course-details-portlet

PG8300 - Formasjonsfysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 1 timer C

Faglig innhold

Emnet behandler sammenhenger mellom fysiske (primært akustiske, mekaniske og hydrauliske) egenskaper til porøse bergarter og deres mikrostruktur, og effekter av ytre variable, spesielt mekaniske spenninger. Tema som inkluderes i forelesningene vil være: Biots poroelastisitetsteori. Effektiv medium teori for faste stoff med sprekker/inklusjoner. Beskrivelse av porøse media som kornpakninger. Anisotropi. I tillegg behandles utvalgte emner som f.eks. fraktaler og selvorganisert kritikalitet, elektromagnetiske egenskaper til porøse media, eller plastisitet og lokalisering av mekaniske brudd.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Emnet skal gi fundamental forståelse av det fysiske og matematiske grunnlaget for ulike bergartsfysiske modeller, inkludert Biots poroelastistetsteori.

Ferdigheter: Studentene skal være i stand til å utvikle eller videreutvikle bergartsfysiske modeller, samt å implementere modeller i konkrete anvendte problemstillinger. Studentene skal kunne se begrensninger som ligger i eksisterende bergartsfysiske modeller, og kunne foreta en kritisk analyse av litteratur innen fagområdet.

Generell kompetanse: Studentene skal gi presentasjoner av en vitenskapelig artikkel og begrenset eget vitenskapelig arbeid innen et relevant tema, definert i fellesskap av student og faglærer(e).

Læringsformer og aktiviteter

Emnet foreleses annethvert år. Forelesninger og regneøvinger. Studentene skal gjennomføre en litteraturstudie over oppgitt tema med muntlig presentasjon, samt gjennomføre et begrenset forskningsarbeid i grupper eller alene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Muntlig eksamen vil telle 100 % av karakteren for emnet. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Solid bakgrunn i matematikk, fysikk og mekanikk.

Kursmateriell

Kompendier, presentasjoner, deler av boka "Petroleum Related Rock Mechanics" av E. Fjær et al. (2021).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIG4918 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Anvendt geofysikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU