course-details-portlet

PARA1011 - Kommunikasjon og etikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 2 dager ALLE

Faglig innhold

I dette emnet
- vektlegges etikk, kommunikasjon og samhandling
- belyses generell etisk teori og anvendt etikk knyttet til etiske
problemstillinger i praksis
- gis opplæring i bruk av etiske refleksjonsmodeller for å kunne ta
faglig begrunnede beslutninger i etiske dilemmaer i yrkeshverdagen
- vektlegges samhandling og kommunikasjon med pasienter og pårørende i
alvorlige, stressfylte og kritiske situasjoner
- er fokus på systematisk og bevisst dialog

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten
- Har kunnskap om relevante perspektiver, teorier og modeller i etikk og kommunikasjon.
-Kan identifisere problemstillinger og konflikter knyttet til etikk og kommunikasjon i utøvelsen av ambulansefaget.
-Har kunnskap om stress- og krisereaksjoner hos pasienter, pårørende og helsepersonell.
-Begrunner de valg som tas i utfordrende situasjoner.

Ferdigheter:
Kandidaten:
- Anvender etiske refleksjonsmodeller.
- Kommuniserer og samhandler med pasienter, pårørende og helsepersonell i utfordrende situasjoner.

Generell kompetanse:
Kandidaten
-Har utviklet evne til å reflektere over teori og erfaringsbasert kunnskap.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet omfatter 3 + 2 dager med fysisk samling. Samlingene kan bestå av forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser, diskusjoner og framlegg. Utenom samlingsdagene skal studentene studere pensumlitteratur og arbeide i grupper med obligatoriske gruppeoppgaver.

Obligatoriske arbeidskrav:
1) To gruppeoppgaver som vurderes som godkjent/ikke godkjent.
2) Det er krav om minst 80 % tilstedeværelse på emnets samlinger for å kunne framstille seg til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav: 2 gruppeoppgaver
  • Obligatorisk arbeidskrav: 80 % tilstedeværelse på samlinger

Mer om vurdering

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
I påfølgende semester eller i august, i henhold til eksamensplan.

Vurderingsformer:
Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 2 dager.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nasjonal paramedic-utdanning (ÅRPARAMED)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav: Krever opptak til Nasjonal paramedic-utdanning (ÅRPARAMED)

Kursmateriell

Obligatorisk pensum:
Bøker
Eide, Hilde og Tom Eide (2017). Kommunikasjon i relasjoner, 3.utgave. Oslo, Gyldendal Akademisk. Kap. 1, 2, 7, 9, 11, 12 (165 sider)
Nordby, Halvor (2014). Etikk og kommunikasjon i ambulansearbeid. 101 eksempler. Akademika forlag, Oslo (135 sider)
Nordby, H (2014). Samhandling i prehospitalt arbeid. Oslo: Gyldendal akademisk. (230 sider).
Artikler og kapitler i bøker
Brinchmann, Berit Støre (red) (2016). Etikk i sykepleien, 4.utgave. Gyldendal akademisk. Kap 5 (15 sider).
Henriksen, Jan-Olav og Arne Johan Vetlesen (2006). Nærhet og distanse: Grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker, 3.utgave. Oslo, Gyldendal akademisk. Kap 19 (13 sider).
Nordby, Halvor (2013). Ikke-tekniske ferdigheter i ambulansearbeid. Ambulanseforum nr.2 2013, s.28-37
Supplerende pensum:
Nordby, Halvor (2007). «Førstemann inn» - møter mellom ambulansepersonell og foreldre som har mistet barn i krybbedød. Forskningsrapport HiL
Nordby, Halvor (2014). Kollegapaternalisme og kompetanseoverstyring
i ambulansetjeneste. Forskningsrapport. HiL
Nordby H, Nøhr Ø (2009). «Interactive emergency communication involving persons in crisis». Journal of Telemedicine and Telecare, Vol. 15,7: s.351-355
Österberg, Sofia A & Lena Nordgren (2012). Akut vård ur et patientperspektiv. Lund, Studentlitteratur

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PARA1001 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Medisin, helse- og sosialfag
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE

Utlevering 19.05.2021

Innlevering 20.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU