course-details-portlet

PK6907 - Teknologiledelse og digital omstilling, masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Tema og problemstilling for masteroppgaven skal være relevant for teknologiledelse og digital omstilling som fagområde. Masteroppgaven utgjør sammen med spesialiseringen programmets fordypning. Tema for oppgaven og teori som anvendes, skal derfor være knyttet til fagområdet spesialiseringen omfatter. Det anses som en fordel at studentene jobber med reelle problemstillinger knyttet til egen virksomhet. Tema/problemstilling velges av studenten i samråd med veileder. Masteroppgaven er normert til om lag 800 arbeidstimer.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten - har inngående, forskningsbasert kunnskap innen et avgrenset fagområde

Ferdighet:

Studenten - kan gjennomføre et selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt ved bruk av relevante teorier og metoder, og i tråd med etiske normer for forskning

Generell kompetanse:

Studenten - knytter forskningsbasert kunnskap til egen organisatorisk erfaring på en måte som viser evne til selvstendig analytisk refleksjon

Læringsformer og aktiviteter

Det skal tidlig i semesteret etableres en prosjektplan som skal være godkjent av veileder. Masteroppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil tre medlemmer. Dersom det skrives gruppeoppgave, skal den enkeltes bidrag tilsvare en individuell masteroppgave med hensyn til arbeidsinnsats og omfang. Studenten får tildelt veileder fra det fagmiljøet som er ansvarlig for spesialiseringen studenten har valgt. I de tilfeller der det er flere institutt involvert i spesialiseringen, vil oppgavens tema, slik det er beskrevet i søknaden, avgjøre hvilket institutt som er ansvarlig for veiledning av studenten. Det kan også vurderes å tildele veileder fra et annet institutt og/eller ekstern biveileder dersom oppgavens tema tilsier det. I de tilfeller der det oppnevnes en ekstern biveileder, er det likevel instituttet ved NTNU som har det overordnede faglige ansvaret. Masteroppgaven skal leveres innen ett kalenderår etter oppstart. Avtalen med NTNU kan forlenges én gang, med ett semester, uten begrunnelse eller dokumentasjon.

Obligatorisk aktivitet Godkjent prosjektplan

Prosjektplanen skal inneholde problemstilling, sentrale tema i oppgaven, metodevalg samt framdriftsplan. Denne vil typisk bygge på innlevert forskningsskisse i emnet PK6401. Veiledning Studenter har krav på inntil 30 timeverk veiledning avgrenset til to semester. Timetallet inkluderer både direkte konferanse/veiledning med studenten og for- og etterarbeid for veileder. Det skal inngås en egen avtale som signeres av student, veileder og institutt. Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent prosjektplan

Mer om vurdering

Ved gruppeoppgave velger gruppen individuell eller felles vurdering av masteroppgaven. Ved oppstart av arbeidet med masteroppgaven skal det inngås en skriftlig avtale mellom institutt, veileder og student. Studenter som skal skrive gruppeoppgave, skal i tillegg inngå skriftlig avtale om dette. Det benyttes eget avtaleformular. Masteroppgaven skal leveres i NTNUs eksamenssystem Inspera Assessment.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Teknologiledelse og digital omstilling (MTDO)

Forkunnskapskrav

Fullført basis- og spesialiseringsmodul

Kursmateriell

Tema og problemstilling for masteroppgaven skal være relevant for teknologiledelse og digital omstilling som fagområde. Masteroppgaven utgjør sammen med spesialiseringen programmets fordypning. Tema for oppgaven og teori som anvendes, skal derfor være knyttet til fagområdet spesialiseringen omfatter. Det anses som en fordel at studentene jobber med reelle problemstillinger knyttet til egen virksomhet. Tema/problemstilling velges av studenten i samråd med veileder. Masteroppgaven er normert til om lag 800 arbeidstimer.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU