course-details-portlet

PARA1012 - Helserett

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 5 timer A

Faglig innhold

Helsevesenet er en grunnpilar i den norske velferdsstaten. De prinsippene som helsevesenet er bygget på, følger av lover, forskrifter, rettspraksis, forvaltningspraksis og alminnelige rettsprinsipper. Helselovgivningen har de siste årene vært i støpeskjeen. Fra 2001 har flere nye lover trådt i kraft, bl.a. helsepersonelloven, pasientrettighetsloven og psykisk helsevernlov. Det pågår fremdeles endringer i lovverket innen helsesektoren. Det aktuelle lovverket har stor betydning både for personell som jobber på ulike forvaltningsnivå innen helse- og sosialtjenesten, og for personell som utøver pasientrettet virksomhet. Emnet gir først og fremst en generell innføring i helseretten. Spørsmål om organisering, finansiering og mer helsepolitiske målsettinger vil også inngå i studiet.

Juridisk metode, regler, rettigheter og plikter
- juridisk metode - rettskildespørsmål
- rettsregler, rettigheter og plikter
- rettssikkerhet
- et historisk perspektiv på pasientrettighetene
- forholdet mellom profesjonsetikk og lov

Helsepersonells ansvar
- helsepersonelloven, pasientrettighetsloven, psykisk helsevernlov, spesialisthelsetjenesteloven og kommunehelsetjenesteloven
- de ulike implikasjoner av offentlig godkjenning/autorisasjon
- ansvarsbegrepet
- forsvarlighetskravet
- kvalitetssikring
- dokumentasjon
- taushetsplikt
- tilsyn
- sanksjoner

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten
- Har kunnskap om hvordan lovverket regulerer helsepersonells plikter og rettigheter.
- Har kunnskap om hvordan organisatoriske, økonomiske og juridiske rammer påvirker arbeidet i helsevesenet.
- Har kunnskap om rettsreglene innenfor helseretten.

Ferdigheter:
Kandidaten
- Vurderer og konkluderer juridiske problemstillinger knyttet til helsevesenet.

Generell kompetanse:
Kandidaten:
- Viser forståelse for samspillet mellom de konkrete rettsreglene og det rettsfeltet de skal regulere.
- Viser forståelse for hvordan ulike rettslige, faglige og etiske avveininger fører til behov for ulike typer regler.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet omfatter 2 + 2 dager med fysisk samling. Samlingene kan bestå av forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser, diskusjoner og framlegg. Utenom samlingsdagene skal studentene studere pensumlitteratur og arbeide i grupper med obligatoriske gruppeoppgaver.

Obligatoriske arbeidskrav:
1) En gruppeoppgave som vurderes som godkjent/ikke godkjent.
2) En individuell oppgave som vurderes som godkjent/ikke godkjent.
3) Det er krav om minst 80 % tilstedeværelse på emnets samlinger for å kunne fremstille seg til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav: to gruppeoppgaver
  • Obligatorisk arbeidskrav: 80 % tilstedeværelse på samlinger

Mer om vurdering

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
I påfølgende semester.

Vurderingsformer:
Individuell skriftlig hjemmeeksamen på 5 timer.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nasjonal paramedic-utdanning (ÅRPARAMED)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav: Krever opptak til Nasjonal paramedic-utdanning (ÅRPARAMED)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Medisin, helse- og sosialfag
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering 30.10.2020

Innlevering 30.10.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU