course-details-portlet

PARA1011 - Kommunikasjon og etikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 5 timer

Faglig innhold

I dette emnet

 • vektlegges etikk, kommunikasjon og samhandling
 • belyses generell etisk teori og anvendt etikk knyttet til etiske problemstillinger i praksis
 • gis opplæring i bruk av etiske refleksjonsmodeller for å kunne ta faglig begrunnede beslutninger i etiske dilemmaer i yrkeshverdagen
 • vektlegges samhandling og kommunikasjon med pasienter og pårørende i alvorlige, stressfylte og kritiske situasjoner
 • er fokus på systematisk og bevisst dialog

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten

 • Har kunnskap om relevante perspektiver, teorier og modeller i etikk og kommunikasjon.
 • Kan identifisere problemstillinger og konflikter knyttet til etikk og kommunikasjon i utøvelsen av ambulansefaget.
 • Har kunnskap om stress- og krisereaksjoner hos pasienter, pårørende og helsepersonell.
 • Begrunner de valg som tas i utfordrende situasjoner.

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • Anvender etiske refleksjonsmodeller.
 • Kommuniserer og samhandler med pasienter, pårørende og helsepersonell i utfordrende situasjoner.

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • Har utviklet evne til å reflektere over teori og erfaringsbasert kunnskap.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har samlingsbasert undervisning og omfatter 2+ 2 dager med fysisk samling. Samlingene kan bestå av forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser, diskusjoner og framlegg. Utenom samlingsdagene skal studentene studere pensumlitteratur og arbeide i grupper med obligatoriske gruppeoppgaver.

Det legges opp til mulighet for digital samling.

Obligatoriske aktiviteter

 • Gruppeoppgave
 • 80 % nærværsplikt på samlinger

Mer om vurdering

Obligatoriske arbeidskrav:

 1. 1 gruppeoppgave som vurderes som godkjent/ikke godkjent.
 2. Det er krav om minst 80 % nærværsplikt på emnets samlinger.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen. Obligatoriske arbeidskrav er som hovedregel gyldig i et kalenderår, men man kan søke instituttet om utvidet varighet.

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon: I påfølgende semester i henhold til eksamensplan.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Nasjonal paramedic-utdanning (ÅRPARAMED)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav: Krever opptak til Nasjonal paramedic-utdanning (ÅRPARAMED).

Kursmateriell

Obligatorisk pensum: Bøker Eide, Hilde og Tom Eide (2017). Kommunikasjon i relasjoner, 3.utgave. Oslo, Gyldendal Akademisk. Kap. 1,2,3,4,5,12 og 13.
Nordby, Halvor (2014). Etikk og kommunikasjon i ambulansearbeid. 101 eksempler. Akademika forlag, Oslo (135 sider) Nordby, H (2014). Samhandling i prehospitalt arbeid. Oslo: Gyldendal akademisk. (230 sider). Artikler og kapitler i bøker Brinchmann, Berit Støre (red) (2016). Etikk i sykepleien, 4.utgave. Gyldendal akademisk. Kap 5 (15 sider). Henriksen, Jan-Olav og Arne Johan Vetlesen (2006). Nærhet og distanse: Grunnlag, verdier og etiske teorier i arbeid med mennesker, 3.utgave. Oslo, Gyldendal akademisk. Kap 19 (13 sider). Nordby, Halvor (2013). Ikke-tekniske ferdigheter i ambulansearbeid. Ambulanseforum nr.2 2013, s.28-37 Supplerende pensum: Nordby, Halvor (2007). «Førstemann inn» - møter mellom ambulansepersonell og foreldre som har mistet barn i krybbedød. Forskningsrapport HiL Nordby, Halvor (2014). Kollegapaternalisme og kompetanseoverstyring i ambulansetjeneste. Forskningsrapport. HiL Nordby H, Nøhr Ø (2009). «Interactive emergency communication involving persons in crisis». Journal of Telemedicine and Telecare, Vol. 15,7: s.351-355 Österberg, Sofia A & Lena Nordgren (2012). Akut vård ur et patientperspektiv. Lund, Studentlitteratur

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PARA1001 7.5
PAG1002 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
08.04.2024

Innlevering
08.04.2024


09:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU