course-details-portlet

PARA1012 - Helserett

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 5 timer A

Faglig innhold

Emnet gir en generell innføring i helserett.

 • Juridisk metode, regler, rettigheter og plikter
 • Helsetjenestens ansvar
 • Helsepersonellets ansvar
 • Pasientrettigheter
 • Pasient- og brukerrettighetsloven, psykisk helsevernlov
 • Helse og omsorgstjenesteloven

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

 • Gjør rede for lover,forskrifter og regelverk som regulerer og ligger til grunn for yrkesutførelsen i prehospitale tjenester
 • Har kunnskap om hvordan organisatoriske, økonomiske og juridiske rammer påvirker arbeidet i helsevesenet.

Ferdigheter:

Kandidaten

 • Vurderer og konkluderer juridiske problemstillinger knyttet til helsevesenet.

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • Har evne til å reflektere rettslig, faglig og etisk i utfordrende situasjoner
 • Vurdere og begrunne egne valg

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen i emnet er samlingsbasert. Forelesninger og ulike studentaktive metoder

Obligatoriske aktiviteter

 • 2 skriftlige oppgaver
 • 80 % nærværsplikt på samlinger

Mer om vurdering

Individuell hjemmeeksamen.

Obligatoriske arbeidskrav:

 • To skriftlige oppgaver
 • Krav om minst 80 % nærværsplikt på samlinger i emnet

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Obligatoriske arbeidskrav er som hovedregel gyldig i et kalenderår, men man kan søke instituttet om utvidet varighet.

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon: I påfølgende semester og i henhold til eksamensplan.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Nasjonal paramedic-utdanning (ÅRPARAMED)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav: Krever opptak til Nasjonal paramedic-utdanning (ÅRPARAMED).

Kursmateriell

Kursmateriell publiseres i emnets Blackboardrom.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PAG1002 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helsevitenskap
 • Helse- og sosialfag
 • Rettsvitenskap
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering
07.05.2024

Innlevering
07.05.2024


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU