PG8601 - Spesielle reservoarsimuleringsmodeller

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i formulering og bruk av mer spesielle reservoar-simuleringsteknikker, blant annet knyttet til metoder for forbedret/økt oljeutvinning. Emnet omfatter:
* Komposisjonelle reservoarsimuleringsmodeller med anvendelser innen ulike gassfortrengningsprosesser. Viktige parametre og deres anvendelse gjennomgås.
* Alternative modeller for blandbar gassfortrengning.
* Vannbaserte modeller for polymerflømming og sporstofftransport.
* Modeller for oppsprukne reservoarer.

Læringsutbytte

Emnet gir en innføring i matematisk formulering og bruk av spesielle reservoarsimuleringsteknikker, blant annet knyttet til metoder for økt oljeutvinning. Emnet omfatter:
1. Komposisjonelle reservoarsimuleringsmodeller med anvendelser innen ulike gassfortrengningsprosesser. Viktige parametere og deres anvendelse blir belyst i forhold til konsekvenser for resultater.
2. Alternative modeller for blandbar gassfortrengning
3. Vannbaserte modeller for polymer flømming og sporstofftransport
4. Modell for nærbrønnstrøm, inklusive ikke-Darcy strømning
5. Modeller for oppsprukne reservoarer.
Kunnskap:
Ved gjennomført emne vil kandidaten ha en utdypende forståelse av ulike modeller som kan anvendes i spesielle økt utvinningsmetoder. Kandidaten vil også tilegne seg kunnskap av de fysiske prosessene de ulike økte utvinningsmetoder innebærer og implikasjoner de ulike parametre har som inngår i modellene for prosessbeskrivelsene. Kandidaten vil også få trening i lesing av vitenskaplig artikler.
Ferdigheter:
Kandidaten etter gjennomført emne skal kunne
• Velge riktig simuleringsverktøy for problemstillingen som skal løses
• Analysere modellvalgets input parametre for riktig prosessbeskrivelse
• Anvende modellene med forhøyet selvsikkerhet
• Argumentere for valg av formulering og dens betydning for prosess-beskrivelse.
Generell kompetanse:
Kandidaten vil få et bedre innsikt i modellenes oppbygging og økt forståelse av de ulike modellparametrenes innvirkning i prosessbeskrivelsene. Kandidaten vil kunne formidle kunnskapen til andre og gå dypere inn i enkelt emne på egen hånd.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstudie og kollokvier, tidspunkt avtales av deltakerne. Emnet undervises hvert andre år.

Mer om vurdering

For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Forkunnskapskrav

TPG4160 Reservoarsimulering eller tilsvarende.

Kursmateriell

1. SPOR Monograph (M.).
2. Reservoir Simulation, SPE M. Vol.13.
3. Phase Behavior, SPE M. Vol.20.
4. Enhanced Oil Recovery, Prentice Hall.
5. Diverse artikler.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.