course-details-portlet

PG8108 - Geofysisk inversjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Metoder for å modellere elektromagnetisk og seismisk bølgeutbredelse i en-dimensjonale og tre-dimensjonale anisotrope media. Inversjon defineres som et modelltilpasningsproblem med ukjente parametre som estimeres ved hjelp av Bayes estimering eller sannsynlighetsmaksimering (maximum likelihood). Numerisk løsning av lineær og ulineære minstekvadratsproblem. Parameterestimering og migrasjon i anisotrope media for elektromagnetiske og elastiske bølger.

Læringsutbytte

Kunnskap: Studenten skal ha innsikt i grunnleggende teori for geofysisk avbildning og inversjon. Dette inkluderer hovedtyper av dybdeavbildning (Kirchhoff, bølgeligning), ulike tilnærminger til inversjon (deterministisk, statistisk), og grunnleggende prinsipper bak simultan koblet inversjon (seismikk, EM og gravitasjon).
Ferdigheter: Studenten skal ha evne til å utvikle metoder for seismisk og elektromagnetisk dybdeavbildning og inversjon, både teoretisk og numerisk, som en del av eget ph.d.-prosjekt.
Generell kompetanse: Studenten skal ha generell innsikt i bruk av geofysisk avbildning og inversjon innen petroleumsleting og produksjon, samt muligheter og begrensninger ved ulike metoder.


Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises etter avtale med faglærer. Emnet blir undervist hvis det melder seg minst 3 studenter. Forelesninger, kollokvier og selvstudium.

Mer om vurdering

For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)
Petroleumsteknologi og anvendt geofysikk (PHPETR)

Forkunnskapskrav

Krever opptak til ph.d.-studiet i ingeniørvitenskap, studieretning geofysikk, eller godkjenning fra emneansvarlig. Emnet krever god kunnskap i matematikk.

Kursmateriell

Utvalgte tidsskriftartikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  12.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 6
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 11

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Seismikk
  • Anvendt geofysikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU