PG8202 - Geologisk anvendelse av gravimetri og magnetometri

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 50/100
Arbeider 50/100

Faglig innhold

Anvendt magnetometri og gravimetri. Modellberegninger av tyngdefeltet og magnetfeltet basert på geologiske modeller fra seismikk ("forward models"). 3D modellering. Bruk av petrofysiske data og seismiske data som grensebetingelser i bassengmodellering. Bruk av filtreringsteknikker på data. Sammenheng mellom isostasi, topografi og geoide. Struktur av litosfæren. Temperatur i skorpe og øvre mantel.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Oppnå teoretisk og praktisk kunnskap om anvendelse av gravimetri og magnetometri for å forbedre geologiske modeller og tolkninger. Lage egne modellberegninger og geologiske snitt samt tolkningskart.

Ferdigheter:
Etter gjennomført og bestått emne skal kandidaten kunne
- utføre selvstendig 3D modelleringer av magnetiske og gravimetriske data
- forstå sammenheng mellom topografi, temperatur og tetthet i litosfæren
- viderutvikle tolkning av sammenheng mellom forskjellig geofysiske data

Generell kompetanse: Studentene skal forstå 3D tolkninger. De skal også lære seg selvkritisk analysemetoder, samt å presentere arbeid for andre.

Læringsformer og aktiviteter

Innledende forelesninger. Selvstudium av "case histories". Praktiske øvingsoppgaver i tolkning og dataprosessering, modellberegninger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår muntlig avsluttende eksamen (50 %) og obligatoriske øvinger (50 %). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele emnet (sluttkarakteren) angis med bestått/ikke bestått. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng). Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Geologi og bergteknikk (PHGEOL)
Ingeniørvitenskap (PHIV)
Petroleumsteknologi og anvendt geofysikk (PHPETR)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til ph.d.-studiet i petroleumsteknologi og anvendt geofysikk eller faglærers godkjenning.

Kursmateriell

Artikler.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100
Høst ORD Arbeider 50/100
Vår ORD Muntlig eksamen 50/100
Vår ORD Arbeider 50/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.