course-details-portlet

PARA1008 - Operativt ambulansearbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i lederprinsipper ved operativt ambulansearbeid. Studentene skal tilegne seg kunnskap om situasjonsbestemt ledelse, protokollbaserte operative handlingsmønstre og prosedyrer, samt oppbygning og organisering av redningstjenesten i Norge. Videre skal studentene kunne iverksette produksjonslinjer ved skadestedsarbeid

Innhold:

 • Prinsipper for helseoperativt arbeid og drift av skadested
 • Situasjonsbestemt ledelse
 • Protokollbaserte handlingsmønstre på skadested
 • Produksjonslinjer av skadestedsarbeid

Studentene skal kunne forankre og utføre sitt arbeid i tråd med teori, empiri og anerkjente prinsipper som belyses på studiet.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten

 • Har kunnskap om prinsipper for drift av skadested i et helseperspektiv.
 • Har kunnskap om Situasjonsbestemt ledelse.
 • Har kunnskap om Protokollbaserte handlingsmønstre på skadested.
 • Har kunnskap om etablering av produksjons- og evakueringslinjer ved skadestedsarbeid.

Ferdigheter:

Kandidaten

 • Kan beherske prinsippene for helseoperativ ledelse.
 • Kan gjennomføre samvirkebasert, helseoperativ ledelse.
 • Kan etablere produksjons- og evakueringslinjer ved skadestedsarbeid.

Generell kompetanse:

Kandidaten

 • Har et reflektert forhold til situasjonsbestemt ledelse.
 • Har forståelse for viktigheten av effektivt skadestedsarbeid og arbeidsflyten i dette.
 • Har et reflektert forhold til samarbeidende etaters systemer og prosedyrer på skadestedet.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har samlingsbasert undervisning som omfatter 3 dager med samling. Samlingen kan bestå av forelesninger, scenariobaserte simuleringsøvelser (rolletrening, situasjonsbedømmelse og protokollbaserte handlingsmønstre), gruppearbeid med fokus på ledelse, samhandling og erfaringsutveksling, andre praktiske øvelser, diskusjoner og framlegg. Utenom samlingsdagene skal studentene studere pensumlitteratur og arbeide individuelt og/eller i grupper med obligatoriske oppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

 • Gruppeoppgave med veiledning
 • 15 dager hospitering og rapport
 • 80 % nærværsplikt på samlinger

Mer om vurdering

Obligatoriske aktiviteter:

 1. Studentene skal gjennomføre en gruppeoppgave med veiledning.
 2. Krav om minst 80 % nærværsplikt på emnets samlingsdager.
 3. Studentene skal i løpet av gjennomføringen av studieprogrammet kunne dokumentere 15 dagers hospitering i helsetjenesten som er relevant for å oppnå ferdighetsmål. Mer informasjon om dette gis i emnets Blackboardrom.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at studenten skal kunne fremstille seg til eksamen. Obligatoriske arbeidskrav er som hovedregel gyldig i et kalenderår, men man kan søke instituttet om utvidet varighet.

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon: I påfølgende semester.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Nasjonal paramedic-utdanning (ÅRPARAMED)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav: Krever opptak til Nasjonal paramedic-utdanning (ÅRPARAMED).

Kursmateriell

Kursmateriell publiseres i emnets Blackboardrom.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
PAG2301 5.0 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
 • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering
06.05.2025

Innlevering
06.05.2025


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU