course-details-portlet

PG8405 - Modellering og simulering av produksjonssystemer og brønnkonstruksjon

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Emnet dekker teori og anvendelse av modellering og simulering av brønnkonstruksjon og petroleumsproduksjonssystemer for systemnivå eller komponentanalyser. Det fokuserer vanligvis på temaer som for eksempel strømningsytelsen til hydrokarbonproduksjonssystemer, feltstabilisering og kondisjonering av reservoarvæsker, brønnmekanikk og arkitektur, design og styrkeberegninger av brønnutstyr, problemer med strømning, temperatur og materialstyrke mens man borer, fullfører eller utfører intervensjon på brønnene. Kommersielle programvarer vil bli brukt eller tilpassede rutiner og programmer vil bli utviklet for å utføre analysene. Eksperimentelle og feltdata kan brukes til å kvalitetskontrollere de numeriske simuleringene når tilgjengelige. Emnet skal ha fokus på utvikling av digitale kompetanser og vil inkludere noen temaer om energieffektivisering, og ferdihetsoverføring for energiovergangen.

Læringsutbytte

Ingress: Studentene skal utvikle og / eller forbedre evnene til å utvikle eller bruke modeller og bruke simulatorer for å analysere brønnkonstruksjon og produksjonssystemer.

Kunnskap: Studentene skal forstå de fysiske prinsippene og den matematiske tilnærmingen som brukes i modellering og simulering av brønnkonstruksjon og produksjonssystemer. De skal utvikle generisk forståelse av kategorier av modeller og simulatorer, og mer spesifikt modeller og simulatorer brukt i analysen av brønnkonstruksjon og hydrokarbonproduksjonssystemer. De skal lære å skaffe, tilpasse, kvalitetskontrollere og utarbeide inputdata, og hvordan organisere simuleringsresultater. De bør også utvikle forståelse for migrering av data mellom simulatorer.

Ferdigheter: Studentene skal utvikle ferdigheter for å bruke kommersielle produksjonssimulatorer, skaffe og utarbeide inputdata og organisere outputdata. Studentene skal utvikle avanserte ferdigheter i modellering av relevante fysiske fenomener som oppstår i brønner og produksjonssystemer. Studentene skal utvikle avanserte ferdigheter i matematiske og numeriske prosedyrer som brukes i brønn- og produksjonssimulatorer. Studentene skal utvikle ferdigheter for å lage reduserte parametersimulatorer eller "proxy-modeller" som skal brukes i produksjonsoptimalisering og design-optimalisering.

Generell kompetanse: Studentene skal utvikle kunnskap og ferdigheter innen avansert modellering innen brønnkonstruksjon, brønn- og produksjonsteknologi. Studenten skal ha et godt utgangspunkt for å anvende kunnskapen som er oppnådd på andre områder som rørtransport og brønner av CO2 og hydrogen, og geotermiske brønner.

Læringsformer og aktiviteter

Emneplanen og inholdet skal defineres etter diskusjon mellom professoren og studenten(e) ved semesterstart. Emnet omfatter typisk forelesninger, diskusjoner, programmering, oppgaver og prosjekter. Emnet undervises på engelsk. Emnet undervises hvert andre år.

Mer om vurdering

Obligatoriske øvinger/arbeider gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. Sensur for emnet (sluttkarakteren) angis med karakter bestått / ikke bestått. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til ph.d.-studiet i ingeniørvitenskap, eller godkjenning av emneansvarlig.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Petroleumsproduksjon
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU