course-details-portlet

PG8405 - Modellering og simulering av produksjonssystemer og brønnkonstruksjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 50/100
Arbeider 50/100 A

Faglig innhold

Emnet dekker teori og anvendelse av modellering og simulering av brønnkonstruksjon og petroleumsproduksjonssystemer for systemnivå eller komponentanalyser. Det fokuserer vanligvis på temaer som for eksempel strømningsytelsen til hydrokarbonproduksjonssystemer, feltstabilisering og kondisjonering av reservoarvæsker, brønnmekanikk og arkitektur, design og styrkeberegninger av brønnutstyr, problemer med strømning, temperatur og materialstyrke mens man borer, fullfører eller utfører intervensjon på brønnene.
Kommersielle programvarer vil bli brukt eller tilpassede rutiner og programmer vil bli utviklet for å utføre analysene. Eksperimentelle og feltdata kan brukes til å kvalitetskontrollere de numeriske simuleringene når tilgjengelige.

Læringsutbytte

Ingress:
Studentene skal utvikle og / eller forbedre evnene til å utvikle eller bruke modeller og bruke simulatorer for å analysere brønnkonstruksjon og produksjonssystemer.

Kunnskap:
Studentene skal forstå de fysiske prinsippene og den matematiske tilnærmingen som brukes i modellering og simulering av brønnkonstruksjon og produksjonssystemer. De skal utvikle generisk forståelse av kategorier av modeller og simulatorer, og mer spesifikt modeller og simulatorer brukt i analysen av brønnkonstruksjon og hydrokarbonproduksjonssystemer. De skal lære å skaffe, tilstand, kvalitetskontrollere og utarbeide inputdata, og hvordan organisere simuleringsresultater. De bør også utvikle forståelse for migrering av data mellom simulatorer.

Ferdigheter:
Studentene skal utvikle ferdigheter for å bruke kommersielle produksjonssimulatorer, skaffe og utarbeide inputdata og organisere outputdata. Studentene skal utvikle avanserte ferdigheter i modellering av relevante fysiske fenomener som oppstår i brønner og produksjonssystemer. Studentene skal utvikle avanserte ferdigheter i matematiske og numeriske prosedyrer som brukes i brønn- og produksjonssimulatorer. Studentene skal utvikle ferdigheter for å lage reduserte parametersimulatorer eller "proxy-modeller" som skal brukes i produksjonsoptimalisering og design-optimalisering.

Generell kompetanse:
Studentene skal utvikle kunnskap og ferdigheter innen avansert modellering innen brønnkonstruksjon, brønn- og produksjonsteknologi.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er et selvstudieemne. Et problem og en arbeidsplan er definert mellom professoren og studentene ved semesterstart, og studentene skal utvikle den fra det grunnleggende til et passende kompleksitetsnivå. Noen orienteringsforedrag blir gitt etter behov. Emnet omfatter typisk diskusjoner, programmering, oppgaver og prosjekter.
Emnet undervises på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår muntlig avsluttende eksamen (50 %) og obligatoriske øvinger/arbeider (50 %). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele emnet (sluttkarakteren) angis med karakter bestått / ikke bestått. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til ph.d.-studiet i ingeniørvitenskap, eller godkjenning av emneansvarlig.

Kursmateriell

Bøker, forelesningsnotater, utvalgte artikler og publikasjoner.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 1
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Petroleumsproduksjon
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 50/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 50/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU