course-details-portlet

PK6400 - Praktisk prosjektledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 48 timer A

Faglig innhold

Modul:

Basismodulen.

Faglig innhold:

Prosjekter som arbeidsform er viktig i mange organisasjoner. Emnet tar for seg fasedeling av prosjektet og ulike organisasjons- og gjennomføringsmodeller sett i forhold til sin kontekst. Videre blir de ulike funksjonene i prosjektarbeid diskutert. Eksempler er strukturering, organisering, kvalitet, kostnader, tid og risiko. Emnet tar også for seg de ulike styringsprosessene og beskriver enkle planleggings- og oppfølgingsteknikker.

Temaer: - Prosjektet som arbeidsform - Organisering og strukturering av prosjekter - Anskaffelser og kontrakter - Metoder og teknikker for planlegging og oppfølging av prosjektet

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten

-kan identifisere og analysere fallgruver og utfordringer knyttet til prosjektinitieringsfase og kjenne viktige forutsetninger for suksess i prosjekter.

- gjengi viktige kunnskapsområder i prosjekter og prosjektprosesser.

- beskrive hvordan prosjektets mål kan brytes ned til overkommelige leveranser og arbeidspakker ved hjelp av prosjektnedbrytningsstruktur (WBS).

- kjenne de viktigste estimeringsmetodikkene for tids- og kostnadsestimering

- identifisere og drøfte betydningen av usikkerhetsstyring /risk management i prosjekter og kjenne viktige fallgruver og suksessfaktorer for gjennomføring av usikkerhetsstyring/risk management-prosess.

- beskrive hovedkomponenter i prosjektestimater og sentrale årsaker til overskridelser.

- beskrive ulike metoder for prosjektoppfølging.

- beskrive hovedkategorier av prosjektorganisasjonsmodeller (prosjekt, klassisk og matrise) og forklare fordeler og ulemper med de ulike modellene.

Ferdigheter:

Studenten

- Kan utarbeide gode prosjektmål og suksesskriterier.

- utarbeide en interessentanalyse.

- illustrere hvordan WBS kan etableres.

- beskrive og sette opp ulike verktøy som kan benyttes i en usikkerhetsstyrings-/risk management prosess.

- sette opp logiske relasjoner mellom arbeidspakkene i et prosjekt, utføre nettverksanalyse, og identifisere kritiske arbeidspakker i nettverket.

- løse utfordringer knyttet til ressursbegrensning i prosjektet ved hjelp av ressursutjevning, tidsbruk, endring av relasjoner eller bruk av flyt/slakk.

- bruke indekser (kostnads- og tidsindekser) for oppfølging av prosjektstatus og for etablering av fremtidige prognoser.

Generell kompetanse:

Studenten

- kan erkjenne betydningen av å involvere interessenter for å identifisere prosjektmål, risikofaktorer og tiltak.

- vurdere forutsetninger for lykkes med prosjektarbeid i egen virksomhet.

- analysere prosjektstatus ut fra informasjon om tids- og kostnadsindekser, og utvikle prognoser for arbeidsomfang ved fullførelse og ny varighet for prosjektet.

- vurdere og velge hensiktsmessig prosjektorganiseringsmodell basert på prosjektkarakterstikker som varighet, størrelse og kompleksitet.

- erkjenne utfordringer som følge av organisatoriske faktorer i prosjekter (for eksempel struktur, kultur, autoritet, og ansvar).

Læringsformer og aktiviteter

Emnet gjennomføres med to samlinger à tre dager med forelesinger, gruppearbeid og diskusjoner. Det legges stor vekt på diskusjoner og erfaringsoverføring mellom deltakerne. Mellom de to samlingene er det selvstudier med lesepensum, innsendingsoppgaver og veiledning via internett. Arbeidsomfang på nettmodulen er ca. 30 timer. Forventet arbeidsbelastning ligger rundt 200 timer.

Vi må ha et minimum antall deltakere for at et kurs skal igangsettes. Dersom det blir for få søkere, kan kurset få endret undervisningsform til ledet selvstudium, bli utsatt eller bli avlyst. Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Obligatoriske aktiviteter

  • Deltakelse på begge samlingene
  • 4 øvingsoppgaver mellom samlingene
  • Godkjent 100 % av øvingsoppgavene

Mer om vurdering

Samme vurderingsform ved utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Teknologiledelse og digital omstilling (MTDO)

Forkunnskapskrav

Opptakskrav/ forkunnskapskrav/ adgangsbegrensning: Opptakskrav til enkeltkurs er teknologisk- eller realfaglig grad på 180 studiepoeng. Emnet er adgangsbegrenset, og rangeringsregler gjelder iht. studieplanens generelle del.

Kursmateriell

Asbjørn Rolstadås, Agnar Johansen, Nils Olsson og Jan Alexander Langlo, "Praktisk prosjektledelse - fra idé til gevinst", 2 utgave, 2020

Rolstadås, Johansen, Olsson og Langlo, "Oppgavesamling til Praktisk prosjektledelse" (2021) Fagbokforlaget

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PK6604 7.5 HØST 2022
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisasjon og ledelse
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst NY Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering
29.11.2023

Innlevering
01.12.2023


10:00


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering
29.11.2023

Innlevering
01.12.2023


10:00


10:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU