course-details-portlet

PK6032 - Sikkerhetsdemonstrasjon av nye løsninger

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 3 dager A

Faglig innhold

 • Definisjon og tolkning av sentrale begreper og krav i IEC 61508 og relaterte standarder, som IEC 61511. Utvalgte temaer fra Norsk olje og gass retningslinje GL 070 kan også tas opp, som et eksempel på hvordan en bransjeretningslinje kan utvikles med utgangspunkt i internasjonale standarder.
 • Implementering av funksjonell sikkerhetsstyring for sikkerhetskritiske systemer, i designfaser så vel som i drift
 • Forholdet mellom risikoaksept, måltall for pålitelighet og krav til pålitelighet for sikkerhetskritiske funksjoner.
 • Definisjon og tolkning av sikkerhetsintegritetsnivå (SIL), og det prinsipielle skillet mellom SIL-krav og design i henhold til SIL-kravet.
 • Metoder for å utlede på SIL-krav, inkludert risikograf, lag med beskyttelsesanalyse (LOPA) og minimum SIL (sistnevnte er metoden som er anbefalt i GL 070).
 • Definisjon og tolkning av pålitelighetsmålmål som sannsynlighet for svikt på forespørsel (PFD) og feilfrekvens (PFH), og deres kobling til SIL-krav.
 • Definisjon og tolkning av spesifikke tiltak for å oppnå pålitelige maskinvarearkitekturer (arkitektoniske begrensninger).
 • Metoder og modeller for å forberede og vurdere påliteligheten til sikkerhetskritiske funksjoner, herunder:
  • Funksjonell analyse
  • Feilmoduser og effektanalyse, med fokus på anvendelse av FMEDA.
  • Metoder og modeller for kvantifisering av PFDavg og PFHavg, herunder pålitelighetsblokkdiagrammer, forkastningstrær, Markov-metoder. Utledningen av formler som presenteres i IEC 61508, del 6, er også inkludert.
  • Estimering og/eller valg av verdier for parametere for vanlige årsaksfeil (CCF-er)
  • Anvendelse av PDS-metoden, som et særtilfelle av pålitelighetsvurderinger
  • Pålitelighetsimplikasjoner av ufullkommen testing, med fokus på effekten av delvis slagtesting.
  • Tap av produksjonstiltak, med fokus på modeller for å kvantifisere den falske turraten.
  • Valg av pålitelighetsdatakilder
  • Oppfølging av SIL-krav i drift
 • Sammenheng mellom sikkerhetsanalyser, RAM-analyser og SIL-analyser
 • Krav til utvikling av programvare for applikasjoner.

Læringsutbytte

Kunnskap: Emnet skal gi en grundig forståelse av begreper, krav og metoder som brukes i forhold til pålitelighetsvurderinger av sikkerhetskritiske systemer, innenfor rammene av standarder som IEC 61508. Mer spesifikt vil deltakerne lære om (i) typer sikkerhetskritiske systemer, (ii) nøkkelkrav i IEC 61508 og relaterte standarder, (iii ) metoder som skal brukes for utledning av sikkerhetsintegritet. nivåkrav (SIL), (iv) begrensninger for valg av maskinvare- og programvaredesign i lys av SIL-krav, (iii) vanlige metoder for pålitelighetsvurdering, herunder valg av data og hensyn til usikkerhet .

De viktigste casestudiene som brukes til å støtte det foreleste materialet er hentet fra olje- og gassindustrien, og til en viss grad også fra maskinsystemer . Deltakerne er velkommen til også å introdusere andre caseeksempler, i lys av deres arbeidsområde.

Ferdigheter: Deltakerne skal kunne gjennomføre pålitelighetsvurderinger for vanlige arkitekturer av sikkerhetskritiske systemer, herunder å bedømme og velge mellom de ulike metodene i lys av egen kompetanse, systemegenskaper og tilgjengelighet av data. Hvis PDStools blir introdusert i kurset, vil deltakerne få muligheten til å lære de grunnleggende funksjonene i dette verktøyet og hvordan man bruker det til praktisk case-studier. I tillegg vil deltakeren få erfaring med å navigere i standardene, herunder å identifisere hvor de viktigste kravene og metodene presenteres. Deltakerne vil også få litt erfaring med å velge og bedømme relevansen av ulike data for vurderingen (produsentdata vs OREDA-data som et eksempel).

Generell kompetanse: Deltakerne skal etter dette kurset ha en god forståelse av hvordan pålitelighetsvurderinger kan påvirke beslutninger om design og drift av instrumenterte sikkerhetssystemer og i tillegg å forstå hvordan kravene til systemenes ytelse er relatert til sikkerhetsbarrierestyring for innretningen.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset er delt inn i to separate fysiske seminarer. Det første seminaret er tre dager og det andre seminaret i er to dager. I perioden mellom de to seminarene skal deltakerne jobbe med et prosjekt, hvor målet er å bruke den foreleste teorien med en casestudie av relevans for deltakeren. I denne mellomperioden vil det også være et endags digitalt seminar. Noen opplæringsprogrammer med løsninger er også lagt ut.

Prosjektet avsluttes etter andre samling, slik at også forelest materiale derfra kan tilpasses med prosjektoppgaver.

Studentene må ha med egen datamaskin.

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen som krever bruk av digitale hjelpemidler ved bruk av systemet INSPERA. Vektet 100 av 100. Hjelpemidler: A. Vurderingsform kan endres til muntlig ved utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IV-fak (EVUIVD0)
Teknologiledelse og digital omstilling (MTDO)

Forkunnskapskrav

Fullført bachelorgrad og minimum to års arbeidserfaring.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PK6033 6.0 HØST 2023
PK6022 3.7 HØST 2024
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold
 • Sikkerhetsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Administrativ enhet
Seksjon for utdanningskvalitet og læringsmiljø

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU