PARA1008 - Operativt ambulansearbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 dager

Faglig innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i lederprinsipper ved operativt ambulansearbeid. Studentene skal tilegne seg kunnskap om situasjonsbestemt ledelse, protokollbaserte operative handlingsmønstre og prosedyrer, samt oppbygning og organisering av redningstjenesten i Norge. Videre skal studentene kunne iverksette produksjonslinjer ved skadestedsarbeid

Innhold:
- Prinsipper for helseoperativt arbeid og drift av skadested
- Situasjonsbestemt ledelse
- Protokollbaserte handlingsmønstre på skadested
- Produksjonslinjer av skadestedsarbeidStudentene skal kunne forankre og utføre sitt arbeid i tråd med teori, empiri og anerkjente prinsipper som belyses på studiet.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten
- Har kunnskap om prinsipper for drift av skadested i et helseperspektiv.
- Har kunnskap om Situasjonsbestemt ledelse.
- Har kunnskap om Protokollbaserte handlingsmønstre på skadested.
- Har kunnskap om etablering av produksjons- og evakueringslinjer ved skadestedsarbeid.

Ferdigheter:
Kandidaten
- Kan beherske prinsippene for helseoperativ ledelse.
- Kan gjennomføre samvirkebasert, helseoperativ ledelse.
- Kan etablere produksjons- og evakueringslinjer ved skadestedsarbeid.

Generell kompetanse:
Kandidaten
- Har et reflektert forhold til situasjonsbestemt ledelse.
- Har forståelse for viktigheten av effektivt skadestedsarbeid og arbeidsflyten i dette.
- Har et reflektert forhold til samarbeidende etaters systemer og prosedyrer på skadestedet.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet omfatter 3 dager med samling. Samlingene kan bestå av forelesninger, scenariobaserte simuleringsøvelser (rolletrening, situasjonsbedømmelse og protokollbaserte handlingsmønstre), gruppearbeid med fokus på ledelse, samhandling og erfaringsutveksling, andre praktiske øvelser, diskusjoner og framlegg. Utenom samlingsdagene skal studentene studere pensumlitteratur og arbeide individuelt og/eller i grupper med obligatoriske oppgaver.

Obligatoriske arbeidskrav:
Studentene skal gjennomføre en gruppeoppgave med veiledning som skal være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.

Krav om minst 80 % tilstedeværelse på emnets samlinger for å kunne framstille seg til eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obl.arbeidskrav: 80 % tilstedeværelse på samlinger
  • Obl.arbeidskrav: Gruppeoppgave med veiledning

Mer om vurdering

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
I påfølgende semester.

Vurderingsformer:
Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 1 dag.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nasjonal paramedic-utdanning (ÅRPARAMED)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Hjemmeeksamen** 100/100

Utlevering
07.12.2017

Innlevering
07.12.2017

Vår UTS Hjemmeeksamen 100/100

Utlevering
15.03.2018

Innlevering
15.03.2018

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Hjemmeeksamen i Inspera
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.