course-details-portlet

PD6010 - Artificial intelligence and Design Thinking

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100 1 semestre A

Faglig innhold

Emnet gir innføring i kunstig intelligens, dets virkemåte og mulighetsrom. I tillegg gis det innføring og praktisk trening i designtenkning og designprinsipper for interaksjon med AI-systemer. Emnet fokuserer på mulighetene som oppstår som følge av teknologiutvikling, kunstig intelligens og digitalisering i fremtidens tjenester og produkter. Det gjør kandidaten i stand til å benytte designmetodikk og kunstig intelligens til å designe og spesifisere fremtidsrettede systemer, tjenester og produkter som skaper merverdi for enkeltmennesker, organisasjoner og samfunn.

Temaet for oppgaver, øvinger og prosjektarbeid vil i stor grad være basert på virksomhetens behov. Det vil si at øvingsoppgavene og prosjektarbeidet knyttes til konkrete caser som er aktuelle og relevante for virksomheten. Det betyr at kursdeltakerne i praksis er på jobb under kurset, og kan ta med seg resultatet hjem til sin virksomhet og bruke det direkte i videreutviklingen av tjenestetilbudet som de tilbyr.

Læringsutbytte

Emnet gir innføring i kunstig intelligens, dets virkemåte og mulighetsrom. I tillegg gis det innføring og praktisk trening i designtenkning og designprinsipper for interaksjon med AI-systemer. Emnet fokuserer på mulighetene som oppstår som følge av teknologiutvikling, kunstig intelligens og digitalisering i fremtidens tjenester og produkter. Det gjør kandidaten i stand til å benytte designmetodikk og kunstig intelligens til å designe og spesifisere fremtidsrettede systemer, tjenester og produkter som skaper merverdi for enkeltmennesker, organisasjoner og samfunn.Kunnskap:

Etter å ha gjennomført emnet, skal kandidaten

-kunne forstå hva kunstig intelligens er, teknologiens virkemåte og mulighetsrom

-kunne beskrive designtenkning som metode, samt nytteverdien av den

-kunne forstå merverdien av å la mennesker og AI komplementere hverandre

-ha kunnskap om sentrale prinsipper for analyse og presentasjon av AI-data

-ha kunnskap om hvordan bygge tillit i AI-systemerFerdigheter:

Etter å ha gjennomført emnet, skal kandidaten

kunne bruke designtenkning for å se mulighetsrommet i bruk av AI-teknologi

ha trening i anvendelse av prinsipper og bruk av ulike designmetoder for å utvikle nye innovative løsninger som benytter AI-data

kunne, tolke og analysere AI-data og transformere og presentere disse for brukere

kunne foreslå mulige løsninger hvor mennesker og AI komplementerer hverandreGenerell kompetanse:

Etter å ha gjennomført emnet, skal kandidaten ha utvidet forståelse og evne til å skape nye og verdiskapende digitale tjenester og produkter basert på kunstig intelligens ved hjelp av designtenkning som metode.

Læringsformer og aktiviteter

All undervisning og aktivitet er obligatorisk.

September 2020:
Nettbasert undervisning fra NTNU Trondheim - 7,5 timer. Arbeid med prosjektoppgave individuelt eller i gruppe - 15 timer.
Samling 1 i Trondheim - 15 timer

Oktober 2020:
Nettbasert undervisning fra NTNU Trondheim 7,5 timer
Arbeid med prosjektoppgave individuelt eller i gruppe - 40 timer

November 2020
Samling 2 i Trondheim - 15 timer

November/Desember 2020
Arbeid med prosjekt - 100 timer

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte Samling 1+2
  • Oppmøte nettbasert undervisning 1+2

Mer om vurdering

Obligatorisk deltagelse på Samling 1 og 2 blir registrert som godkjent/ikke godkjent. Deltagelse på nettbasert undervisning blir registrert som godkjent/ikke godkjent. Arbeider består av av en skriftlig prosjektrapport som kan leveres individuelt eller i gruppe. Dersom man velger gruppeinnlevering, vil samme karakter gis til alle gruppemedlemmer. Manglende oppmøte/deltagelse på samlinger og undervisning vil kunne vurderes på grunnlag av søknad til Institutt for design.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Oppdragsbasert videreutdanning AD-fakultetet - høyere grads nivå (ARDEVU)

Forkunnskapskrav

Minimum fullført bachelorgrad i tillegg til 2 års relevant yrkeserfaring

Kursmateriell

Oppgis ved studiestart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU