course-details-portlet

PPU4110 - Pedagogikk - heltid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave, rapport og muntlig
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Individuell oppgave 1/3
Muntlig eksamen 1/3 20 minutter
FoU-rapport 1/3

Faglig innhold

Emnet er en del av praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Faget er en vitenskap om læring, sosialisering og danning, og gir et kunnskapsgrunnlag for å arbeide som lærer og kunne vurdere utdannings- og danningsspørsmål profesjonelt og etisk.

Studiet gir innsikt i sammenhenger mellom lærerprofesjon og skolens funksjon i samfunnet, og skal inspirere til utvikling og fornyelse av egen praktisk-pedagogisk virksomhet og til skoleutvikling. På bakgrunn av kritiske analyser av skolepolitiske føringer, verdier og forskning gir pedagogikkfaget både grunnlag for refleksjon og handlingsberedskap for undervisningspraksis i skolen. Etisk tenkning og handling er grunnlag for pedagogikken, og danner utgangspunkt for vurdering av læringsutbyttet i faget.

Emnet er strukturert etter følgende hovedområder som ivaretar fokus på elev, lærer, skolen som organisasjon og skolen i samfunnet:

 • læring, motivasjon og danning
 • didaktikk og læreplananalyse
 • profesjonsetikk og profesjonalitet
 • sosialisering, ungdom og demokrati
 • utdanningspolitikk, utdanningshistorie og pedagogisk idéhistorie

Læringsutbytte

Det å snakke, lese og skrive et språk (fagspråk) utvikler studenten til en selvstendig lærer. Etter fullført emne skal studenten ha følgende samlede læringsutbytte som utgangspunkt for utvikling i læreryrket.

Studenten

 • kan bidra til å skape inkludering og omsorg i fellesskapet
 • kan bygge relasjoner og samarbeide med alle elever, foresatte, kolleger og andre aktører som er relevante for skoleverket
 • viser en selvstendig og etisk holdning i møte med alle elever, foresatte og kolleger, basert på grunnleggende verdier forankret i FNs menneskerettigheter, barnekonvensjonen og skolens lovverk
 • har kunnskap om begrepene kunnskap, læring og danning og hvordan ulike tilnærminger til disse begrepene har betydning for utdanning og lærerprofesjonalitet
 • kan reflektere over barn og unges læringsbetingelser i opplæringa
 • kan reflektere over didaktiske problemstillinger i lys av skolens verdigrunnlag og samfunnsmandat
 • kan se sammenhenger mellom individuelle, sosiale og kulturelle faktorer i arbeidet med tilpasset opplæring, likeverd og frafallsproblematikk
 • kan reflektere over og utvikle egen praksis i møte med elevenes forutsetninger, interesser og behov på bakgrunn av solid faglig kunnskap
 • kan reflektere over sin egen rolle som lærer og være bevisst skolens betydning for utvikling av et demokratisk og mangfoldig samfunn
 • har en kritisk holdning til makt i utdanning, her under lærerens utøvelse av makt i forvaltningen av sitt yrke
 • har kunnskap om gjeldende lov og planverk for profesjonsutøvelsen
 • kan analysere og anvende læreplaner i planlegging av undervisning, slik at også opplæringens verdigrunnlag blir ivaretatt
 • kan kritisk reflektere over ulike former for vurdering og testing
 • kan opptre profesjonelt, formulere og kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og utdanningspolitiske problemstillinger
 • kan anvende relevante samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder, bidra i utviklingsarbeid, og gjennomføre et profesjonsrettet FoU-prosjekt under veiledning

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogikk heltid går over to semester. For å realisere målene i emnet kreves et samspill mellom praksiserfaringer, tilegnelse av relevante teorier og begreper, og refleksjon. Dette innebærer nært samarbeid med praksisfeltet og fagdidaktikken i forberedelse og oppfølging av praksisopplæringen og i utviklingen av lærerrollen.

I undervisningen blir det vektlagt varierte og eksemplariske arbeidsformer. Det vil være en veksling mellom undervisning i storgrupper, arbeid i seminarklasser og arbeid i mindre grupper med og uten lærerveiledning. Det legges vekt på tverrfaglighet, blant annet ved gjennomføring av et gruppebasert FoU-prosjekt med tilhørende prosessrapport.

Obligatoriske aktiviteter

 • Underveisarbeid til veiledning FoU
 • Definerte arbeidskrav
 • 75% deltakelse i undervisning

Mer om vurdering

Sluttvurdering av vurderingsdelen «Individuell oppgave» skjer i høstsemesteret. Vurderingsbesvarelsen kan skrives på norsk, svensk eller dansk. For detaljert beskrivelse av vurderingen i emnet, se studie- og undervisningsplan og eget dokument som beskriver FoU-prosjektet.

En student som ikke har bestått i emnet på grunn av stryk i en av delvurderingene behøver bare framstille seg til ny vurdering i den delen studenten har strøket i. Ved stryk på delvurderingen «Individuell oppgave», kan denne leveres som en utbedret versjon en gang til. Det samme gjelder gjentak av bestått vurdering.

Emnet består av flere delvurderinger og studenten(e) kan klage først når alle karakterer for emnet er kunngjort. Studenten(e) må angi hvilken eller hvilke delvurdering(er) klagen gjelder. Det kan ikke klages på sensuren i muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Praktisk-pedagogisk utdanning - heltid (PRPED)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PPU4700 7.5 HØST 2008
PPU4701 15.0 HØST 2008
PPU4702 15.0 HØST 2008
PPU4410 30.0 HØST 2008
PPU4000 7.5 HØST 2009
PPU4601 7.5 HØST 2014
PPU4602 7.5 HØST 2014
PPU4603 15.0 HØST 2016
LÆR1000 7.5 HØST 2019
PPU4100 22.5 HØST 2019
PPU4400 22.5 HØST 2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Praktisk pedagogisk utdanning

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Praktisk pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave, rapport og muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Individuell oppgave 1/3

Utlevering
04.12.2023

Innlevering
11.12.2023


15:00


15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD FoU-rapport 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 1/3
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU