course-details-portlet

PLU8021 - Kvalitative analysemetoder i praksis I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Emnet er har fokus på kvalitativ analyse av empiriske materialer med profesjonsretting mot skole og lærerutdanning. Kurset er et forskerkurs i kvalitativ analysemetode. Fokus i kurset er på analyse av kvalitative data. Produksjon av kvalitative data inngår som tema, men hovedfokus vil rettes mot det idemessige og håndverksmessige når data skal sammenfattes, analyseres og tolkes. Kursdeltakerne arbeider med eget datamateriale i kursoppgavene.

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Læringsutbytte

Kunnskaper
kandidaten
- kan hensiktsmessig vurdere anvendelsen av kvalitative analysemetoder som håndverk
- har inngående kunnskap om og kan bidra til ny kunnskap om hvordan sortere, redusere og argumentere som del av det analytiske håndverket
- har inngående kunnskap om ulike mulige kvalitative analysemetoder

Ferdigheter
kandidaten har
- inngående ferdigheter i kvalitativt analysearbeid som håndverk og kan håndtere dette anvendt i konkrete analyser av eget materiale
- inngående ferdigheter i å analysere et kvalitativt materiale på en adekvat og kunnskapsutviklende måte
- har inngående ferdigheter i å sortere, redusere og argumentere som prosesser i kvalitativ analyse og kan utfordre måter dette har blitt gjort på tidligere

Generell kompetanse
kandidaten
- er i stand til å lese og på høyt faglig nivå kommentere andre forskeres/medstudenters valg av analysemetode knyttet til materiale og problemstilling

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbasert undervisning i form av forelesninger, workshops, diskusjoner og studentpresentasjoner. Eget arbeid individuelt og i kollokviegrupper (evt. nettbasert) med kurslitteraturen og egen empiri. Det forventes at kursdeltakerne bruker empirisk materiale knyttet til egen forskning. Krav til oppmøte på samlingene: 80 %.

Dersom kurset har engelskspråklige, vil undervisningen foregå på engelsk. Oppgaver kan leveres på norsk eller engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • 2 skriftlige innleveringer
  • Opposisjon på medstudents presentasjon/oppgave
  • Skisse og presentasjon
  • Godkjent oppmøte 80%

Mer om vurdering

Semesteroppgave.
Tre arbeidskrav samt obligatorisk oppmøte 80 % må være gjennomført for å kunne levere eksamen.
Eksamensoppgaven er en artikkelskisse som fokuserer på analyse av eget empirisk materiale med bruk av prinsippene sortere, redusere og argumentere; eventuelt med bruk av navngitt kvalitativ analysemetode, og med eksempel fra eget forskningsmateriale som vedlegg. Pensumlitteratur og selvvalgt litteratur skal benyttes.

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet. Ved utsatt eksamen må eksamen bygge på beståtte arbeidskrav fra semesteret undervisningen ble fulgt.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende. PhD-studenter prioriteres ved opptak.

Studentene forventes benytte seg av eget empirisk materiale

Opptaksbegrensning*: Emnet har en opptaksbegrensning på 25 studenter, av disse er 6 plasser forbeholdt søkere fra andre institusjoner tilknyttet NorTED (www.nor-ted.com). Ved mindre enn 5 søkere forbeholder Institutt for lærerutdanning seg retten til å avlyse kurset.
*Rangeringsregler og søknadsfrist finner du her: https://www.ntnu.no/ilu/phd-emnerStudiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PLU8011 5.0 01.09.2012
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
  • Skoleutvikling
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for lærerutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU