PLU8021 - Kvalitative analysemetoder 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Kurset er et forskerkurs i kvalitativ metode. Fokus i kurset er på analyse av kvalitative data. Innsamling av kvalitative data inngår som tema, men hovedfokus vil rettes mot det idemessige og håndverksmessige når data skal sammenfattes, analyseres og tolkes. Det er ønskelig at kursdeltakerne arbeider med eget datamateriale i kursoppgavene.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten har inngående kunnskap
- om et repertoar av kvalitative analysemetoder knyttet til studier med ulike metodiske tilnærminger
- om hvilke kvalitative analysemetoder som kan bidra til å svare på og belyse ulike kvalitative problemstillinger


Ferdigheter
- deltakerne kan analysere innsamlet materiale på en adekvat måte
- deltakerne har en teoretisk sensitivitet i møte med materialet i analysen som bidrar til teorigenerering

Generell kompetanse
- deltakerne er i stand til å analysere et materiale, slik at funn i en studie kan fremstilles på en adekvat måte i vitenskapelige artikler

Læringsformer og aktiviteter

Samlingsbasert undervisning i form av forelesninger, diskusjoner og studentpresentasjoner. Eget arbeid i kollokviegrupper (evt. nettbasert) med kurslitteraturen. Det forventes at kursdeltakerne bruker data knyttet til egen forskning. Studenten presenterer sitt arbeid for medstudenter og en kursholder (som opptrer som opponenter) på seminar. Det vil gis skriftlig veiledning på oppgaven etter presentasjonen på seminaret.

Aktiviteter: Godkjent 80% oppmøte på samlingene, innlevert skisse for analyse av tekst og godkjent presentasjon av skisse i workshop.

Eksamensoppgaven består av analyse av empirisk eksempel med bruk av relevant kvalitativ metode.

Opptaksbegrensning: 25 studenter. Ved færre enn 5 påmeldte deltakere forbeholder Program for lærerutdanning seg av retten til å avlyse kurset.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent oppmøte 80%
  • Skisse og presentasjon

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Mastergrad eller tilsvarende. PhD-studenter prioriteres ved opptak.

Kursmateriell

Kjernepensum: Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). Tolkning og reflection. Vitenskapsfilosofi och kvalitativ metod. Danmark: Narayana Press. Studentene må studere anbefalt litteratur i tillegg til kjernepensum.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PLU8011 5.0 01.09.2012

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.