course-details-portlet

PARA1008 - Operativt ambulansearbeid

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 1 dager A

Faglig innhold

Emnet gir en grunnleggende innføring i lederprinsipper ved operativt ambulansearbeid. Studentene skal tilegne seg kunnskap om situasjonsbestemt ledelse, protokollbaserte operative handlingsmønstre og prosedyrer, samt oppbygning og organisering av redningstjenesten i Norge. Videre skal studentene kunne iverksette produksjonslinjer ved skadestedsarbeid

Innhold:
- Prinsipper for helseoperativt arbeid og drift av skadested
- Situasjonsbestemt ledelse
- Protokollbaserte handlingsmønstre på skadested
- Produksjonslinjer av skadestedsarbeidStudentene skal kunne forankre og utføre sitt arbeid i tråd med teori, empiri og anerkjente prinsipper som belyses på studiet.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten
- Har kunnskap om prinsipper for drift av skadested i et helseperspektiv.
- Har kunnskap om Situasjonsbestemt ledelse.
- Har kunnskap om Protokollbaserte handlingsmønstre på skadested.
- Har kunnskap om etablering av produksjons- og evakueringslinjer ved skadestedsarbeid.

Ferdigheter:
Kandidaten
- Kan beherske prinsippene for helseoperativ ledelse.
- Kan gjennomføre samvirkebasert, helseoperativ ledelse.
- Kan etablere produksjons- og evakueringslinjer ved skadestedsarbeid.

Generell kompetanse:
Kandidaten
- Har et reflektert forhold til situasjonsbestemt ledelse.
- Har forståelse for viktigheten av effektivt skadestedsarbeid og arbeidsflyten i dette.
- Har et reflektert forhold til samarbeidende etaters systemer og prosedyrer på skadestedet.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet omfatter 3 dager med samling. Samlingene kan bestå av forelesninger, scenariobaserte simuleringsøvelser (rolletrening, situasjonsbedømmelse og protokollbaserte handlingsmønstre), gruppearbeid med fokus på ledelse, samhandling og erfaringsutveksling, andre praktiske øvelser, diskusjoner og framlegg. Utenom samlingsdagene skal studentene studere pensumlitteratur og arbeide individuelt og/eller i grupper med obligatoriske oppgaver.

Obligatoriske arbeidskrav:
1. Studentene skal gjennomføre en gruppeoppgave med veiledning som skal være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.

2. Krav om minst 80 % tilstedeværelse på emnets samlinger for å kunne framstille seg til eksamen.

3. Studentene skal kunne dokumentere 15 dagers hospitering i helsetjenesten som er relevant for å oppnå ferdighetsmål. Hospiteringen kan helt eller delvis erstattes med simulering. Hospitering må være gjennomført og hospiterings- eller simuleringsrapport må være godkjent for å få endelig karakter i emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obl.arbeidskrav: Gruppeoppgave med veiledning
  • Obl.arbeidskrav: 80 % tilstedeværelse på samlinger

Mer om vurdering

Utfyllende om utsatt eksamen/kontinuasjon:
I påfølgende semester.

Vurderingsformer:
Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 1 dag.

Hospitering må være gjennomført og godkjent for å få endelig karakter i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nasjonal paramedic-utdanning (ÅRPARAMED)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav: Krever opptak til Nasjonal paramedic-utdanning (ÅRPARAMED)

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Medisin, helse- og sosialfag
  • Helse- og sosialfag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for helsevitenskap Gjøvik

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering 23.11.2020

Innlevering 23.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU