course-details-portlet

PD6009 - Tjenestedesign og innovasjon for arbeidslivet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100 1 semestre ALLE

Faglig innhold

Emnet tar for seg designprinsipper innen tjenestedesign og hvordan disse kan tilpasses arbeid i egen virksomhet innen offentlig eller privat sektor for å oppnå gode brukeropplevelser på tvers av ulike kontaktpunkter. Engasjement og bevissthet rundt samskaping, endring og tverrfaglige team spiller en sentral rolle i dette emnet. Det fokuserer også sterkt på muligheten som oppstår som følge av teknologiutvikling og digitalisering i fremtidens tjenester. Temaet for oppgaver, øvinger og prosjektarbeid vil i stor grad være basert på virksomhetens behov. Det vil si at øvingsoppgavene og prosjektarbeidet knyttes til konkrete caser som er aktuelle og relevante for virksomheten. Det betyr at kursdeltakerne i praksis er på jobb under kurset,og kan ta med seg resultatet hjem til sin virksomhet og bruke det direkte i videreutviklingen av tjenestetilbudet som de tilbyr.

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter å ha gjennomført emnet

● kan kandidaten beskrive hva design av tjenester innebærer

● kan kandidaten identifisere sentrale prinsipper (brukersentrert, samskapende, helhetlig, visuelt, testet) innen tjenestedesign

● kan kandidaten visualisere og delta aktivt i en tjenestedesignprosess

● har kandidaten kunnskap om forutsetninger for vellykkede endringsprosesser (ledelse, forankring, beslutningsgrunnlag, organisering, kreativitet) som til slutt gagner sluttbruker, tjenesteyter og samfunn ● har kandidaten kunnskap om hvordan teknologi og digitalisering kan skape nye og bedre tjenester

Ferdigheter: Etter å ha gjennomført emnet

● har kandidaten trening i anvendelse av prinsipper og bruk av ulike metoder for tjenesteutvikling

● kan kandidaten formulere en problemstilling og videre planlegge en tjenestedesignprosess

● kan kandidaten dokumentere, tolke og analysere innsiktsdata

● kan kandidaten inkludere relevante aktører samt møte deres ønsker og behov i designprosessen og utvikle løsningsforslag for forbedret eller ny tjeneste

● kan kandidaten benytte tjenestedesignmetodikken inn i sin virksomhet

Generell kompetanse: Etter å ha gjennomført emnet har kandidaten utvidet forståelse og evne til å skape nye og verdiskapende tjenester som gagner sluttbruker, tjenesteyter og samfunn

Læringsformer og aktiviteter

Kursdeltakere velger case selv eller i samarbeid med undervisere, basert på egen bakgrunn, arbeidserfaring og læringsmål. Casene danner grunnlaget for utforskning ved hjelp av kjent tjenestedesign-metodikk.

Undervisningen er samlingsbasert, med forelesere både fra NTNU Trondheim og NTNU Gjøvik. Det bestemmes i god tid om samlingene gjennomføres fysisk eller digitalt.

Arbeid med prosjektoppgave 15 timer

Samling 1, 15 timer

Nettbasert undervisning mellom samling 1 og 2 inkludert kollokvie og veiledning, 7,5 timer

Arbeid med prosjekt 40 timer

Samling 2, Trondheim 15 timer

Arbeid med prosjektrapport før innlevering: 100 timer

Midtveis og slutt-presentasjon

Obligatoriske aktiviteter

  • Oppmøte Samling 1+2
  • Oppmøte nettbasert undervisning 1+2

Mer om vurdering

Obligatorisk deltagelse på Samling 1 og 2 blir registert som godkjent/ikke godkjent. Deltagelse på nettbasert undervisning blir registert som godkjent/ikke godkjent. Arbeider består av en skriftlig prosjektrapport som kan leveres individuelt eller i gruppe. Dersom man velger gruppeinnlevering, vil samme karakter gis til alle gruppemedlemmene.

Manglende oppmøte/deltagelse på samlinger og undervisning vil kunne vurderes på grunnlag av søknad til Institutt for design.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Oppdragsbasert videreutdanning AD-fakultetet - høyere grads nivå (ARDEVU)
Teknologiledelse og digital omstilling (MTDO)

Forkunnskapskrav

Minimum fullført bachelorgrad i tillegg til to års relevant yrkeserfaring.

For at kurset skal telle som en del av MTDO-masteren, må bachelorgraden være innenfor en av de tekniske fagene som er godkjent av MTDO.

Kursmateriell

This Is Service Design Doing: Applying Service Design Thinking in the Real World (Stickdorn, et al, 2018) Artikler og videomateriale gjøres tilgjengelig ved studiestart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Designstrategier
  • Designmetodikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for design

Administrativ enhet
Prorektor for utdanning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100 ALLE

Utlevering
11.04.2024

Innlevering
23.04.2024


12:00


16:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU