course-details-portlet

PK6401 - Etikk, metode og vitenskapsteori

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 48 timer A

Faglig innhold

Emnet inngår i basismodulen i erfaringsbasert master i teknologiledelse og digital omstilling (MTDO). Tema som vil gjennomgås i emnet er:

 • Etikk i næringslivsmessig sammenheng
 • Corporate Social Responsibility
 • Vitenskapsteori
 • Forskningsdesign
 • Kvantitative forskningsmetoder
 • Kvalitative forskningsmetoder

Emnet er en del av NTNUs etter- og videreutdanningstilbud og har kursavgift.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten har grunnleggende innsikt i problemstillinger knyttet til forskningsetikk og vitenskapelig arbeid. Studenten skal ha kjennskap til ulike typer forskningsdesign og de vanligste forskningsmetodene innen teknologisk basert forskning. Dette skal gi grunnlag for å utforme et hensiktsmessig forskningsdesign for egen forskning og implementere dette slik at forskningens resultater holder høy validitet, reliabilitet og, der relevant, overførbarhet

Ferdigheter:

Studenten

 • kan definere en forskningsmessig problemstilling og egnet forskningsdesign
 • kan velge forskningsmetoder passende for en definert problemstilling
 • kan gjennomføre eget forskningsarbeid, spesielt i forbindelse med masteroppgave

Generell kompetanse:

Studenten har et grunnlag for å kritisk lese og trekke relevante funn ut av forskningsbasert litteratur.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres med to samlinger, to + to dager med forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne.

Mellom de to samlingene er det selvstudier med lesepensum, oppgaver og veiledning via internett.

Hele kurset kan bli gjennomført digitalt, dersom det blir behov for det.

Obligatoriske aktiviteter

 • Deltakelse på samlinger
 • Godkjent øvingsoppgave

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen teller 100 % av karakter. Varighet 48 timer. Alle hjelpemidler tillatt på eksamen.

For å få gå opp til eksamen må man ha deltatt på samlingene og fått godkjent innleverte øvingsoppgaver.

Tidligere øvinger godkjennes ved gjentak.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Teknologiledelse og digital omstilling (MTDO)

Forkunnskapskrav

Opptakskravet er en grad i teknologi, økonomi eller realfag på 180 studiepoeng, samt minst to års relevant yrkeserfaring.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologi- og vitenskapsstudier
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU