course-details-portlet

PD6014 - Strategisk design og scenariebygging

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Prosjektrapport
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Prosjektrapport 100/100

Faglig innhold

Det er et økende fokus på anvendelsen av designmetodikk på et strategisk nivå i organisasjoner, mye på grunn av inkorporeringen av designmetodikk i bla. innovasjonsarbeid og forretningsutvikling (design thinking og lean startup). Dette har ført til et ønske om å forstå og anvende designtilnærminger i en organisasjon på høyere nivå, med utforskning av hvor og hvordan design kan tilføre verdiskaping i nye/strategiske kontekster. Strategisk design og scenariebygging er en ny fagretning som blant annet omfatter hvordan man leder og gjennomfører transformative prosesser i egen organisasjon med ansatte, kunder og partnere i sentrum. Kompetanse i strategisk design og scenariebygging etterspørres nettopp fordi det ansees som en forutsetning for å lykkes med digitalisering og digital transformasjon i en tid preget av høy usikkerhet og lite forutsigbarhet, og for å kunne utvikle fremtidsrettede, samfunnsnyttige og konkurransedyktige virksomheter og tilhørende tjenester.

Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten ha utvidet forståelse og evne til å

 • legge til rette for endring og transformasjon gjennom en designdrevet prosess
 • involvere ansatte, partnere og andre roller inn i digitaliseringsprosesser, og kunne skape nye og verdiskapende systemer, tjenester og/eller businessmodeller som gagner mennesker, leverandører, organisasjon og samfunn som helhet.

Deltakerne vil sitte igjen med både teoretisk kunnskap og praktiske erfaring og verktøy tilknyttet digitalisering og strategiske transformative prosesser.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten:

Kunnskap:

 • Kunne beskrive hva strategisk design innebærer.
 • Ha kunnskap om relevante teorier og modeller for strategisk design.
 • Kjenne til hvordan man jobber med strategisk design og scenariebygging i forhold til fremtidens teknologiske muligheter.
 • Ha kunnskap om forutsetninger for vellykkede endringsprosesser (ledelse, forankring,beslutningsgrunnlag, organisering, kreativitet) som til slutt gagner sluttbruker, tjenesteyter og samfunn).
 • Kjenne til grunnleggende tematikk innen strategisk design i form av å realisere verdien av design og designtankegang i større organisasjoner og bedrifter; inkludert fremtidsrettet konkurransesituasjoner, endring og systemtankegang.
 • Forstå verdien av visuell formidling av kompleks kunnskap.

Ferdigheter:

 • Kunne identifisere sentrale prinsipper i strategisk designtekning.
 • Kunne anvende designprinsipper i en strategisk kontekst.
 • Kjenne til sentrale verktøy for scenariebygging og hvordan disse kan brukes strategisk.
 • Ha kunnskap om hvordan man kan benytte strategisk design og scenariebygging inn i sin bedrift eller område.

Generell kompetanse:

 • Ha forutsetninger for å lykkes med verdiskaping gjennom design.
 • Kunne gjøre nytte av designprinsipper i utvikling av strategi og i strategiske beslutninger.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset er lagt opp som 2+2 dagers fysiske samlinger med digital veiledning mellom samlingene.

Faget vil vurderes basert på oppgave som leveres inn i etterkant av gjennomført samlinger. Temaet for oppgaven vil være basert på virksomhetens case. Det vil i tillegg gjennomføres andre øvelser under samlingene med generelle problemstillinger for å styrke synergier på tvers av deltakerne.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppmøte på samling 1 og 2

Mer om vurdering

Obligatorisk deltagelse på Samling 1 og 2 blir registert som godkjent/ikke godkjent. Arbeidet består av en skriftlig prosjektrapport som etter hovedregel leveres i gruppe. Individuell levering kan unntaksvis avtales med emneansvarlig. Ved gruppeinnlevering gis samme karakter til alle gruppemedlemmene.

I tillegg til den skriftlige prosjektrapporten inngår en obligatorisk 20 minutter muntlig presentasjon av arbeidet. Den muntlige presentasjonen kan være justerende for vurdering av rapporten.

Manglende oppmøte/deltagelse på samlinger og undervisning vil kunne vurderes på grunnlag av søknad til Institutt for design.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Oppdragsbasert videreutdanning AD-fakultetet - høyere grads nivå (ARDEVU)
Teknologiledelse og digital omstilling (MTDO)

Forkunnskapskrav

Opptakskravet er todelt:

 1. Fullført grad på 180 studiepoeng
 2. Minimum to års relevant arbeidserfaring

Du må dokumentere arbeidsforhold med attest fra din arbeidsgiver som beskriver type jobb og arbeidsoppgaver, stillingsprosent og varighet.

Hvis du ikke har en bachelorgrad eller tilsvarende fullført utdanning på minst 180 studiepoeng, kan du be om realkompetansevurdering av opptaksgrunnlaget ditt.

Kursmateriell

Kursmateriell vil bli gjort tilgjengelig ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Designstrategier
 • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Administrativ enhet
Seksjon for utdanningskvalitet og læringsmiljø

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Prosjektrapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Prosjektrapport 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU