i emnet.

Emnet innebærer også et campusrelatert perspektiv på praksis som har som mål å bidra til at studentene opplever et helhetlig innhold som gir mulighet til å oppdage sammenhenger mellom skole og campus. Denne undervisningen består av temadager og forelesninger i tillegg til undervisning om praksis.

All praksis i skolen er obligatorisk. Fravær endrer ikke kravet til omfang av praksis. Dette betyr at både ved sykdomsfravær og ved avtalt fravær må timene tas igjen på et senere tidspunkt. Sykdomsfravær skal umiddelbart meldes til praksislærer og koordinator ved skolen. I særskilte tilfeller kan fravær avtales etter skriftlig henvendelse. Praksistimene blir i så fall utsatt og må tas igjen senere.

Følgende retningslinjer gjelder:

 • Fravær fra enkelttimer kan avtales med praksislærer. Studenten sender kopi av henvendelsen til koordinatoren.
 • Fravær for inntil to dager kan avtales med koordinator.
 • Fravær utover to dager skal avtales med emneansvarlig for praksis etter begrunnet, skriftlig henvendelse fra studenten.

Obligatoriske aktiviteter

 • 2 utviklingssamtaler
 • 6 veiledningsdokumenter
 • Praksisoppfølging 1. semester
 • Praksisoppfølging 2. semester
 • Deltakelse på Oppstartsdagene
 • 75 % deltakelse i undervisning på campus
 • Opplæring i skolens indre liv
 • Lærerprofil
 • Refleksjonsnotat
 • Mikroundervisning

Mer om vurdering

Sluttvurderingen i emnet er en helhetlig vurdering av undervisningspraksisen knyttet til læringsmål, hvor tilhørende praksisrapporter, praksisoppfølging og obligatoriske aktiviteter inngår. Alle rapporter fra praksislærere og oppfølgingslærere må være godkjente for å få «Bestått» i emnet.

Dersom studenten står i fare for å få «ikke bestått» i emnet, skal vedkommende motta et skriftlig varsel der det informeres om dette. Varselet skal sendes senest tre uker før praksisperiodens slutt. Dersom studenten i slutten av praksisperioden viser handling eller adferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om forutgående varsel ikke er gitt.

Studenter som har utfordringer i praksis, kan få tilbud om utvidet praksisperiode dersom vi mener det ikke er tilstrekkelig grunnlag for vurdering til tross for at alle obligatoriske aktiviteter er godkjent.

Dersom studenter uteblir fra utvidet praksis eller bryter kontakten, vil det normalt føre til at studentene ikke får sluttvurdering på grunn av manglende obligatoriske aktiviteter tilhørende emnet.

Studenten har adgang til ny praksisperiode én gang dersom første gang vurderes til Ikke bestått eller ikke er godkjent (jmf. Studieforskriften § 5-10 (2)). Ved ny praksisperiode kan det stilles krav om at obligatoriske aktiviteter knyttet til praksis må gjennomføres på nytt. Det gjøres individuelle vurderinger av omfanget av ny praksis. For detaljert beskrivelse av vurderingen i emnet, se studieårets studie- og undervisningsplan.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Praktisk-pedagogisk utdanning - heltid (PRPED)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng: 
Studienivå: Praktisk pedagogisk utdanning

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Praktisk pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praksis

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Praksis 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU