course-details-portlet

PG8300 - Formasjonsfysikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2022/2023

Faglig innhold

Emnet behandler sammenhenger mellom fysiske (primært akustiske, mekaniske og hydrauliske) egenskaper til porøse bergarter og deres mikrostruktur, og effekter av ytre variable, spesielt mekaniske spenninger. Tema som inkluderes i forelesningene vil være: Biots poroelastisitetsteori. Effektiv medium teori for faste stoff med sprekker/inklusjoner. Beskrivelse av porøse media som kornpakninger. Anisotropi. I tillegg behandles utvalgte emner som f.eks. fraktaler og selvorganisert kritikalitet, elektromagnetiske egenskaper til porøse media, eller plastisitet og lokalisering av mekaniske brudd.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Emnet skal gi fundamental forståelse av det fysiske og matematiske grunnlaget for ulike bergartsfysiske modeller, inkludert Biots poroelastistetsteori.

Ferdigheter: Studentene skal være i stand til å utvikle eller videreutvikle bergartsfysiske modeller, samt å implementere modeller i konkrete anvendte problemstillinger. Studentene skal kunne se begrensninger som ligger i eksisterende bergartsfysiske modeller, og kunne foreta en kritisk analyse av litteratur innen fagområdet.

Generell kompetanse: Studentene skal gi presentasjoner av en vitenskapelig artikkel og begrenset eget vitenskapelig arbeid innen et relevant tema, definert i fellesskap av student og faglærer(e).

Læringsformer og aktiviteter

Emnet foreleses annethvert år. Forelesninger og regneøvinger. Studentene skal gjennomføre en litteraturstudie over oppgitt tema med muntlig presentasjon, samt gjennomføre et begrenset forskningsarbeid i grupper eller alene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Muntlig eksamen vil telle 100 % av karakteren for emnet. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Solid bakgrunn i matematikk, fysikk og mekanikk.

Kursmateriell

Kompendier, presentasjoner, deler av boka "Petroleum Related Rock Mechanics" av E. Fjær et al. (2021).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIG4918 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Anvendt geofysikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU