course-details-portlet

PED6665 - Læringsteknologi for synshemmede

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 2 dager

Faglig innhold

Målgruppe:

- Personer under masterutdanning i spesialpedagogikk. Studieretning synspedagogikk
- Personer som ønsker videreutdanning innen læringsteknologi for personer med synshemming. Det kan f.eks. være lærere i ulike skoleslag og rådgivere hos NAV hjelpemiddelsentral
- Synspedagoger som ønsker spesialisering på læringsteknologi for personer med synshemming

Faglig innhold:

Det er en pågående digital revolusjon i skolen. Som student på dette emnet kan du tilegne deg kunnskap, ferdigheter og kompetanse om læringsteknologi for personer med synshemning. Sentralt i faget vil være hvordan læringsteknologi kan brukes for å få gode pedagogiske løsninger.

Sentrale tema i kurset er:

- IKT og læring
- universell utforming av IKT-systemer
- kompenserende teknikker for synshemmede i bruk av teknologi
- forstørringsprogrammer
- skjermlesere
- CCTV
- interaktive tavler og synshemmede
- nettbrett og telefoner for personer med synshemming
- digitale lære- og lydbøker for personer med synshemming
- tilpasning og bruk av MS Windows for personer med synshemming
- Mac OS for personer med synshemming
- Chrome OS for personer med synshemming
- Koding/programmering i skolen
- IKT i barnehagen
- Teknologiske trender innen læringsteknologien.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studentene:

- har inngående kunnskap om eksisterende hjelpemiddelteknologi for synshemmede
- har avansert kunnskap om universell utforming av IKT-systemer
- har inngående kunnskap om hvilke muligheter synshemmede har for å benytte generell undervisningsteknologi
- har inngående kunnskap om synshemmedes rettigheter i opplæringsloven §§ 2-14 og 3-10, samt Folketrygdloven § 10

Ferdigheter

Studentene:

- kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder om læringsteknologi, og anvende disse til å tilrettelegge digitale hjelpemidler for personer med ulike typer synshemming
- kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet læringsteknologi, og gi råd på individnivå omkring bruk av kompensatoriske teknikker i bruk av læringsteknologi
- kan tilpasse undervisningsopplegg for synshemmede hvor digitale hjelpemidler er sentralt
- kan anvende kunnskap om punktskrift og synskartlegging for å tilpasse teknologi til synshemmede

Generell kompetanse

Studentene:

- kan kommunisere om problemstillinger vedrørende fagområdet "opplæring og tilrettelegging av læringsteknologi for barn, unge og voksne med synshemming både med spesialister og til allmennheten

Læringsformer og aktiviteter

Samlinger: Det er tre obligatoriske samlinger hver på 4 dager. To av samlingene er lagt til Statped midt, Trondheim, og en til Statped sørøst, Oslo (forbehold om endring på dette). Samlingene er en kombinasjon av forelesninger og praktiske IKT-øvinger.

Praksis: Studentene skal ha praksis på en av lokasjonene til Statped. Studentene skal gi veiledning i bruk av digitale hjelpemidler til personer med synshemming. Dette kan være barn/unge/voksne som deltar på kurs, i en utredning, eller lignende. Forarbeid, gejnnomføring og etterarbeid med rapport, skal til sammen utgjøre en arbeidsuke.

Praktiske ferdigheter. Studentene skal dokumentere egne ferdigheter i bruk av læringsteknologi for synshemmede. Dette er ferdigheter som studentene arbeider med både på samlingene og mellom samlingene. Ferdighetene blir testet i en kort, praktisk prøve på siste samling.

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte på tre obligatoriske samlinger over tilsammen 12 dager
  • Godkjent emneoppgave
  • Godkjent praksisrapport
  • Dokumentasjon av praktiske ferdigheter

Mer om vurdering

Faglige krav for å bli vurdert og for å få avlegge eksamen:

- Deltatt på tre obligatoriske samlinger over til sammen 12 dager.
- Godkjent emneoppgave. Oppgaven skal utarbeides individuelt og ha et omfang på 6- 8 sider.
- Godkjent praksis og praksisrapport på 4 – 6 sider.
- Godkjent egenferdigheter. Dette blir testet på tredje samling.

Krav som stilles til emneoppgave, praksis og egenferdigheter blir gjennomgått i fellessamlingene.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Spesialpedagogikk (MPRSPED)

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

Personer med bachelorgrad eller tilsvarende vil bli prioritert. Antall studenter avgrenses til 15 personer. (minimum 8)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PED6668 20.0 01.09.2017
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  20.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Pedagogikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for pedagogikk og livslang læring

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU