course-details-portlet

PD6009 - Tjenestedesign for arbeidslivet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100 1 semestre ALLE

Faglig innhold

Emnet tar for seg designprinsipper innen tjenestedesign og hvordan disse kan tilpasses arbeid i egen virksomhet innen offentlig eller privat sektor for å oppnå gode brukeropplevelser på tvers av ulike kontaktpunkter. Engasjement og bevissthet rundt samskaping, endring og tverrfaglige team spiller en sentral rolle i dette emnet. Det fokuserer også sterkt på muligheten som oppstår som følge av teknologiutvikling og digitalisering i fremtidens tjenester.

Temaet for oppgaver, øvinger og prosjektarbeid vil i stor grad være basert på virksomhetens behov. Det vil si at øvingsoppgavene og prosjektarbeidet knyttes til konkrete caser som er aktuelle og relevante for virksomheten. Det betyr at kursdeltakerne i praksis er på jobb under kurset,og kan ta med seg resultatet hjem til sin virksomhet og bruke det direkte i videreutviklingen av tjenestetilbudet som de tilbyr.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter å ha gjennomført emnet
● kan kandidaten beskrive hva design av tjenester innebærer
● kan kandidaten identifisere sentrale prinsipper (brukersentrert, samskapende, helhetlig, visuelt, testet) innen tjenestedesign
● kan kandidaten visualisere og delta aktivt i en tjenestedesignprosess
● har kandidaten kunnskap om forutsetninger for vellykkede endringsprosesser (ledelse, forankring, beslutningsgrunnlag, organisering, kreativitet) som til slutt gagner sluttbruker, tjenesteyter og samfunn
● har kandidaten kunnskap om hvordan teknologi og digitalisering kan skape nye og bedre tjenester
Ferdigheter:
Etter å ha gjennomført emnet
● har kandidaten trening i anvendelse av prinsipper og bruk av ulike metoder for tjenesteutvikling
● kan kandidaten formulere en problemstilling og videre planlegge en tjenestedesignprosess
● kan kandidaten dokumentere, tolke og analysere innsiktsdata
● kan kandidaten inkludere relevante aktører samt møte deres ønsker og behov i designprosessen og utvikle løsningsforslag for forbedret eller ny tjeneste
● kan kandidaten benytte tjenestedesignmetodikken inn i sin virksomhet
Generell kompetanse:
Etter å ha gjennomført emnet har kandidaten utvidet forståelse og evne til å skape nye og verdiskapende tjenester som gagner sluttbruker, tjenesteyter og samfunn

Læringsformer og aktiviteter

Kursdeltakere settes sammen i grupper slik at det blir en riktig gruppesammensetning av folk fra ulike bedrifter og virksomheter.

Nettbasert undervisning fra NTNU Trondheim februar, 7,5 timer

Arbeid med prosjektoppgave, februar, 15 timer

Samling 1, 14.-15. april, 15 timer

Nettbasert undervisning, mars, 7,5 timer

Arbeid med prosjekt, mars, 40 timer

Samling 2, Trondheim, 19.-20 mai, 15 timer

Arbeid med prosjekt, mai, 100 timer

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte Samling 1+2
  • Oppmøte nettbasert undervisning 1+2

Mer om vurdering

Obligatorisk deltagelse på Samling 1 og 2 blir registert som godkjent/ikke godkjent. Deltagelse på nettbasert undervisning blir registert som godkjent/ikke godkjent. Arbeider består av en skriftlig prosjektrapport som kan leveres individuelt eller i gruppe. Dersom man velger gruppeinnlevering, vil samme karakter gis til alle gruppemedlemmene.

Manglende oppmøte/deltagelse på samlinger og undervisning vil kunne vurderes på grunnlag av søknad til Institutt for design.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Oppdragsbasert videreutdanning AD-fakultetet - høyere grads nivå (ARDEVU)

Forkunnskapskrav

Minimum fullført bachelorgrad i tillegg til to års relevant yrkeserfaring.

Kursmateriell

This Is Service Design Doing: Applying Service Design Thinking in the Real World (Stickdorn, et al, 2018)

Artikler og videomateriale gjøres tilgjengelig ved studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)

-

Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100 ALLE

Utlevering 27.11.2020

Innlevering 03.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU