course-details-portlet

PD6015 - Tjenestedesign for bedre digitalisering i helse

Om emnet

Nytt fra studieåret 2022/2023

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 40/100 20 minutter
Mappe/sammensatt vurdering 60/100

Faglig innhold

Emnet har som formål å øke kompetansen om digitalisering i et helhetlig tjenesteperspektiv og dermed muligheten for å skape verdi både for mottaker og leverandør av helsetjenester. Dette vil øke evnen til å gi like muligheter for bruk uavhengig av preferanser og digital kompetanse, og ikke minst øke kompetansen om å designe og kritisk vurdere digitale løsninger skapt for helsesektor.

Innretninger og organisering av faget er valgt med utgangspunkt i målgruppens hverdag og mulighet til å delta i undervisning samtidig som de jobber. Underveis i kurset er det lagt opp til at kursdeltakeren skal ha tett dialog med og forankre prosjektarbeidet hos sin virksomhet. Målet med prosjektarbeidet er tredelt: (1) kursdeltakeren lærer å koble digitalisering i helse opp mot tjenestedesign (2) virksomheten skal ha direkte nytte av sluttresultatet, og (3) virksomheten bygger viktig kompetanse som de tar med seg i sitt videre arbeid. Det vil være en fordel for virksomheten om flere kolleger tar emnet samtidig.

Læringsutbytte

Kunnskap

  • Kandidaten er i stand til å gjøre nytte av sentrale verktøy i tjenestedesign
  • Kandidaten kan kritisk evaluere digitale tjenester på bakgrunn av sosiale, juridiske og etiske aspekter.
  • Kandidaten kan bidra til å implementere tjenesteutvikling og kjenne til sentrale utfordringer og muligheter i samskapingsprosesser.

Ferdigheter

  • Kandidaten kan ta velbegrunnede beslutninger om digitaliseringsprosessen
  • Kandidaten kan bidra med å a) vurdere, designe, implementere og styre helserelatert IKT, b) jobbe i tverrfaglige team med digitaliseringsprosesser, c) bruke relevante samskapingsmetodikker, og d) utnytte brukerinnsikt for å implementere endringer

Generell kompetanse:

  • Kandidaten kan jobbe i tverrfaglige og tverrsektorielle team
  • Kandidaten kan gjøre nytte av digitale verktøy for samskaping
  • Kandidaten kan utfordre etablerte mønstre i tjenesteleveranser

Læringsformer og aktiviteter

Emnet vil organiseres som samlingsbasert modulert undervisning som gir innføring i sentrale metoder og teknikker for helhetlig og samskapende tjenestedesign, samt utforskende arbeid gjort av studentene som søker å løse konkrete case i en digital helsefaglig kontekst med reelle brukere. Samlingene vil være både fysiske og digitale.

Hver samling har elementer av teori, workshop med caser som er praksisnære, samt at vi gjør bruk av visuelle verktøy og konkret utviklingsarbeid i og mellom samlingene. Temaet for oppgaver, øvinger og prosjektarbeid vil i stor grad være basert på virksomhetenes behov. Det vil si at øvingsoppgavene og prosjektarbeidet knyttes til konkrete caser som er aktuelle og relevante for den enkelte virksomheten. Det betyr at kursdeltakerne i praksis er på jobb under kurset, og kan ta med seg resultatet hjem til sin virksomhet og bruke det direkte i videreutviklingen av produktene eller tjenestene som de tilbyr til sine kunder/brukere.

Mer om vurdering

Emnet vil bestå av fire moduler som hver vil avsluttes med en obligatorisk innlevering.

Endelig vurderingsform er mappevurdering som vil bestå av et utvalg av arbeider fra de fire modulene, etterfulgt av en muntlig eksamen.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Interaksjonsdesign
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Mappe/sammensatt vurdering 60/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 40/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU