PG8300 - Formasjonsfysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 25/100
Muntlig eksamen 75/100

Faglig innhold

Emnet behandler sammenhenger mellom fysiske (primært akustiske, mekaniske og hydrauliske) egenskaper til porøse bergarter og deres mikrostruktur, og effekter av ytre variable, spesielt mekaniske spenninger. Tema som inkluderes i forelesningene vil være: Biot's poroelastisitetsteori. Effektiv medium teori for faste stoff med sprekker/inklusjoner. Beskrivelse av porøse media som kornpakninger. Anisotropi. I tillegg behandles utvalgte emner som f.eks. fraktaler og selvorganisert kritikalitet, elektromagnetiske egenskaper til porøse media, eller plastisitet og lokalisering av mekaniske brudd.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kurset skal gi fundamental forståelse av det fysiske og matematiske grunnlaget for ulike bergartsfysiske modeller, inkludert Biot's poroelastistetsteori.

Ferdigheter: Studentene skal være i stand til å utvikle eller videreutvikle bergartsfysiske modeller, samt å implementere modeller i konkrete anvendte problemstillinger.

Studentene skal kunne se begrensninger som ligger i eksisterende bergartsfysiske modeller, og kunne foreta en kritisk analyse av litteratur innen fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet foreleses annethvert år. Forelesninger og regneøvinger. Studentene skal gjennomføre en litteraturstudie over oppgitt tema med muntlig presentasjon, samt gjennomføre et begrenset forskningsarbeid i grupper eller alene. Disse øvingene vil telle 25 % ved fastsettelse av karakteren.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen (75 %) og obligatoriske øvinger/arbeid (25 %). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele emnet (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng). Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

Solid bakgrunn i matematikk, fysikk og mekanikk.

Kursmateriell

Kompendier, presentasjoner, deler av boka "Petroleum Related Rock Mechanics" av E. Fjær et al. (2008).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIG4918 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 25/100
Høst ORD Muntlig eksamen 75/100 06.12.2017
Vår ORD Arbeider 25/100
Vår ORD Muntlig eksamen 75/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.