course-details-portlet

PG8202 - Common Earth Modeling: Samtolkning og modellering av geofysiske og geologiske data i HC og mineralleting

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Anvendt magnetometri og gravimetri. Modellberegninger av tyngdefeltet og magnetfeltet basert på geologiske modeller. 3D modellering. Bruk av petrofysiske data og gefysiske data som grensebetingelser i undergrunnsmodellering. Bruk av filtreringsteknikker på data. Sammenheng mellom isostasi, topografi og geoide. Struktur av litosfæren. Temperatur i skorpe og øvre mantel.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Oppnå teoretisk og praktisk kunnskap om anvendelse av gravimetri og magnetometri for å forbedre geologiske modeller og tolkninger. Lage egne modellberegninger og geologiske snitt samt tolkningskart.

Ferdigheter:
Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten kunne
- utføre selvstendig 3D modelleringer av magnetiske og gravimetriske data
- forstå sammenheng mellom topografi, temperatur og tetthet i litosfæren
- viderutvikle tolkning av sammenheng mellom forskjellig geofysiske data

Generell kompetanse: Studentene skal forstå 3D tolkninger. De skal også lære seg selvkritiske analysemetoder, samt å presentere arbeid for andre.

Læringsformer og aktiviteter

Innledende forelesninger. Selvstudium av "case histories". Praktiske øvingsoppgaver i tolkning og dataprosessering, modellberegninger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår muntlig avsluttende eksamen (50 %) og obligatoriske øvinger (50 %). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele emnet (sluttkarakteren) angis med bestått/ikke bestått. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng). Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Geologi og bergteknikk (PHGEOL)
Ingeniørvitenskap (PHIV)
Petroleumsteknologi og anvendt geofysikk (PHPETR)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til ph.d.-studiet i ingeniørvitenskap, studieretning geofysikk eller geologi, eller godkjenning fra emneansvarlig.

Kursmateriell

Artikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geofysisk tolkning
  • Anvendt geofysikk
  • Geologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU